28 november 2018

Terugblik op de begrotingsraad

Op 5 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting. Altijd een bijzonder moment in het politieke jaar, maar zeker nu omdat de coalitie waar we als CDA ook onderdeel van uit mogen maken, haar eerste begroting presenteerde. Dat is dit keer voor het eerst gebeurt in de vorm van een “agenda voor de samenleving”, dat wil zeggen: de begroting voor 2019 is direct gekoppeld aan de ambities uit het collegewerkprogramma voor 2019. Door deze koppeling worden de controlemogelijkheden voor de raad sterk vergroot: een prijzenswaardig initiatief!

Tijdens de begrotingsbehandeling hield fractievoorzitter Sander van der Kaaij tevens zijn maidenspeech. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de volledige tekst van de inbreng lezen. De begrotingsraad is in uitstekende sfeer en constructieve sfeer verlopen. Er is gedebatteerd op inhoud, en coalitie en oppositie wisten elkaar in het steunen en medeondertekenen van moties prima te vinden. Zo werd de CDA motie over een “actieplan wonen”, gericht op jongeren, senioren en mensen die een sociale woning zoeken, medeondertekend door GroenLinks, EVA, Leefbaar en CU-SGP en door een unanieme raad ondersteund.

Als CDA hebben we op onze beurt een motie over GroenLinks medeondertekend, welke oproept tot het realiseren van zoveel mogelijk goedkope huur en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten, met focus op marktinitiatieven. Tevens steunden wij een motie die ervoor zorgt dat de gemeente niet langer sociale huurwoningen met voorrang toewijst aan statushouders. Zijn we als CDA dan tegen statushouders? Zeker niet. De keuze om de motie in te dienen, en voor ons om deze te steunen ligt eigenlijk in Haags beleid. Toen de vluchtelingenstroom op gang kwam heeft Minister Blok, die toen nog wonen in zijn portefeuille had, de voorrangsregeling voor statushouders geïntroduceerd. Bij recente evaluatie van deze maatregel, is geconcludeerd dat de vluchtelingenstroom richting Nederland sterk is afgenomen. Het ministerie heeft daarop de conclusie getrokken dat de voorrangsregeling voor statushouders voor sociale woningen niet langer nodig is. Deze is door Minister Ollongren dan ook afgeschaft. De wethouder heeft aangegeven dat deze landelijke trend zich ook in Albrandswaard voordoet. Om die reden is, naar landelijk beleid, ook de regeling in Albrandswaard vervallen. Als CDA hebben we die motie gesteund om bovengenoemde reden, met natuurlijk de expliciete opmerking dat we oog blijven houden voor statushouders en hun huisvesting.

Dan het amendement over de voetbalvelden. Anderhalf jaar geleden is er een onderzoek geweest naar woningbouwlocaties. De locatie aan de Omloopseweg is daarbij als belangrijke locatie uit de bus gekomen. De voetbalvelden zouden daarmee in de Rand van Rhoon komen. Anderhalf jaar geleden is ook besloten om nog een onderzoek te laten doen naar locaties. De resultaten hiervan worden snel verwacht. In het coalitieakkoord is de rand van Rhoon als voorkeurslocatie voor de velden genoemd. Die voorkeur blijft staan. Voor de volgordelijkheid is het echter volgens afspraak om eerst de uitkomsten van het tweede onderzoek af te wachten. Om die reden heeft EVA een amendement ingediend. De rand van Rhoon vervalt niet met dat amendement, maar geeft aan dat we pas een definitieve locatie kiezen wanneer de resultaten van het tweede onderzoek beschikbaar zijn: zo is het destijds ook afgesproken.

Dat moment zal snel volgen. Om die reden hebben we als coalitie het amendement gesteund: voor draagvlak, zeker onder omwonenden, is een transparant keuzeproces immers erg belangrijk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.