21 januari 2018

Wonen in Albrandswaard: tussen stad en groen! - Verkiezingsprogramma VIII

De directe leefomgeving van mensen wordt gevormd door hun wijk of hun straat. Vanuit de wijk of straat wordt er door mensen gewerkt en door kinderen gespeeld. De wijk of straat draagt voor een groot deel bij aan het woonplezier van Albrandswaarders!

Het CDA wil werken aan levensloopbestendige wijken in Albrandswaard. Dit betekent dat alle leeftijdsgroepen zich prettig en veilig moeten voelen in hun wijk. Goede voorzieningen zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Hieraan ten grondslag ligt echter een evenredig woningaanbod binnen Albrandswaard. Voor starters en ouderen is het problematisch om binnen de gemeente een (aangepaste) woning te vinden. Voor het CDA is dit een van de belangrijkste speerpunten de komende vier jaar: 

Het CDA wil voldoende toegankelijke woningen voor iedereen, maar zeker ook voor onze huidige inwoners. Daarom moeten er nieuwe regionale afspraken worden gemaakt met meer ruimte voor toewijzing aan onze huidige inwoners, die hier geboren en getogen zijn. Niet alleen willen wij met hen een verleden en een heden, maar zeker ook een toekomst kunnen delen. Samen staan we sterk!

Wat betreft het huisvesten van statushouders is solidariteit voor het CDA erg beangrijk. Mensen die ertoe gedwongen worden huis en haard te verlaten moeten opgevangen kunnen worden in Albrandswaard, of dat nu meer of minder is dan door het Rijk is opgelegd. Het CDA wil dat daarbij wordt uitgegaan van het principe “Kansrijk wonen”. Dit betekent dat statushouders niet zomaar met velen op één huisadres worden geplaatst, maar doelgericht een tijdelijke huisvesting worden aangeboden. Elke jongere wordt daarbij door een coach begeleid bij praktische zaken, zoals ondersteuning bij de financiën, relaties en vrijheidsbesteding. 

 

We geloven als CDA dat burgers veel zelf kunnen en graag mee willen denken over bijvoorbeeld de inrichting of optimalisering van hun eigen straat, buurt of wijk. Goede ideeën komen vaak van bewoners zelf.  Wij steunen dan ook van harte buurtinitiatieven en burgerinitiatieven om onderlinge saamhorigheid in de wijk te vergroten. Burgerparticipatie krijgt het CDA betreft een plek in de besluitvorming, maar merken daar wel bij op dat de gemeente altijd verantwoordelijk is en daarom regie moet voeren.

CDA maakt zich daarnaast hard voor veilige speelplaatsen voor kinderen. Er moeten voldoende plaatsen zijn waar kinderen kunnen spelen. Dat betekent ook dat er voldoende en veilige, goed onderhouden speeltoestellen in de wijken te vinden zijn.

Ouderen moeten zich vrij kunnen bewegen in de wijk, maar jonge gezinnen ook. Het CDA pleit daarom voor voldoende op- en afrijdplaatsen aan de trottoirs waardoor mensen met rolstoel, rollator en kinderwagens zich veilig door de wijk kunnen bewegen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.