15 november 2017

CDA gelooft in de kracht van samen. Onderwerpen: sportief, groen en zorgzaam

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de laatste begroting van de Raad van de periode 2014 - 2018. Raad en college hebben in deze jaren gewerkt aan de samenlevingsagenda met als thema ‘Samen Doen’. Het CDA gelooft in de kracht van samen! De afgelopen jaren hebben bewezen dat we goede stappen hebben gezet met samen doen. Er zijn goede maar ook minder goede voorbeelden hoe we dossiers oppakken. Belangrijk voor ons is dat we na al die projecten kunnen zeggen dat we tevreden zijn. Het draagvlak voor projecten stijgt in buurten zoals Blokweer of bij het Lammetjeswiel. Tegelijk is ook duidelijk geworden dat Samen Doen niet altijd staat voor Samen Eens. Met dit gegeven zullen we in de toekomst verder aan de slag moeten. Hoe faciliteren we de ‘tegen stem’. Dit zijn vraagstukken waar we ook in 2018 mee verder moeten. Het uitgangspunt voor ons blijft dat we blijven geloven in deze kracht van Alblasserdam, de kracht van samen!

Dan MdV

De Burgerbegroting is inmiddels traditioneel aangeboden. Hiermee is wat ons betreft een mooie traditie in deze periode ontstaan. Deze begroting kijkt vooruit naar 2018 maar tegelijk kijken we ook naar de voornemens die we hadden in 2014. Allereerst willen wij het college en de ambtenaren complimenteren met de voorliggende begroting. Er is inmiddels een traditie van structureel sluitende begrotingen ontstaan en deze wordt, zeer naar onze tevredenheid, voortgezet. 

Voorzitter,

Over naar de inhoud van de begroting. De perspectiefnota liet in juni van dit jaar nog een tekort van 0,2 – 0,3 miljoen zien voor 2018 t/m 2021, maar in deze begroting kunnen we weer spreken van een structureel positief resultaat. De afgelopen maanden zijn de focus punten uit de algemene beschouwingen verwerkt, zo schrijft het college in de inleiding, en in de begroting terecht gekomen. Het CDA heeft tijdens de algemene beschouwingen een viertal prioriteiten benoemd:

1. De zorg en meer specifiek de mantelzorg

2. Het thema sport en daarbij ook de inzet van vrijwilligers

3. Veiligheid, verkeer en het aanpalende gebied duurzaamheid 

4. De woonlasten in Alblasserdam

MdV, voor het sociaal domein hebben we altijd gezegd dat het budget van het rijk kader stellend is. In de begroting hebben we gelezen dat dit voor Drechtwerk niet lukt echter dit wordt gecompenseerd door het voordeel op beschermd wonen. Deze verschuiving laat maar weer zien dat de decentralisaties nog niet volledig zijn ingebed. Constante aandacht zal nodig zijn om deze taken uit te voeren en binnen budget te blijven. Maar dan MdV de mantelzorg. In de media zien we steeds meer aandacht uitgaan naar Mantelzorgers. Nog niet zo lang geleden de bloemen voor mantelzorgers of de bakfiets van de SWA om mantelzorgers in de wijk op te zoeken. Stuk voor stuk initiatieven die het CDA van harte ondersteunt. In de begroting komt de mantelzorg er echter maar karig vanaf. Ondanks dat het in het voorwoord genoemd is als prioriteit vanuit de algemene beschouwingen staat enkel in de Bijlage iets over mantelzorgers. Namelijk het percentage dat mantelzorgt. En dit percentage gemeten in 2015 is vergeleken met 2013 gedaald. Kortom MdV graag zouden wij van de wethouder vernemen waar in de begroting ruimte is gemaakt voor de door het CDA genoemde prioriteit van ondersteuning mantelzorgers?

