28 november 2018

Inbreng CDA tijdens de Algemene Beschouwingen

Voorzitter, 

We spreken vanavond over de programmabegroting 2019. De eerste begroting van deze coalitie, waar we als CDA ook onderdeel van uit mogen maken. Het eerste moment ook waarop we als raad kunnen reflecteren op de ambities van het college. Via deze weg veel dank aan de griffier, betrokken ambtenaren en regisseurs, die ons in de aanloop naar deze begrotingsbehandeling op voortreffelijke wijze hebben voorbereid en ondersteund. Ook voor mijzelf is dit een bijzondere avond: het is mijn eerste bijdrage aan de algemene beschouwingen als lid van de gemeenteraad namens het CDA.

Voorzitter. Wij vinden het verfrissend dat het college gekozen heeft voor een nieuwe manier van presenteren van de begroting, namelijk in de vorm van een “agenda voor de samenleving’’: een koppeling tussen de begroting en het collegewerkprogramma. Door deze opzet krijgen de  speerpunten uit het collegewerkprogramma een prioritering in de tijd. Dat vergroot de mogelijkheden voor ons als raad om de vinger aan de pols te houden en tussentijds ambities te toetsen en indien nodig bij te stellen. Het contact met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden speelt daarin een belangrijke rol. Tijdens de inloopavond voor het Huis van Albrandswaard, een aantal weken geleden, hebben we een goed voorbeeld gezien van deze interactie. Wat het CDA betreft is dit een goede grondhouding. Wij moedigen het college graag aan om dit te blijven doen, en direct betrokkenen vroegtijdig en intensief te betrekken in ontwikkeling van nieuwe projecten.

Wanneer we kijken naar het algemene financiële beeld, dan zien wij een gezonde en stabiele financiële basis voor Albrandswaard, waarbij wij met waardering opmerken dat er ook hard gewerkt wordt aan een dergelijke basis voor de BAR-organisatie. De BAR-samenwerking is cruciaal voor de zelfstandigheid van onze gemeente. Als CDA zien we de meerwaarde van deze samenwerking en wij vertrouwen er dan ook op dat de BAR-organisatie zich, in het belang van de samenwerking, gedurende de komende jaren verder zal blijven ontwikkelen en versterken. Wij volgen de ontwikkelingen binnen de BAR dan ook positief kritisch.

Voorzitter. Het stof van de verkiezingen, nu ruim een half jaar geleden, is neergedaald en na de eerste maanden van dit college kunnen we een eerste balans opmaken. Als CDA hebben we ons in ons verkiezingsprogramma hard gemaakt voor een aantal belangrijke thema’s, die we kompassen hebben genoemd.

Een aantal van die thema’s wil ik graag nog even uitlichten. Allereerst veiligheid. Albrandswaard is een veilige gemeente en scoort goed in de verschillende monitors. Buurtpreventie, BOA’s en politie zorgen in goede samenwerking voor deze veiligheid. Speciale aandacht hebben we als CDA gevraagd voor de veiligheid rond onze sportverenigingen en het vandalisme dat daar plaatsvindt, de veiligheid rond onze metrostations maar vooral ook veilig verkeer. Bij herziening van het Integraal Veilgheidsbeleid in 2020 en de evaluatie die komend jaar al plaatsvinden, zijn dit wat het CDA betreft belangrijke thema’s.

Dan het sociaal domein. Al gemeenten dragen wij een zeer grote verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, mensen met een beperking en mensen die “op eigen kracht” moeten participeren in de samenleving, als onderdeel van de plicht om zoveel als mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. Albrandswaard is er in geslaagd de menselijke maat binnen het sociaal domein te bewaren. Wij houden oog voor de vaak kwetsbare medemens die op de voorzieningen in het sociaal domein is aangewezen. Wij gebruiken daarvoor de kracht van onze kernen en dragen samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn de meest kwetsbaren in onze gemeente. Eigen kracht zet je samen in, met oog en oor voor elkaar. Kortom: eigen kracht draag je samen uit.

Dan ons groen. Als CDA zetten we ons al jaren in voor het Buytenland van Rhoon. Hoewel de Provincie Zuid Holland in de uiteindelijke invulling van het gebied grote invloed heeft, blijven wij ons onvermoeibaar inzetten voor onze boeren in het gebied. Zij moeten een goede boterham kunnen blijven verdienen met een gezond agrarisch bedrijf. Als gemeente moeten we deze belangen actief steunen en voortdurend bij de provincie onder de aandacht blijven brengen. Het zijn juist de boeren zelf, die al volop experimenteren met nieuwe vormen van landbouw of gewasbescherming. Als CDA roepen we het college dan ook op om actief met de provincie in overleg te blijven en de raad via de begeleidingscommissie frequent op de hoogte te houden over de voortgang.

