CDA-fractie  3e jaar. Speerpunten 1 september 2020 tot en met 31 juli 2021

 (augustus 2020)

De coronacrisis heeft ook in onze gemeente geleid tot veel verdriet bij nabestaanden, stilte in de straten, en families en vrienden die niet bij elkaar op bezoek konden. Het heeft ons diep geraakt. Voor iedereen die werkzaam is in de zorg, hulpverlening en andere vitale sectoren, maar ook voor het College en de ambtelijke organisatie, was het alle hens aan dek. Wij hopen dat de lokale noodpakketen een steuntje in de rug hebben geboden. Vanuit de Capelse samenleving ontstonden mooie initiatieven om elkaar bij te staan. Het CDA is iedereen dankbaar voor hun inzet voor de Capelse samenleving.

 In aangepaste vorm gaat het raadswerk door. We blijven ons o.a. inzetten op: zorg, burgerparticipatie, onderwijs, sportveiligheid en duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die juist in deze Corona-crisis extra kwetsbaar worden. Mensen die zich eenzaam voelen, verward of laaggeletterd zijn, maar ook schrijnende situaties, zoals huiselijk geweld en armoede, die niet altijd in beeld zijn. Laten we meer omkijken naar elkaar, want de kwetsbaren in onze samenleving hebben zorg en aandacht nodig, vooral nu. Ook na de Corona-crisis blijven wij ons inzetten op het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van onze Capellenaren.

 Veel is nog onzeker, maar duidelijk is dat we nog meer behouden moeten omgaan met iedere euro die we uitgeven. Zeker ook gezien de nog niet inzichtelijke financiële impact van de Coronacrisis, de financiële opgave bij het project Rivium en de kosten in het sociaal domein. Daarom is in juli 2020 gekozen voor een beleidsarme Voorjaarsnota met alleen de noodzakelijke uitgaven. De financiële gevolgen van de Coronacrsis worden bij de Begroting 2021 en bij de Najaarsnota 2020 besproken.

Op onze website vindt u ook een totaaloverzicht van de CDA speerpunten 2e jaar periode 2019-2020.

 

Begroting 2021, NJN 2020, Jaarstukken 2020 en VJN 2021.

Vanaf 2024 is er geen sluitende begroting, er is nog rekening gehouden met de financiële impact van de Corora crisis.

Nieuwe indeling gemeentefonds, nieuwe verdeling waarborgen geldleningen derden.

Aanpassen verordening : indeling van de programma’s en afwijken van VNG model.

Werkgroep ‘Welke raad wil je zijn’?

Betrouwbaar en zichtbaar bestuur. Focus op de controlerende, vertegenwoordigende en kaderstellende rol. In september 2020 eerste voorstel vanuit de raadswerkgroep.

Programma 1. Burgerparticipatie (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Monitoren digitale participatie tools en project  “duidelijke taal”

Communicatie rondom stadsontwikkeling en stadsbeheer projecten.

Programma 1. Veiligheid (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Inmiddels is eind 2019 voor iedere wijk een wijkveiligheidsplan vastgesteld.

Monitoren uitwerking en evaluatie eind 2020.

Programma 2. Mobiliteitsplan (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Verwachting is dat plan in oktober naar de raad komt.

Parkeernota 2013-2018 dient te worden herzien.

Aandacht hoe dit aansluit bij de stadsontwikkelingen bij programma 8.

Programma 2. Bereikbaarheid Capelle (Algera corridor) (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Omgevingsvisie Provinciale Staten in september2020 ter inzage met de Nota van Antwoord in november 2020. Inmiddels lopen er (MIRT) bijeenkomsten voor bewoners/organisaties.

Programma 2. Verkeersveiligheid, fietsexamen primair onderwijs (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

In 2019 namen 10 van de 22 scholen deel aan het fietsexamen. Hiervoor is in 2019 aandacht gevraagd bij de wethouder.

In 2020 slechts 3 scholen deelgenomen, waarschijnlijk door Corona.

Bij begroting 2021 navragen er is namelijk een stijging in 2019 te zien van letselschades.

Programma 3. Economisch programma 2019-2030 (Commissie Samenleving en Economie)

Korte termijn aanpak 2019-2020. Bij behandeling is door het CDA aangegeven dat dit zeer ambitieus was. Behoud werkgelegenheid in relatie tot transformatie kantoren naar woningen.

Visie Hoofdweggebied nog steeds niet naar de Raad, vooruitlopend transformatie in het gebied (VJN 2020 trampolinehal).

Programma 4. Blick op onderwijs (Commissie Samenleving en Economie)

Verantwoording Raad van Toezicht + evaluatie inspectierapport.

Het bestuur moet voldoende verbetermaatregelen nemen, om de kwaliteit van het onderwijs op al zijn scholen te verbeteren.  2 basisscholen en Havo IJsselcollege scoren onvoldoende en zelfs 1 basisschool zwak. Vanuit de Onderwijsinspectie lopen herstelonderzoeken.

