06 juni 2017

Binnenzwembad Rhoon

Open houden binnenzwembad Rhoon ?

In de Raadsvergadering van 29 mei 1017 is de toekomst van het zwembad besproken. Om maar gelijk duidelijkheid te scheppen dit wordt GEEN pleidooi voor het langer openhouden van het binnenzwembad in Albrandswaard. Vijf jaar geleden was CDA  initiatiefnemer om het binnenzwembad vijf jaar langer open te houden. Deze termijn verloopt  per 30 juni 2018.

Natuurlijk is het ook de wens van het  CDA om het zwembad open te houden en te kiezen voor een duurzame en betaalbare toekomst, maar die oplossing is niet voor handen.

Het open houden van het zwembad gaat ten koste  van andere belangrijke voorzieningen in Albrandswaard. Het CDA vindt het daarom niet te verantwoorden het binnenzwembad in Albrandswaard langer open te houden. In het navolgende proberen wij duidelijk te maken in een drietal punten waarom we tot dit standpunt  gekomen zijn.

1: Allereerst het langer openhouden van het binnenzwembad is alleen mogelijk na een grondige renovatie van het zwembad.

Kosten voor een renovatie, om het zwembad voor de komende 20 jaar open te houden, worden ingeschat op jaarlijks 140.000 euro.  Deze 140.000 euro zijn nieuwe extra kosten die jaarlijks terugkeren de komende 20 jaren ten laste van de gemeente Albrandswaard. Deze extra kosten zijn nog niet in de komende begrotingen opgenomen. Het CDA is van mening dat de 140.000 euro,  jaarlijks 20 jaar lang, een optimistische inschatting is. De ervaring leert dat “renovatiekosten” moeilijk in te schatten zijn maar zelden lager uitkomen. De nieuwe extra kosten van jaarlijks 140.000 euro zijn gebaseerd op een minimaal scenario voor het zwembad, in het raadsvoorstel omschreven als de goedkoopste optie. In de stukken over het mogelijk langer openhouden van het zwembad worden al voorstellen gedaan voor extra verbeteringen aan het zwembad uiteraard met extra kosten. Additionele kosten voor het verbeteren van de functionaliteit en de uitstraling van het zwembad, zijn niet meegenomen in de genoemde 140.000 Euro jaarlijks. Evenmin zijn kosten meegenomen voor het verduurzamen van de waterzuivering. De kans is dus groot dat het  meer gaat kosten dan 140.00 euro jaarlijks voor de gemeente Albrandswaard.

2: De tweede reden om het zwembad niet langer open te houden zijn de financiële vooruitzichten van Albrandswaard. 

De  financiële gegevens voor Albrandswaard zijn per half mei door het college aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld, onder andere de Voorjaarsnota voor 2018. De Voorjaarsnota is een kijk naar de toekomst. In de Voorjaarsnota wordt door het college voorgesteld 275.00 euro aan ombuigingen, te realiseren, oftewel 275.000 euro minder uit te geven in 2018. De reden voor de ombuigingen, oftewel nieuwe  bezuinigingen, zijn de extra kosten van  externe aard die op Albrandswaard afkomen. Aan de benodigde bezuinigingen ter dekking van extra kosten van externe aard valt niet te ontkomen. Voorbeelden van onontkoombare extra kosten zijn: Verhoging werkgevers premies en periodieken en prijsstijgingen. Eén van de voorgestelde ombuigingen in de Voorjaarsnota is 150.00 euro te ontrekken aan een reserve  die bestemd is  voor zorgtaken, oftewel geld te ontrekken aan een reserve voor het sociale domein.

Het CDA vindt het niet te verantwoorden om geld dat bestemd is voor zorgtaken,

geld ontvangen van rijkswege ten behoeve van zorgtaken,

te ontrekken aan zorgtaken en tegelijkertijd nieuwe verplichtingen aan te gaan voor het openhouden van een binnenzwembad.

Voor  de extra nog niet gebudgetteerde uitgave van jaarlijks minimaal 140.000 euro voor het openhouden van het zwembad is dus weinig ruimte, tenzij op andere zaken bezuinigd wordt, zoals de kosten voor een bibliotheek of de lasten voor de burgers te verhogen, dat wil zeggen de gemeentelijke belastingen zoals de OZB verhogen. Op de gedeelde kosten voor de openbare bibliotheek  in Barendrecht zijn besparingen mogelijk voor Albrandswaard, maar het CDA is voorstander deze besparingen in te zetten om achterstanden in taalvaardigheid aan te pakken.  Zaken dus die met leesvaardigheden te maken hebben. Duidelijk zal moge zijn dat het CDA evenmin een voorstander is om de belastingen te verhogen voor de inwoners van Albrandswaard.

3: Het derde en laatste punt om het zwembad niet langer open te houden zijn de zwemvoorzieningen in de nabijheid.

In de nabijheid van Albrandswaard zijn een aantal  zwemvoorzieningen, te weten: een zwembad in Barendrecht, een zwembad in Hoogvliet, en per november 2018 een geheel nieuw zwembad bij Rotterdam Zuidplein.   

Dan de vraag waarom het CDA ook geen voorstander is het zwembad 1 jaar langer open te houden, om nader onderzoek te doen, zoals voorgesteld wordt in het raadvoorstel. Wij vinden dat moeilijke beslissingen niet uitgesteld mogen worden ten koste van veel geld. Voor een jaar langer openhouden is immers veel geld benodigd.  Wij denken niet dat over een jaar ineens wel minstens 140.00 euro jaarlijks beschikbaar is voor een periode van 20 jaar. Wij nemen bij voorkeur tijdige beslissingen ook als deze beslissingen moeilijk en pijnlijk zijn. Wij zijn er geen voorstander van de uiteindelijke beslissing voor het openhouden van het zwembad over de verkiezingsperiode van maart 2018 te tillen.

Samengevat:  Het CDA is geen voorstander het zwembad langer open te houden vanwege de hoge kosten die hier aan verbonden zijn.  Natuurlijk is het ook de wens van het CDA om het zwembad open te houden, maar niet als dit ten koste gaat van overige voorzieningen binnen Albrandswaard. Wij zijn van mening dat als  geld  onttrokken wordt aan zorgtaken, zoals voorgesteld wordt door het college, je niet tegelijkertijd veel geld  extra ter beschikking kan stellen  voor het openhouden van een zwembad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.