21 september 2016

De ontwikkelingen van het Buytenland van Rhoon

Onaangenaam verrast waren wij dat afgelopen woensdag 14 september de Provinciale Staten vergaderd hadden en daar het besluit is gevallen de plannen door te zetten.

De CDA fractie heeft hierop onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan de het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard. Helaas neemt het beantwoorden van de vragen enige tijd in beslag.

Ondertussen blijven we consistent achter de boeren staan en zullen er alles aan doen de zorg van hen steeds naar voren te halen.

Namens de CDA fractie,

Gerard Schuitemaker
Han van Toornburg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke Vragen – CDA Albrandswaard

Onderwerp: ontwikkelingen rond het Buytenland van Rhoon

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

Toelichting:

Uit zeer recent gevoerde gesprekken van de fractie en bestuur van het CDA-Albrandswaard met de agrariërs uit het Buytenland van Rhoon en leden van Provinciale Staten Zuid-Holland is gebleken dat de huidige ontwikkelingen rond het Buytenland van Rhoon in een stroomversnelling terechtkomen. Berichten via RTV-Rijnmond en de Polderkolder van Wim Gé Warnaar bevestigen dit gegeven. Afgelopen woensdag 14 september hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten dat terugbestemming van de polder van natuurgrond naar agrarische grond niet mogelijk is. Dit nog vóórdat het onderzoeksrapport over de toekomst van het Buytenland van Rhoon is gepubliceerd. Het door de agrariërs zelf opgestelde ‘VNC-plan’ is met dit besluit voor een groot gedeelte teniet gedaan. In dit plan zou hoogwaardige akkernatuur worden gecombineerd met gezonde akkerbouwbedrijven op agrarische grond. De agrariërs zouden daarbij niet alleen ‘boeren’, maar ook de natuur beheren. De Tafel van Borging heeft grote kritiek geuit op dit plan, wat erin heeft geresulteerd dat terugbestemming van de hoogwaardige grond niet langer aan de orde lijkt te zijn.

Als gemeenteraad hebben we een tijd geleden unaniem onze steun verleend aan het VNC-plan, waarin natuurdoelen ruimschoots worden gehaald, maar waarin boeren op agrarische grond ook hun beroep kunnen uitoefenen.

In het licht hiervan de volgende vragen:

1.      Kan het college reflecteren op de uitkomsten van bovengenoemde statenvergadering?

2.      Kan het college reflecteren op de inspanningen die zij geleverd heeft om het door de voltallige gemeenteraad gesteunde VNC-plan ten uitvoer te laten brengen?

3.      Kan het college reflecteren op haar rol in de op te richten gebiedscoöperatie?

4.      Kan het college reflecteren op het herbestemmen van de gronden: kiest zij voor het verzoek van de provincie om de grond niet terug te bestemmen naar agrarisch totdat de doelen uit de PKB gehaald zijn, of kiest zij voor het unanieme besluit van de gemeenteraad om het VNC plan te steunen, waarin de gronden wel degelijk terugbestemd worden naar agrarisch? Wat weegt voor het college zwaarder?

5.      In het advies zoals het nu voorligt zitten nog veel losse eindjes. Precies om deze reden konden de agrariërs niet achter het advies van de kwartiermakers gaan staan. In de voorliggende plannen wordt pas over 5 a 6 jaar overwogen om de gronden mogelijk terug te bestemmen naar agrarische grond. De kans is gegrond dat er na zo’n lange termijn al geen agrarische ondernemers meer in het gebied aanwezig zijn. Er vanuit gaande dat het uitgangspunt van het college is dat er gehandeld moet worden op basis van het door de agrariërs opgestelde VNC-plan: welke inspanningen denkt het college te kunnen leveren om de zekerheden die nodig zijn om een agrarische toekomst voor onze polders mét de ondernemers uit VABIJ te garanderen? 

6.      Welke rol ziet het college in het verdere verloop van dit traject voor zichzelf weggelegd?

De leden van de gemeenteraad:

Schuitemaker en Van Toornburg (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.