24 december 2012

Jaaroverzicht 2012 CDA Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude

Het fusieproces in vogelvlucht
De gemeente Alphen aan den Rijn (A), Boskoop (B) en Rijnwoude (R) gaan fuseren. Tot heden wordt hiervoor Gemeente ABR als werknaam gehanteerd (zie www.gemeente-abr.nl).

Reeds in december 2010 besloten de raden van de betrokken gemeenten tot instemming met een initiatiefvoorstel tot herindeling met toepassing van de wet ARHI (Wet algemene regels herindeling). Deze fusie is dus niet van bovenaf opgelegd, al heeft de provincie Zuid-Holland wel een sterk stimulerende rol gespeeld. De betreffende gemeenteraden hebben in mei 2012 een zogenaamd herindelingsadvies vastgesteld, waarna het herindelingsvoorstel voor wetgeving naar het ministerie van Binnenlandse zaken is gestuurd. Op 6 december 2012 is in de vaste 2e Kamercommissie de procedure rond de bespreking van het herindelingsadvies aan de orde geweest. De commissie is positief over de herindeling en ziet geen noodzaak voor een gezamenlijk bezoek.

Als alles verder volgens planning verloopt kunnen de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in november 2013 plaatsvinden, waarna de herindeling officieel per 1-1-2014 in werking treedt. Voor zover thans bekend zal de nieuwe gemeente officieel Alphen aan den Rijn gaan heten. 

Op grond van de Statuten van het CDA moeten daarnaast ook de CDA afdelingen in de betrokken 3 gemeenten gaan fuseren. Deze fusie wordt statutair per datum inwerkingtreding staatkundige herindeling van kracht (dus per 1-1-2014). 

Vanaf eind 2011 is daartoe een Interim-Bestuur (IB) in functie. Dit IB bestaat uit 7 leden, afkomstig uit de Besturen van de huidige 3 CDA afdelingen. Het IB heeft tot taak te zorgen voor tijdige besluitvorming over de vorming van een nieuwe CDA-afdeling ABR en het voeren van een goede CDA ABR verkiezingscampagne met één kandidatenlijst en één lijsttrekker. Een mandaatbesluit, dat in het voorjaar 2012 door de drie betrokken Algemene Ledenvergaderingen is vastgesteld, maakt dit mogelijk maken. Sinds mei 2012 is tevens sprake van één gezamenlijke website CDA ABR.

Er wordt uitgegaan van een planning met vier deeltrajecten; CDA fusieproces, CDA verkiezingsprogramma, CDA kandidaatstelling gemeenteraad ABR en CDA verkiezingscampagne. 

Stand van zaken CDA ABR verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma zal een krachtige visie moeten gaan bevatten voor de nieuwe gemeente als geheel en voor de zeven kernen, die daarvan deel gaan uitmaken. Immers “ABR” zal (in alfabetische volgorde) de lokale autoriteit gaan worden voor Aarlanderveen, Alphen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude (Dorp– en Rijndijk), Koudekerk en Zwammerdam. Eenheid in (en) verscheidenheid dus!

Door het IB zijn in juni en juli 2012 drie avonden georganiseerd waar leden en niet leden punten voor het verkiezingsprogramma van het CDA voor de nieuwe gemeente hebben kunnen aandragen. De resultaten van de drie hooravonden zijn in verslagen vastgelegd, om daarmee verder te bouwen aan het programma. 

Hiervoor zijn 3 werkgroepen samengesteld, die met inschakeling van een deskundige eindredactie sinds oktober 2012 bezig zijn met het opstellen van de diverse hoofdstukken, waaruit het programma zal worden opgebouwd. Het IB hoopt aldus het concept-programma in februari 2013 te kunnen vaststellen. De vaststelling van het definitieve programma vindt plaats in een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van de drie betrokken afdelingen en is voorzien voor maart of april 2013. 

Stand van zaken CDA ABR kandidaatstelling
Alle ABR CDA leden hebben in juni 2012 per e-mail en/of per post over de kandidaatstelling bericht gehad. Solliciteren naar een kandidatuur als CDA raadslid of anderen hiervoor voordragen, was mogelijk tot 17 juli 2012. Inmiddels is voor deze kandidaatstelling ook een vertrouwenscommissie gevormd, die o.a. gesprekken zal aangaan met kandidaten, die bereid zijn bij verkiezing in de nieuwe raad zitting te nemen. 

Op basis van de ontvangen sollicitaties en voordrachten heeft het IB rond 7 november 2012 37 personen aangeschreven met de vraag of er bereidheid is om voor het CDA ABR kandidaat te zijn in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor de totstandkoming van een nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. 

