21 december 2021

Parkeren in Albrandswaard: waar doen we goed aan?

In de raadsvergadering van maandag 20 december jl. werd gesproken over een motie vreemd aan de orde van de dag, die was ingediend naar aanleiding van het door het college gepresenteerde ‘Afwegingskader Centrum Poortugaal’. In dit kader schetst het college de verandering die het oude centrum van Poortugaal al jaren doormaakt en het verplaatsen van het winkelcentrum uit het oude dorp naar de plaats waar nu de Aldi staat.

De ontwikkeling van Poortugaal-Centrum gaat het CDA aan het hart. Zeker het historische dorpscentrum met authentieke bebouwing wordt al jarenlang gekenmerkt door afnemende bedrijvigheid en leegstand. En dat is zonde, want het is een mooie plek met veel potentie. Daarom is het goed dat het college het initiatief heeft genomen om dit afwegingskader te presenteren. Een positief stuk wat het CDA betreft: juist door ook bewoning van winkelpanden mogelijk te maken maar daar tegelijk een aantal duidelijke kaders aan te stellen, vergroten we de kans dat het oude centrum van Poortugaal in stand blijft en weer iets van zijn oude levendigheid terugkrijgt. Historisch besef, nieuwe levendigheid en verantwoorde, passende ontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Het is dan ook niet voor niets dat het CDA in haar verkiezingsprogramma ook pleit voor de ontwikkeling van een integraal centrum-ontwikkelingsplan.

Ontwikkelingen in Poortugaal-Centrum gaat het CDA in het hart. Daarom staat in ons verkiezingsprogramma dat we een integraal centrum-ontwikkelingsplan willen opstellen!

 

Parkeren blijft echter een heikel punt. In een motie vreemd aan de orde van de dag die werd ingediend tijdens de raadsvergadering van 20 december, werd er door diverse partijen ook aandacht gevraagd voor het parkeren en de mogelijkheid tot het salderen van de norm. Ondanks het feit dat we als CDA de motie van harte hebben ondersteund door de goede intentie, blijft parkeerbeleid in onze gemeente een punt van aandacht met daarbij ook de geldende parkeernormen. Voor het CDA staat de kernkwaliteit van een gebied voorop: de parkeernorm die wordt gekozen voor een gebied moet die kernkwaliteit ook ondersteunen.

Overvolle straten die vol staan met auto’s dragen niet bij aan kwalitatieve invulling van ruimte en bovendien niet aan verkeersveiligheid. Om die reden zijn wij er in algemene zin niet voor om het aantal parkeerplaatsen per woning omlaag te brengen. Ondanks het feit dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe, innovatieve vervoersvormen als shared mobility is het wat ons betreft nog te vroeg om daar parkeernormen op aan te passen. Ook bij nieuwbouw gaat het om kernkwaliteit van het gebied: uitgangspunt is daarbij dat er altijd voldoende parkeergelegenheid moet zijn voor de huizen die er staan. Daarbij kan wel innovatief worden aangestuurd op groen parkeren waarbij groen en parkeren worden gecombineerd. Dit is recent bv. ook bij het APL-gebouw toegepast.

Als CDA willen we daarbij ook altijd oog houden voor de balans met het groen in een wijk, zeker met nieuwbouw. Bestaand groen moet daarbij als mogelijk zoveel mogelijk worden behouden: gelukkig is de kapverordening in Albrandswaard recent herzien waardoor er ook waarborgen zijn gesteld aan het behoud van ons groen. Wij ondersteunen dat van harte en zien geen noodzaak tot verdere aanscherping van deze regels.

Liever een fatsoenlijke parkeerplek bij een huis, dan een wijk vol auto's half op de stoep!

 - Sander van der Kaaij, fractievoorzitter en lijsttrekker 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.