20 december 2017

Verkeer: (veilig) op weg in Albrandswaard – Verkiezingsprogramma VI

Albrandswaard is een gemeente met goede infrastructuur: een grote hoeveelheid veilige fietspaden, wegen met stoplichten en een goede ontsluiting door Openbaar Vervoer (OV).

Onze buurgemeenten hebben ervoor gekozen om OV voor ouderen gratis te maken. Ook in Albrandswaard zou het wat het CDA betreft heel goed mogelijk zijn om hiervoor te kiezen. Toch wil het CDA eerst duidelijker inzicht in de precieze behoefte en noodzaak rond gratis OV voor ouderen voor we deze keuze maken. Een andere prioriteit ligt voor het CDA wat het OV betreft in onze buslijnen. Busverbindingen zorgen ervoor dat de dorpscentra bereikbaar blijven voor iedereen. Zeker nu mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op Openbaar Vervoer. Wanneer buslijnen vervallen wil het CDA dat de gemeente meebetaalt aan vervangend vervoer. Dit kan wat ons betreft in de vorm van een buurtbus, die door vrijwilligers draaiend wordt gehouden. Een busverbinding naar Barendrecht is wat het CDA betreft niet nodig. Er kan beter geïnvesteerd worden in openbaar vervoersinitiatieven binnen onze eigen gemeentegrenzen. 

Ondanks alle goede en veilige fietspaden is er ook binnen Albrandswaard soms onduidelijkheid over de geldende verkeersregels. Dit geldt bijvoorbeeld voor rotondes, waarbij soms fietsers en soms automobilisten voorrang hebben. Het CDA wil dat de gemeente overlegt met buurgemeenten om zo tot eenduidig beleid te komen wat voorrangssituaties betreft: alleen wanneer dat in overeenstemming met buurgemeenten wordt geregeld hebben maatregelen effect. 

In al onze woonwijken pleit het CDA voor 30-kilometerzones. Op die manier kunnen al onze inwoners, maar vooral ouderen en kinderen, zo veilig mogelijk over straat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.