In de periode 8 november tot 12 december jl. zijn op die brief in totaal 34 reacties terug ontvangen; 32 schriftelijke en 2 telefonische. 10 personen hebben aangegeven kandidaat te willen zijn op een verkiesbare plaats, 13 personen hebben aangegeven kandidaat te willen zijn op een niet direct verkiesbare (c.q. onverkiesbare) plaats en 3 personen hebben aangegeven een kandidatuur op een verkiesbare danwel onverkiesbare plaats nog nader te willen afwegen na een gesprek met de voor deze kandidaatstellingsprocedure samengestelde vertrouwenscommissie. 6 personen hebben schriftelijk laten weten geen kandidaat te willen zijn en 2 personen hebben dat telefonisch gedaan. 

De namen van de 26 personen, die bereid zijn tot het aanvaarden van een kandidatuur op een verkiesbare dan wel onverkiesbare plaats, zijn in alfabetische volgorde geplaatst op een Groslijst. De door die personen over zichzelf verstrekte gegevens zijn op 18 december 2012 in kopie overhandigd aan de leden van de vertrouwenscommissie tijdens een zogenaamd startgesprek tussen deze commissie en een afvaardiging van ons IB. De originele stukken berusten vertrouwelijk in het CDA ABR archief onder beheer van de secretaris IB. 

Aan de hand van de verstrekte gegevens streeft de vertrouwenscommissie ernaar rond half februari 2013 aan het CDA ABR advies te verstrekken over de ontwerp-kandidatenlijst met een op nr. 1 te plaatsen lijsttrekker. Alle 26 potentiële kandidaten kunnen in dat kader worden opgeroepen voor een gesprek. De voorzitter van het IB, de heer J.P. (Jan) de Vries is vanuit het IB het eerste aanspreekpunt voor de VTC, ook indien de commissie behoefte heeft aan nog extra informatie.

De hiervoor genoemde Groslijst wordt tegelijk met de advieskandidatenlijst na besluitvorming in het IB aan de leden van het CDA ABR bekend gemaakt als agendastuk voor de ALV CDA ABR, waarin de kandidatenlijst dient te worden vastgesteld. De voorlopige planning van deze ALV gaat uit van april of mei 2013. Voordat de stukken aan de CDA leden worden verzonden, worden de kandidaten persoonlijk geïnformeerd over hun plaats op de advieskandidatenlijst. 

Stand van zaken CDA ABR verkiezingscampagne.
Het IB hoopt kort zsm na de jaarwisseling de samenstelling van een campagnecommissie te hebben afgerond. Inmiddels zijn al enkele personen bereid gevonden in deze commissie zitting te nemen.  In voorlopige samenstelling is de commissie gestart met het opstellen van een plan van aanpak, voorzien van  financiële onderbouwing. Als campagneleider zal mw. Marly de Blaeij, raadslid voor het CDA Alphen aan den Rijn, optreden. 

Stand van zaken oprichting nieuwe CDA ABR afdeling. 
Het IB zal zich binnenkort buigen over de gewenste organisatieopzet en financiële kaders voor de nieuwe afdeling CDA ABR. Het zogenaamde Standaardreglement voor een CDA afdeling is hierbij uitgangspunt. Aldus dient een gezamenlijke ALV CDA ABR in maart of april 2013 te besluiten over de oprichting van de nieuwe afdeling. In dezelfde vergadering kan dan het verkiezingsprogramma worden vastgesteld (zie hiervoor). 

Samenstelling Interim-Bestuur

Dhr. H.B. (Henk) Groen, CDA Rijnwoude
Dhr. W.J.C. (Wim) van der Hoek, CDA Boskoop
Dhr. J.W. (Jan) de Jong, CDA Rijnwoude
Mw. C.M.A. (Cock) Kroft-Hartveld, CDA Alphen aan den Rijn
Dhr. M.  (Mark) Vermeulen, CDA Alphen aan den Rijn
Dhr. J.P. (Jan) de Vries, voorzitter, CDA Boskoop
Dhr. J.G.M. (Han) Zweers, secretaris, CDA Alphen aan den Rijn

Samenstelling Vertrouwenscommissie CDA ABR kandidaatstelling

Dhr. Jan Kees Hoogendoorn, CDA Alphen aan den Rijn
Dhr. Klaas Hoogendoorn, CDA Rijnwoude
Dhr. Han de Jager, CDA Boskoop

Dhr. Jan Waaijer, onafhankelijk voorzitter.


Postadres IB: Athenestraat 39, 2408 EA Alphen aan den Rijn
E-mailadres IB: hanzweers@ziggo.nl
Tel. contactpunt IB: 06-11799440. 

Namens het IB CDA ABR,
J.G.M. (Han) Zweers, secretaris Interim Bestuur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.