05 juli 2017

Succes CDA Albrandswaard tijdens Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen benadrukte onze fractievoorzitter Gerard Schuitemaker dat financiële reserves in het sociale domein ook gebruikt moeten worden voor het sociale domein. Het College had voorgesteld om ruim 150.000 euro uit de sociale reserves vrij te spelen voor de algemene reserve. Het CDA heeft dit met een amendement, dat door nagenoeg de voltallige gemeenteraad werd gesteund, succesvol voorkomen!

Lees verder hieronder de volledige tekst van het amendement:

In de raadsvergadering van 3 juli 2017 werd de algemene beschouwing van alle raadsfracties besproken.

Als CDA hebben we het belang van voldoende middelen in het sociale Domein nogmaals benadrukt. Het College stelde in de voorjaarsnota voor om ruim 150.000 euro uit de sociale reserves vrij te spelen voor de algemene reserve. Het CDA heeft dit met een amendement succesvol voorkomen! Het amendement is aangenomen met 17 van de 21 stemmen. Alle fracties hebben ingestemd met het amendement, met uitzondering van de fractie EVA. Bijgaand de tekst die gebruikt is in de algemene beschouwing door het  CDA en de letterlijke tekst van het amendement.

Algemene beschouwing CDA Fractie Albrandswaard raadsvergadering 03-07-2017.

De vraag die wij ons stellen is hoe staan we er financieel voor in Albrandswaard. Oftewel  is er financiële ruimte voor leuke dingen of moeten we juist bij nieuwe uitgaven keuzes gaan maken? In deze algemene beschouwing van het CDA proberen we op deze vraag een antwoord te geven. Daartoe gaan we nader in op een tweetal agendapunten van de raadsvergadering heden avond, de Jaarrekening 2016 van Albrandswaard en de Voorjaarsnota.

Allereerst de jaarrekening 2016 van Albrandswaard. De jaarrekening 2016 is met een positief bedrag afgesloten, we houden eenmalig 319.000  euro over. Diezelfde jaarrekening toont ook een negatief structureel saldo van 95.000 euro voor de komende jaren. In 2017 en de daarop volgende jaren nemen de jaarlijkse lasten toe met 95.000 euro jaarlijks. Verder is de algemene reserve gedaald met 1.8 Miljoen euro. En is de uitstaande schuld van de gemeente Albrandswaard gestegen met 2 miljoen euro, van 40 Miljoen euro naar 42 Miljoen euro schuld. De Jaarrekening 2016 toont ons inziens weinig reden voor enthousiasme wat betreft het financiële reilen en zeilen van de gemeente Albrandswaard.

Als CDA kunnen we slechts concluderen dat de jaarrekening 2016 weinig ruimte overlaat voor het financieren van nieuwe leuke dingen, zoals we dat allen zo graag willen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.

Dan als tweede onderwerp de voorjaarsnota.

De voorjaarsnota is een blik naar de toekomst. Om tekorten van algemene aard te dekken wordt door het college voorgesteld in de voorjaarsnota 150.000 euro te ontrekken aan een reserve  die bestemd is  voor zorgtaken. Oftewel geld te ontrekken aan een reserve voor het sociale domein voor niet aan zorg gerelateerde taken. Het CDA vindt het niet te verantwoorden om geld dat bestemd is voor zorgtaken, geld ontvangen van rijkswege ten behoeve van zorgtaken, te onttrekken aan zorgtaken. Geld onttrekken aan de reserve sociaal domein is ook in tegenspraak met eerdere besluiten, Namelijk:

1: met een amendement over de vorming en instandhouding van de reserve sociaal domein wat  eerder met een grote meerderheid (door 19 van de 21 raadsleden) aangenomen is.

en 2: in tegenspraak met het college programma 2016 – 2018 van het huidige zittende college.

In het amendement en het college programma wordt omschreven alle resultaten in het sociale domein te verrekenen met de “reserve Sociaal domein” en de omvang van de reserve niet eerder te evalueren dan juni 2018. Het college loopt nu vooruit op de geplande evaluatie in 2018 door nu al voor te stellen 150.000 euro uit het sociale domein te halen, voor niet zorg gerelateerde taken, zonder enige vorm van evaluatie in samenwerking met de raad. Ja, wij horen van andere fracties dat de reserve sociaal domein veel te groot is , de reserve is 1.8 Miljoen euro. Maar bedenk dan ook dat door stijgende zorgkosten in 2016 de reserve met slechts 55.000 gegroeid is. Geen garantie dus voor verdere groei in de komende jaren. Het CDA kan zich niet vinden in het ontrekken van geld uit de reserve sociaal domein en het niet houden aan eerdere besluiten uit het amendement en het college programma.    

Het CDA vindt dat bij uitgaven keuzes gemaakt moeten worden. Willen we geld uitgeven aan leuke dingen zoals bijvoorbeeld de renovatie van een zwembad, of meer geld uitgeven aan zorgtaken. Natuurlijk is het ook de wens van het CDA om het zwembad open te houden, maar niet als dit ten koste gaat van overige voorzieningen binnen Albrandswaard. Wat betreft het CDA valt de keuze op meer geld voor zorg taken. Op het gebied van zorgtaken valt nog wel het een en ander te verbeteren. Om een drietal  mogelijkheden te noemen:

1: Allereerst Meer geld van de gemeente voor uitvoering van de WMO wat staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Onder de WMO vallen de huishoudelijke hulp en voorzieningen op het terrein van “wonen rollen en vervoer” waaronder de voorzieningen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Onder WMO vallen ook begeleiding en dagbesteding.

2: Tweede mogelijkheid: Meer geld van de gemeente naar minimabeleid en met name ondersteuning van kinderen met minder draagkrachtige ouders.