MdV, het thema sport heeft ook grote belangstelling van het CDA. Nog dit jaar kunnen we de eerste paal slaan bij sportpark Molenzicht. Hiermee komt een einde aan een lang voortraject maar begint vooral een nieuwe tijdperk voor sport in Alblasserdam. De verenigingen KDO en CKC Kinderdijk kunnen volgend aar gebruik maken van de sporthal. Ook de gemeente voorziet hiermee in de behoefte aan gymzalen voor scholen. Voor de Beheer Stichting Sport Alblasserdam (BSSA) zien we dat de eisen zijn veranderd sinds 2014. We zijn blij dat hiervoor ruimte is gevonden in de begroting. Onlangs nog heb ik met eigen ogen moeten aanschouwen hoe belangrijk dit toezicht is. Enkel adequaat optreden heeft voor een succesvolle afloop gezorgd van het incident bij het zwembad. Alle lof voor de mensen die daar hebben geholpen. Vanaf 2018 loont het voor de BSSA om ondernemerschap te tonen. Binnen de subsidie mogelijkheden zal de BSSA zelf een algemene reserve kunnen opbouwen die ze kunnen besteden voor verbeteringen in het sportcomplex. Als CDA zijn we verguld dat deze wens van de BSSA in deze begroting ruimte krijgt. Het verzelfstandigen van de gemeenschappelijke regeling van het Sportpark Souburg is deze raadsperiode nog steeds niet verwezenlijkt. Wel zijn de nodige rapporten hieromtrent verschenen en benodigde kosten gemaakt. Het CDA wil het college te verzoeken om met de gebruikers van het sportpark in gesprek te gaan om de verzelfstandiging van het sportpark te bereiken.

Het derde punt MdV veiligheid, verkeer en het aanpalende gebied duurzaamheid. Deze maanden is iedereen in Alblasserdam geconfronteerd met het belang van goede toegangswegen. De gedeeltelijke afsluiting van de toegang tot het dorp via de Oude Torenweg levert dagelijks files en ongemak op. Gelukkig zijn er aanpassingen gemaakt in de tijden waardoor de overlast iets beperkt is. Ook op het gebied van veiligheid hebben we de afgelopen maanden verbeteringen gezien bij de zebrapaden nabij scholen. Wat ons betreft maatregelen die we van harte toejuichen. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan moet meer inzicht geven in de vervoersstromen in Alblasserdam. In 2018 stellen we dit plan vast en zullen we met de verkregen inzichten aan de slag kunnen. Tijdens de algemene beschouwingen heeft het CDA gevraagd een agenda op te stellen van kruispunten en oversteken die aangepakt moeten worden. In de begroting zien we dit niet terug. Kan de wethouder toezeggen dat dit wordt toegevoegd als onderwerp bij verkeersveiligheid.

Tot slot voorzitter de woonlasten. Voor het tweede rij op jaar is het gelukt deze te laten dalen. In 2018 zullen Alblasserdammers 1,3% minder betalen aan woonlasten. Dit is voor ons een belangrijk punt. De belofte die we in 2014 hebben gedaan is dat de lasten gelijk zullen blijven en waar mogelijk dalen. We laten nu voor het tweede jaar op rij zien dat we de lasten kunnen verlagen. Ook in volgende jaren zullen we dit moeten blijven doen om ons ook ten opzichte van andere gemeenten goed te blijven positioneren. 

MdV,

Ik ga afronden. Deze begroting is een mooie opmaat naar het laatste ‘jaar’ voor Raad en college. Met deze begroting kunnen we actief verder aan de slag in Alblasserdam. Veel projecten zullen weer worden uitgevoerd en Alblasserdam zal weer een beetje mooier worden. Zowel op fysiek terrein met bijvoorbeeld een invulling van het Bochanenterrein en de sporthal op Molenzicht maar ook op sociaal terrein. Met diverse proeven en verdere investeringen in de zorg blijft Alblasserdam ook haar sociale gezicht behouden.Wij wensen Raad, college en de ambtelijke ondersteuning Gods zegen toe bij de uitvoering van deze begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.