Ook voor het groenonderhoud willen we als CDA nog bijzondere aandacht vragen. Het visitekaartje van ons dorp, maar op veel plaatsen wat ons betreft nog niet volledig op het gewenste niveau. Het initiatief van het college om samen met inwoners te zoeken naar een optimaler niveau van groenonderhoud ondersteunen we.  Het Park in Rhoon is daarbij wat ons betreft ook een belangrijk aandachtspunt. Mensen maken zich zorgen over de toekomstige invulling. We roepen het college dan ook op om samen met alle betrokkenen te komen tot een invulling oplossing die tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers van het park. Een helder en transparant proces vormt daarvoor wat ons betreft de basis.

Dan onze verengingen. Zij zijn wat het CDA betreft het cement in onze dorpse kernen en vervullen een belangrijke, sociale en verbindende functie hebben. Zij moeten op de gemeente kunnen rekenen. We zijn blij dat het college een visie zal ontwikkelen op evenementen, die ook een belangrijke verbindende functie vervullen. Niet alles kan worden overgelaten aan de welwillendheid van actieve inwoners en ondernemers, ook de gemeente speelt daarin een belangrijke rol. Wij vragen het college dan ook nadrukkelijk om meer bekendheid te geven aan de bestaande potjes en subsidieregelingen die er bestaan binnen de gemeente Albrandswaard zodat verenigingen ook weten waar ze aanspraak op kunnen maken. Ook oplossingen die wat meer out of the box zijn, zoals bijvoorbeeld een donatiefonds naar Deltalinqs model met ondernemers uit de BAR zijn wat het CDA betreft het onderzoeken waard. Ook de sportverenigingen verdienen daarbij nog bijzondere aandacht: voor de voetbalverenigingen in Rhoon moet zo snel mogelijk duidelijk worden waar zij zullen worden gehuisvest. Wij gaan ervan uit dat het college hier spoedig een heldere visie over presenteert.

En dan tenslotte misschien wel het belangrijkste thema voor ons allemaal: wonen. Voorzitter, de woningmarkt zit op slot. Niet alleen in Albrandswaard, maar in heel Nederland. Ik behoor zelf ook tot de groep starters die op zoek is naar een passende woning, in mijn geval uiteraard binnen Albrandswaard. Maar het zijn niet alleen de starters, het zijn ook ouderen die op zoek zijn maar een 0-treden woning of mensen die graag in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het is goed dat dit college zich binnen de regio sterk wil maken voor deze specifieke groepen. Tegelijkertijd hadden we het als CDA op prijs gesteld wanneer er in dit akkoord en in de begroting meer helderheid was gegeven omtrent het tijdpad van woningbouwambitie van dit college. Om de daadkracht van het college aan te moedigen, dit proces waar mogelijk te versnellen en helderheid te geven over concrete woonambities, zullen wij al CDA, gesteund door een aantal andere partijen, straks een motie indienen rond het thema wonen.

Bij het doornemen van de begroting en agenda van de samenleving, vielen ons in algemeenheid enige paralellen op met het regeerakkoord van Rutte III: het akkoord als een to do lijst. We hechten er als CDA aan dat beleidskeuzes worden gemaakt of investeringen worden gedaan op grond van een gedegen onderbouwing. Onderzoek is daartoe een goede eerste stap. Wel spreken wij de wens uit dat onderzoek ook zo spoedig mogelijk tot actie leidt.

Neem de duurzaamheidsagenda. Niemand hoeft te worden overtuigd van de noodzaak van het opstellen van deze agenda. Dat moet ook grondig gebeuren. Wel moeten we ook vooral aan de gang.

Daadkracht is voor het CDA een minstens zo belangrijke toetssteen als zorgvuldigheid. We zullen het college daar dan ook op toetsen, en spreken tegelijkertijd het vertrouwen uit dat het college op voortvarende wijze door zal pakken.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Als raad spreken we over de begroting. Er zijn veel ambities die we met elkaar delen. Woningbouw, een leven lang goed wonen  in onze kernen en duurzaamheid zijn specifieke thema’s waarbij we elkaar raadsbreed nodig hebben in het nastreven en realiseren van ambities. Samenwerken is daarbij een groot belang. Als CDA zijn wij daarin helder: goede voorstellen in het algemeen belang steunen we, binnen en buiten coalitieverband. Wij hopen dat de gezamenlijke opgaven waar we voor staan tot meer verbinding en meer eensgezindheid binnen raad mogen leiden, te beginnen bij deze begrotingsbehandeling.

Naar verwachting de laatste begrotingsbehandeling onder het voorzitterschap van onze huidige burgemeester; eerder dit jaar heeft hij het moedige besluit genomen om zijn vertrek, in de loop van 2019, aan te kondigen. Met de nog te benoemen vertrouwenscommissie wordt er in goede harmonie een profielschets opgesteld. Hoewel u de raad nog even voor zult zitten, ook op dit moment veel dank en waardering voor al het gedane werk!

Voor de verdere uitvoering en uitwerking van de omschreven ambities en opgaven wensen wij het college alle succes, wijsheid en Gods zegen toe. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.