Het jaarlijks gesprek gemeenteraad en Blick is in december 2020.

Programma 5. Onderhoud in de wijken (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Groenvisie en  afval aanvalsplan, behandeling raad na de zomer. Stedelijk waterplan dient nog te worden herzien.

Rekenkamerrapport IBOR behandeling raad na de zomer.

Aandachtspunt beheer hondenuitlaatzones in de wijken.

Programma 5. Visie Schollebos 2060 uitvoering korte termijn. (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Uitvoering planning korte termijn. 0.a. Onderzoek verplaatsen kinderboerderij, bomen/bloemenzone, hondenuitlaatzone. Er volgt na de zomer nog een beheerplan.

Programma 5 Preventieakkoord en Sportakkoord (Commissie Samenleving en Economie)

Pijler Gezondheid, Sporten en Bewegen. Concept oktober  2020.

Programma 6-A-C Sociaal Domein (Commissie Samenleving en Economie)

Gevolgen Coronacrisis. (o.a. WMO, Schuldhulpverlening, Zorg, Mantelzorg, Inburgering)

Participatiewet 50% van mensen in de bijstand valt onder Activering/Zorg. Worden juiste participatietrajecten opgestart en niet in een te vroeg stadium?

 Programma 6-D Jeughulp (Commissie Samenleving en Economie)

Beleidsnota Jeugdhulp Op 29 september staat een thema-avond Jeugdnota ingepland. Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp (GRJR) : rekening na Corona, effectiviteit en lopende onderzoeken. Basis op orde december 2020.

Programma 7.GGD (Commissie Samenleving en Economie)

Impact op de Coronacrisis.

Programma 7. Duurzaamheid /Warmtetransitie (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Duurzaamheid : Restafval is nog te hoog. Is de planning nog haalbaar?

Vervangen LED-verlichting. Eneco-gelden Duurzaamheidsfonds

Warmtetransitie onderzoeken: Rivium  via afvalzuivering. Florabuurt, zorgen om investeringskosten en/of het voor bewoners haalbaar en betaalbaar is. Sluit dit aan bij de gebiedsontwikkeling. In Q3-Q4-2020 volgen verdere plannen.

Programma 8. Wonen en de Stadsvisie. (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer)

Meerjaren planning stadsontwikkeling en stadsbeheer (MPS)

MPS: I.v.m. Corona volgt bij de begroting 2021 het MPS. Hierbij volgt ook een nieuwe monitor.

Programma Wonen: monitoren aantallen woningen en realisatie voor de vastgestelde doelgroepen.

Stadsvisie: Behandeling staat gepland voor september/oktober.

Aandacht hierbij hoe deze 3 programma’s aansluiten op het mobiliteitsplan.

 

Aandachtsprojecten:

Paspoorten/visies: waakzaamheid bij het borgen van de gestelde kaders. Ontwikkelaars krijgen in het kader van nieuwe benaderingen in ontwikkelingsprojecten meer invloed in de projecten. De nieuwe benadering biedt kansen voor betere uitkomsten, maar de raad staat in die nieuwe dynamiek nog te veel op achterstand.

Rivium : Definitief gebiedspaspoort Q3-Q4-2020, voorafgaande aan ontwikkelingen wordt een MER uitgevoerd. Rekenkameronderzoek, rapport na de zomer.

Inzetten op meer betaalbare woningen. Het college moet ontwikkelaars dwingen meer middenhuur en betaalbare koopwoningen op te nemen in hun programma’s.

Probleem!! > juli 2020 Afvalzuivering heeft een bezwaar ingediend tegen omgevingsvergunning transformatie kantoor naar woningen. Ook lopen er gesprekken met de exploitant van de windmolen.

Fascinatio: nog steeds geen gebiedsvisie en parkeerscan naar de raad. Onderzoek All-safe en lopende bezwaren bewoners tegen diverse ontwikkelingen.

Roer nieuwbouw: komt terug in raad ivm ingediende zienswijze, tegelijk met het gebiedspaspoort. Q3-2020.

Johannahoeve: bouw initiatief komt nog naar de raad.

ING-gebouw : aangenomen 13-7-2020 Motie vreemd LB/CDA volgt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling. Project wordt meegenomen bij de Stadsvisie.

Hoven II: Juli 2020, alle gezinnen met kinderen hebben met behulp van een urgentieverklaring een nieuwe woning gevonden en zijn inmiddels verhuisd. Havensteder is tegen de 1 vaste en 22 tijdelijke huurders een juridische procedure gestart.

Florabuurt : Gebiedspaspoort verwachting 1e kwartaal 2021.

Andere projecten:  Mient fase 2, Capelseweg, Blinkert,  Meeuwensingel.

Stadsbeheer : planning en communicatie bewoners.