3: En de derde mogelijkheid: Meer geld van de gemeente voor het wegwerken van knelpunten in het leerlingenvervoer. Er zijn nog steeds leerlingen die door hun handicap elke dag veel te lang in een taxibus zitten. Met name die leerlingen die als eerste opgehaald worden en daardoor als laatste afgezet worden.

Wij roepen het college op om bovengenoemde mogelijkheden ter verbetering van de zorgtaak van de gemeente Albransdwaard nader te bekijken.

Verder constateren wij dat de huidige kosten voor zorg jaarlijks oplopen. Als voorbeeld de bij te stellen begroting voor Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

We moeten er voor waken dat de oplopende kosten voor  zorg blijvend gedekt kunnen worden uit de  reserve  sociaal domein. Om meer geld voor zorgtaken beschikbaar te houden, nu en in de komende jaren,  dienen wij een amendement in, samen met de fracties Stem Lokaal en NOVA. In dit amendement wordt een onttrekking van 150.000 euro uit het sociale domein geschrapt, waardoor dit geld beschikbaar blijft voor aan zorg gerelateerde taken. Ter financiële dekking stellen wij voor een tweetal eerder door het college voorgestelde ombuigingen alsnog te handhaven. Het betreft een ombuiging op de inflatie correctie voor inkoop van goederen en het terugbrengen van het aantal wethouders naar 3 FTE.

Wij stellen voor deze twee eerder voorgestelde ombuigingen te handhaven en niet in te trekken zoals wel voorgesteld wordt door het college in de Raadsinformatiebrief over de meicirculaire.

Om terug te komen op de begin vraag: hoe staan we er financieel voor in Albrandswaard?

Ons antwoord is: We staan er financieel als Albrandswaard niet echt slecht maar het blijft oppassen. Keuzes maken en zorgvuldig afwegen waar het beschikbare geld naar toe gaat blijft noodzakelijk. Soms zijn die keuzes moeilijk en pijnlijk.

Samengevat:

Als CDA kunnen we slechts concluderen dat de jaarrekening 2016 weinig ruimte overlaat voor het financieren van nieuwe leuke dingen, zoals we dat allen zo graag willen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.

Het CDA vindt dat we bij nieuwe  uitgaven keuzes moeten maken.

Willen we geld uitgeven aan nieuwe langdurige verplichtingen, voor bijvoorbeeld renovatie van een zwembad,  of meer geld aan de zorgtaken van de gemeente uitgeven.

Wat betreft het CDA gaat de voorkeur dan uit naar meer geld voor zorg taken,

Om meer geld voor zorgtaken beschikbaar te houden, nu en in de komende jaren,  dienen wij een amendement in samen met de fracties van Stem Lokaal en NOVA.

In dit amendement wordt de onttrekking van 150.000 euro aan de “reserve sociaal domein” geschrapt. Wij doen een appel op alle fracties die de zorgtaken  in Albrandswaard prioriteit geven. Een appel om dit amendement te steunen.

Tot slot, het CDA waardeert het vele werk dat verricht is.

Dank daarvoor aan de BAR organisatie. Dank daarvoor aan de ambtenaren waaronder ook de regisseurs. Maar niet te vergeten ook een speciaal woord van dank aan de griffie en de gemeentesecretaris.

_______________________________________________________________________________

AMENDEMENT  schrappen onttrekking uit reserve sociaal domein

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van raadsbesluit nummer 1220419 met kenmerk/BBVnr 1219644 inzake Kaderbrief 2017 – 2018 Albrandswaard

Constaterende dat

- In de voorjaarsnota 2018 een geplande ombuiging voorgesteld wordt door 150.000 euro te onttrekken aan de “reserve sociaal domein”.

- Deze onttrekking uit de reserve sociaal domein ten goede komt aan de algemene middelen en niet ten goede komt aan zorg gerelateerde taken.

- De reserve sociaal domein opgezet is om voldoende middelen ter beschikking te houden voor het sociale domein.

Overwegende dat

- Het onttrekken van middelen uit de reserve sociaal domein, die niet gebruikt worden voor zorgtaken, in tegenspraak is met twee eerdere besluiten, Namelijk:

1: het amendement 112225 over de vorming en instandhouding van de reserve sociaal domein   eerder met een grote meerderheid van stemmen (door 19 van de 21 raadsleden) aangenomen  dd 10 november 2014.

2: in tegenspraak met het college programma 2016 – 2018 van het huidige zittende college.

In het amendement voor vorming van de reserve sociaal domein en het college programma 2016 - 2018 wordt omschreven alle resultaten in het sociale domein te verrekenen met de “reserve Sociaal domein”,

En de omvang van de reserve niet eerder te evalueren dan juni 2018 na een besluit over de jaarrekening 2017.

- Het college vooruit loopt op een geplande evaluatie in 2018 door nu al 150.000 euro uit het sociale domein te halen voor niet zorg gerelateerde taken, en zonder enige vorm van evaluatie samen met de raad.

- De kosten voor het schrappen van de onttrekking uit het sociale domein kunnen worden verrekend met het positieve saldo voortkomend uit de Raadsinformatiebrief meicirculaire 2017 kenmerk 1237338.

Besluit

Toe te voegen een 6de besluitpunt met onderstaande tekst

6. De in de Voorjaarsnota 2018 bij onderdeel F voorgestelde ombuiging

“Sociaal Domein    inboeken voordeel sociaal domein (minder in reserve)  van 150.000 euro” te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

=== 

Het Amendement ingediend door de fracties CDA, Stem Lokaal en Nova, is aangenomen in de raadsvergadering van  3 juli met 17 van de 21 stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.