18 december 2017

Voorzieningen: Samen bouwen aan de toekomst - Verkiezingsprogramma II

Rhoon en Poortugaal; dat betekent mooi en rustig wonen in een landelijke omgeving, direct onder de rook van Rotterdam.

 Hoe houden we het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in Rhoon en Poortugaal op peil, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan onze inwoners? Keuzes van vandaag zijn bepalend voor de toekomst. Dat betekent dat wij nu moeten investeren in een visie op de toekomst van onze gemeente.

 Het CDA streeft er naar om mensen in iedere levensfase een passend woon- en leefklimaat te bieden, volgens het principe van de levensloopbestendige gemeente. Iedereen moet hier prettig kunnen wonen. Om dat haalbaar en betaalbaar te maken en te houden is een kanteling in denken en doen nodig bij het toekennen van voorzieningen. We kijken niet naar waar iemand recht op heeft, maar naar wat iemand nodig heeft. Maatwerk voor iedereen en een eigen bijdrage, als dat kan, zijn daarbij de uitgangspunten. Het CDA vindt het belangrijk dat minima daarbij worden ontzien. Ook hecht het CDA aan goede zorg in de buurt door onder andere beschikbaarheid van een verpleegkundige. 

 Daarnaast vindt het CDA het belangrijk om na te denken over een toekomstbestendig gebruik van de huidige voorzieningen in onze gemeente, zoals het zwembad en de sportcomplexen en de voorzieningen  voor jeugd en jongeren in onze drie kernen.

Wat betreft de sportvoorzieningen in Albrandswaard is geldbesparing voor het CDA nooit het doorslaggevende element om een fusie af te dwingen tussen verenigingen. Wel moeten binnen- en buitensportaccommodaties beschikbaar zijn waar mogelijk voor meerdere sporten en doeleinden. Het CDA juicht gezamenlijk gebruik van sportvoorzieningen toe. Het CDA vindt het niet nodig om in Portland een extra buitensportvoorziening aan te leggen. Wel staan wij positief tegenover een multifunctionele binnensportvoorziening. 

Als alternatief voor een volwaardige bibliotheek wil het CDA in Rhoon een afhaalpunt inrichten. Dit kan wat ons betreft in een wijk- of buurtcentrum of gecombineerd in een andere, goed bereikbare locatie. Goede bereikbaarheid voor ouderen is daarbij een belangrijk uitgangspunt

 Om verantwoorde keuzes te kunnen maken die direct van invloed zijn op het gebied van het welzijn en het welbevinden van onze inwoners, is het volgens het CDA noodzakelijk om op zo kort mogelijke termijn een brede welzijnsdiscussie met u te voeren.

Onze gemeente heeft haar inwoners veel te bieden, maar vraagt daar ook wat terug. Onder meer van mensen met een uitkering. Het CDA stelt zich op het standpunt dat iedereen naar vermogen moet werken om zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Lukt dat niet, dan kunnen zij een beroep doen op de overheid om hen daarbij te helpen. Dit kan niet zonder medewerking van bedrijven. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het actief bevorderen van ‘werken naar vermogen’ is daar een onderdeel van.

Albrandswaard is een mooie, groene en zelfstandige gemeente in een steeds meer metropolitaans landschap. Als kleine gemeente is het in dit verband belangrijk om oog te hebben voor elkaar en de kracht van onze kernen.

Het CDA is thuis in uw wijk en organiseert regelmatig politieke cafés in uw buurt. Zo weten wij wat er leeft en kunnen wij samen met u bekijken wat er goed is en wat er beter kan in uw directe woonomgeving.

Met z’n allen bepalen wij immers de toekomst van onze mooie dorpen Rhoon en Poortugaal. En dat vraagt om daadkracht, moed en samenwerking. Doet u met ons mee? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.