28 januari 2022

Stellingen Kieskompas Verkiezingen 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Albrandswaard in maart 2022 kunnen Albrandswaarders gebruik maken van het Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden. Over diverse stellingen in het Kieskompas heeft het CDA een standpunt ingenomen in het Verkiezingsprogramma. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten over deze stellingen!

1. De gemeente moet meer geld uittrekken voor ordehandhavers (BOA's) op straat

Samen met politie, BOA’s en ons Buurtpreventieteam wil het CDA werken aan meer veiligheid in onze kernen. Dat betekent niet automatisch dat er meer geld moet worden geïnvesteerd in BOA’s, maar dat er gekeken wordt naar de manier waarop veiligheid het meest effectief georganiseerd kan worden. Ook de politie speelt daarin wat het CDA betreft een grote rol.

2. Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

Cameratoezicht kan een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid maar vooral ook aan gevoelde veiligheid. Bij het Metrostation Rhoon wordt daar nu al mee geëxperimenteerd. Op plekken waar dat nodig is, zoals dealplekken of andere plekken in de gemeente waar vandalisme of onveiligheid is (zoals bv. bij de sportaccommodaties) is het CDA voor meer cameratoezicht.

3. Albrandswaard moet zo snel mogelijk energieneutraal worden, ook als dat leidt tot hogere kosten voor inwoners

Wat het CDA betreft heeft Albrandswaard als gemeente een belangrijke opgave en verantwoordelijkheid om energieneutraal te worden. Veel maatregelen in ons verkiezingsprogramma zijn er ook op gericht om dat doel te bereiken. De lasten voor inwoners willen we beperkt houden, energie-armoede willen we als CDA actief voorkomen. Iedereen moet mee kunnen doen naar vermogen aan de energietransitie, hogere kosten moeten daarbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

4. De gemeente moet meer geld uitgeven aan groenonderhoud, ook al stijgen hierdoor de kosten voor inwoners

Groenonderhoud is een belangrijk visitekaartje van onze gemeente. Waar mogelijk willen we dat groenonderhoud optimaliseren, maar realiseren ons tegelijkertijd dat de gemeentelijke middelen om hier meer in te investeren, zeer beperkt zijn. We willen daarom op zoek naar slimmere manieren om groenonderhoud te organiseren, zonder dat de lasten voor inwoners stijgen. Een basisniveau van groenonderhoud is daarbij voor het CDA wel vereiste.

5. In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer koopwoningen worden gebouwd

In Albrandswaard is behoefte aan alle typen woningen. Hoewel het CDA zich hard wil maken voor sociale woningbouw, blijft ook de behoefte aan koopwoningen groot. Zeker voor starters of ouderen die juist kleiner en bij voorkeur gelijkvloers willen gaan wonen. Sociale woningbouw gaat dus niet boven het bouwen van koopwoningen: in beide segmenten moet wat het CDA betreft worden gebouwd op locaties die we zelf kiezen.

 
6. Om de polder te beschermen, mag er meer hoogbouw (4 of meer verdiepingen) komen in de dorpen van Albrandswaard (1/2)

Het CDA wil bouwen in de komende vier jaar. Hoogbouw is op beperkte schaal passend in onze lokale kernen. Rond de metrostations en lijnen, zoals de provincie in voorkeur ook aangeeft, is het wat het CDA bespreekbaar om te komen tot hoogbouw. In de kernen van de dorpen willen we de hoogte zoals nu vastgesteld ook gestand doen.

7. De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona

Op het gebied van het vaccinatiebeleid van de overheid spreekt het CDA daar haar volle steun voor uit en deelt de mening dat vaccineren en boosteren helpt om de samenleving snel weer te openen. Hoewel het al dan niet vaccineren een strikt persoonlijke keuze is, is het goed dat de gemeente haar inwoners goed informeert over de voordelen van vaccinatie en daartoe ook oproept.

8. Inwoners moeten bij grote besluiten betrokken worden door het organiseren van een referendum

Het CDA is voor het betrekken van inwoners bij besluiten die hen raken. Of het nu ruimtelijke ontwikkelingen zijn of andere besluiten in de directe omgeving van inwoners: vanuit de gedachte dat Albrandswaard een regisserende gemeente is en wil zijn, is die participatie ook belangrijk. Wat ons betreft gaat een referendum echter te ver: de gemeenteraad is gekozen om namens de inwoners van Albrandswaard bepaalde keuzes te maken. Dat is een taak die we serieus moeten nemen en verantwoordelijk moeten oppakken. Participatie van inwoners is daarop een aanvulling, maar geen vervanging.

9. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moeten

Armoede speelt zich soms in het zicht, maar veel vaker buiten het zicht van de buitenwereld af. De gemeente moet er wat het CDA zijn voor mensen in onze gemeente die het minder hebben en hen steunen waar dat mogelijk is. Ook het informele welzijnswerk zoals kerken en verenigingen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Lokale belastingen verhogen is wat het CDA betreft niet het eerste instrument wat gebruikt moet worden voor armoedebestrijding: de gemeente moet in samenwerking met het maatschappelijk middenveld armoede zo goed mogelijk in het vizier krijgen en per geval specifiek bezien wat nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.