21 mei 2024

SMD Debat over Integrale Huisvestingsplan voor Onderwijs: Een Stap voor Gemeenschap en Verenigingen

Op 16 mei jl. vond in de raadscommissie 'Sociaal en Maatschappelijk Domein'  een debat plaats over het geactualiseerde Integrale Huisvestingsplan voor het primair- en speciaal onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst werd een belangrijke mijlpaal bereikt met de goedkeuring van een voorstel dat bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen rekening houdt met de behoeften van (muziek-)verenigingen die op zoek zijn naar ruimte.

Een inspirerend voorbeeld is muziekvereniging Con Brio, die in de avonduren repeteert in de Bonifaciusschool in het centrum van Alphen. Dankzij hun betrokkenheid vanaf de start van de bouw, hebben zij nu ook eigen opslagruimte in het gebouw. Dit model van samenwerking is een succesverhaal dat navolging verdient, vooral nu er tussen 2028 en 2032 meerdere nieuwe schoolgebouwen gepland staan.

Wethouder Schotanus heeft toegezegd om bij toekomstige nieuwbouwplannen in gesprek te gaan met verenigingen en schoolbesturen. Het doel is om te voorkomen dat schoolgebouwen 's avonds leegstaan, wat in een tijd van ruimtegebrek een win-win situatie creëert. Deze toezegging biedt hoop voor vele verenigingen die op zoek zijn naar een permanente ruimte en draagt bij aan een sterkere gemeenschap.

Wij zullen de wethouder aan deze belofte houden en zien uit naar de positieve ontwikkelingen die dit plan met zich mee zal brengen.

Lees de hele inbreng van Cheryl en Kirsten hier: 

"School is a building which has 4 walls with tomorrow inside." 

Voor ons ligt een ambitieus geactualiseerd IHP. Gezien de almaar stijgende bouwkosten en de stijgende prognose van de leerlingaantallen, is het moeilijk voor te stellen dat alle geplande nieuwbouw- en verbouwprojecten op de beoogde tijd klaar zullen zijn. Uiteraard hoop het CDA dat dit wel gaat lukken! Door de onzekerheid in de landelijke politiek, is het moeilijk om echt prognoses te maken en willen we de wethouder benadrukken dat het van groot belang is enige mate van flexibiliteit in te bouwen in ieder ver- of nieuwbouwproject. 

Het is jammer dat veel schoolgebouwen 's avonds en in het weekend leegstaan. Het is dan ook prima om goed na te denken over gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijd in de vorm van Integrale Kindcentra. Dit hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als het kan klinken. Neem het voorbeeld van de Bonifaciusschool hier vlakbij. Die hebben bij realisatie van hun nieuwbouw samengewerkt met muziekvereniging Con Brio, die daar nu repeteren in de uren dat de school anders leeg zou staan. We hebben nog meer muziekverenigingen (en verenigingen?) in onze gemeente die naarstig op zoek zijn naar een permanente ruimte. Het zou dan ook de voorkeur hebben van het CDA dat bij het realiseren van nieuwbouw voor scholen, verenigingen in de buurt (bv. in Alphen Arti et Religioni en Crescendo en in Koudekerk KNA), meegenomen worden in de bouwplannen. Wil de wethouder toezeggen on samen met de betreffende schoolbesturen en de verenigingen in gesprek te gaan om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken? Verenigingen hebben vaak best een aardige clubkas waaruit ze ook mee zouden kunnen financieren voor de nieuwbouw. 

Dan hebben we nog een vraag over Hazerswoude-Dorp: in 2030 moeten daar 3 nieuwe schoolgebouwen (of 1 grote en  1 kleinere) worden opgeleverd. Is dit, ondanks mogelijke clustering, realistisch? Wat gebeurt er met de huidige gebouwen/locaties als de scholen daar weg zijn? 

Ten aanzien van de financiën:

  • Waarom wordt er geen rekening gehouden met indexatie? Zo kom je bij ieder project ten tijde van uitvoering voor het probleem te staan dat de raad het budget naar boven moet bijstellen. 

Vragen over het nieuwe IHP: 

  • Wanneer kunnen we het nieuwe, beleidsrijke IHP verwachten?
  • Mogen we aannemen dat de Gnephoek, hoe globaal ook, zal worden meegenomen in het beleidsrijke IHP?
  • Kunnen we, waar het leerlingaantallen betreft, bij prognoses breder kijken dan alleen het aantal leerlingen en behoeftes aan en van kinderopvang, maar ook de behoefte van bijvoorbeeld verenigingen en vrijwilligersorganisaties die gebruik zouden kunnen maken van de schoolgebouwen?

Het CDA is alvast heel benieuwd naar het nieuwe IHP omdat de thema's die daarin aan bod zullen komen, veel kansen en mogelijkheden bieden om ons lokale onderwijs op een hoger plan te tillen en voorbereid te zijn op wat de toekomst ons gaat brengen. Het vertrouwelijk houden van de financiële uitgangspunten van het IHP lijkt ons verstandig.
Tot slot willen we de wethouder adviseren de agenda voor 2028-2032 alvast leeg te vegen, omdat er in die jaren volgens de planning door onze hele gemeente heen heel wat scholen geopend zullen moeten worden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.