Alle projecten staan vermeld op de website www.capellebouwtaandestad.nl  (wij willen dit)

 

Aandachtspunten voor commissies en de begroting 2021

 

Nazien bij

Cie SLE

Onderwerp

finale datum

Thema-avond

SLE

Laaggeletterdheid 

7-09-20

Thema-avond

SLE

Inburgering (nieuwe wet)

21-09-20

Thema-avond

SLE

Jeugdbeleid(nota)

29-09-20

monitoren Q3/Q4

SLE

Beleidskaders SLE Armoede/Werk/WMO

2020-Q3/4

monitoren Q3/Q4

SLE

Zenderaanwijzing lokale radio

2020-Q3/4

Nazien bij

Cie SOB

Onderwerp

finale datum

Thema-avonden

SOB

Duurzaam Capelle (Warmtetransitie/RES)

2-09-20

Werksessie

SOB

Werksessie kaderstelling warmtetransitie

21-09-20

monitoren Q3/Q4

SOB

Afval-Actieplan

2020-Q3/4

monitoren Q3/Q4

SOB

Waterplan 2009

2020-Q3/4

monitoren Q3/Q4

SOB

Fascinatio Allsafe

2020-Q3/4

monitoren Q3/Q4

SOB

ING-gebouw (bij Stadsvisie)

1-09-20

Stadsvisie

SOB

Stadsvisie (werkgroep/ kerkenvisie)

2020-09

Fascinatio

SOB

Fascinatio Gebiedsvisie + parkeerscan

2020-Q3/4

Fascinatio

SOB

Fascinatio groen kavel

2020-Q3/4

Fascinatio

SOB

Fascinatio Hortus woningbouw

2020-Q3/4

Fascinatio

SOB

Fascinatio Loomans installatiebedrijf

2020-Q3/4

Fascinatio

SOB

Fascinatio Hundya dealer

2020-Q3/4

Fascinatio

SOB

Fascinatio wasstraat

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Mobiliteitsplan (oktober 2020)

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Parkeernota 2013-2018

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Veiligheid in de wijk (verkeersveiligheid)

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Capelse brug (woningen/parkeren)

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Algeracorridor (extra investeringen)

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Fietsbrug bij Schoneberglaan

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Provincie zienswijze NRD MIRT

2020-Q3/4

Mob.plan

SOB

Veilig oversteek app

2020-Q3/4

Rivium

SOB

Rivium, Gebiedspaspoort transformaties lopen door

2020-Q3/4

Rivium

SOB

Rivium Rekenkamer rapport na de zomer

2020-Q3/4

Rivium

SOB

Rivium (campus) Capele kansen stad

2020-Q3/4

Rivium

SOB

Rivium Afvalzuivering

2020-Q3/4

Rivium

SOB

Rivium, Windmolen

2020-Q3/4

Nazien bij

Cie

MONITOREN BEGROTING 2021/NJN 2020

finale datum

Begroting 2021

SLE

Aanpak nu niet zwanger

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Abonnementstarief WMO

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

abri’s en informatiepanelen

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Aquapelle Kikkerbad + schoolzwemmen

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Archiefverordening

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Armoedemonitor 2019

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Bankslapers (pilot)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Beschermd Wonen

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Blick

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Buitenruimte (schoon heel veilig)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Buitenruimte Groenvisie

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Buitenruimte onderhoud

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Buurtbus

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Buurtcoaches

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Capelle Werkt

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Capelle West bestemmingsplan

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Corona

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Dataland (verbonden partij)

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Denk en Doe mee fonds

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Denksport (mogelijke ontwikkelingen)

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Digitale participatie tools (Whatsapp gestopt)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Economie programma 2019-2020 korte termijn

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Eneco (besteding gelden)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Fietsexamens

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Gemeentefonds (uitgesteld)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

GGZ zorg decentralisatie

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

GIDS-gelden (oa overgewicht)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

GR Ijsselgemeenten (dub. debiteuren)

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Hondenbelasting

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Hoven II

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Huizen en huiskamers van de Wijk

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Isala

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Kinderboerderij

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Kinderlabs en IKC/Vreedzame wijk/taalachterstanden

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Kwaliteitsimpuls toegangswegen

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

lokale sport- en cultuurregeling

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

lokale sportakkoord

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Mantelzorgpas

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

MRDH Vervoerplan 2021 RET

1-09-20

Begroting 2021

SOB

NachtMetro

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Oeverrijk + ontsluiting Kanaalweg

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Omgevingswet

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Onderwijskansen

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Opgavegericht werken

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Regionale samenwerking

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

RES (duurzaamheid)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Schollebos

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Schoolverzuim en uitval

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Schuldenaanpak

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Sociaal Domein WMO

2020-Q3/4

Begroting 2021

SOB

Statushouders (herhuisvesting)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Veilig Thuis

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Veiligheid in de wijk (handhaving)

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Verwarde personen

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Vlaktaks

2020-Q3/4

Begroting 2021

SLE

Vrijwilligersbeleid

2020-Q3/4

Begroting 2021

BVM

Vuurwerk (overlast meldingen niet geregistreerd via twitter/telefoon)

2020-Q3/4

NJN2020

BVM

Wijkveiligheidsplannen (evaluatie eind 2020)

2020-Q4

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.