CDA-FRACTIE  Speerpunten  Seizoen 1 juli 2019 t/m 31 juli 2020

Stand van zaken juli 2020

De coronacrisis heeft ook in onze gemeente geleid tot veel verdriet bij nabestaanden, stilte in de straten, en families en vrienden die niet bij elkaar op bezoek konden. Het heeft ons diep geraakt. Voor iedereen die werkzaam is in de zorg, hulpverlening en andere vitale sectoren, maar ook voor het College en de ambtelijke organisatie, was het alle hens aan dek. Wij hopen dat de lokale noodpakketen een steuntje in de rug hebben geboden. Vanuit de Capelse samenleving ontstonden mooie initiatieven om elkaar bij te staan. Het CDA is iedereen dankbaar voor hun inzet voor de Capelse samenleving.

In aangepaste vorm is het raadswerk doorgegaan. De afgelopen raadsperiode hebben wij ons o.a. ingezet op de volgende onderwerpen: zorg, burgerparticipatie, onderwijs, sportveiligheid en duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die juist in deze Corona-crisis extra kwetsbaar worden. Mensen die zich eenzaam voelen, verward of laaggeletterd zijn, maar ook schrijnende situaties, zoals huiselijk geweld en armoede, die niet altijd in beeld zijn. Laten we meer omkijken naar elkaar, want de kwetsbaren in onze samenleving hebben zorg en aandacht nodig, vooral nu. Ook na de Corona-crisis blijven wij ons inzetten op het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van onze Capellenaren.

 Veel is nog onzeker, maar duidelijk is dat we nog meer behouden moeten omgaan met iedere euro die we uitgeven. Zeker ook gezien de nog niet inzichtelijke financiële impact van de Coronacrisis, de financiële opgave bij het project Rivium en de kosten in het sociaal domein. Daarom is gekozen voor een beleidsarme Voorjaarsnota met alleen de noodzakelijke uitgaven. De financiële gevolgen van de Coronacrsis worden bij de Begroting 2021 en bij de Najaarsnota 2020 besproken. Op onze website vindt u een ook totaaloverzicht van de CDA speerpunten voor het 3e jaar, seizoen 2020-2021.

Financiën

In november en december is de behandeling van de begroting 2020 en Najaarsnota 2019.

Stand van zaken : De Jaarrekening 2019 sluit af met een positief saldo van 7 miljoen. Voornamelijk door onttrekking uit reserves, hiernaast is ook minder uitgegeven bij o.a. stadsontwikkeling/beheer. De jaren na 2023 laten vooralsnog  geen sluitende begroting zien.

Digitale tools

We blijven B&W kritisch volgen bij de voorgestelde innovatieplannen

Stand van zaken : Na de vele vragen vanuit het CDA wordt de digitale participatie toolkit geüpdatet.

LBP , het Landelijk Platform voor Buurt- en wijkgericht werken, organiseert jaarlijks een congres voor professionals die betrokken zijn bij het gebieds- en opgavegericht werken. Capelle is organisator het LPB op 20, 21 en 22 november 2019.

Stand van zaken : Per wijk zijn eind 2018 via de breed overleggen opgave benoemd per wijk.

In november 2019 is het congres geweest. Aandacht voor stand van zaken benoemde opgaven, en het opgave gericht werken.

Veiligheid

Niet alleen de wijken waarover zorgen zijn wat betreft schoon&veilig, maar elke wijk moet een plan krijgen.

Wijkveiligheidsplannen, deze worden komend half jaar met de wijken besproken, met name in de breed overleggen en met WOP-besturen.

Stand van zaken : Inmiddels is eind 2019 voor iedere wijk een wijkveiligheidsplan vastgesteld.

Monitoren uitwerking. Evaluatie eind 2020.

Bereikbaarheid Capelle (Algera corridor).

Er moet 30 miljoen euro worden gevonden bovenop de 60 miljoen die het rijk, de MRDH en de provincie willen steken in verbeteringen van de Algeracorridor (vanaf Brienenoordbrug tot en met Algerabrug).Wij zetten in op oplossingen voor autoverkeer, maar zekere ook op alternatieven zoals de fiets en hoogwaardig OV.

Stand van zaken : Omgevingsvisie Provinciale Staten in september2020 ter inzage met de Nota van Antwoord in november 2020.

Buurtbus

De route van de nieuwe buurtbus is nog niet ideaal. Het CDA houdt de wethouder aan zijn toezegging dat de route snel wordt geëvalueerd.

Stand van zaken : Wethouder heeft toegezegd om met een evaluatie te komen, daarna zouden wijzigingen doorgegeven kunnen worden aan de RET. Het CDA ziet graag een uitbreiding van IJsselland(Schenkel)-Schollevaar-Centrum, Fascinatio.

Schoolverzuim

In Capelle is verhoudingsgewijs een groot verzuim/spijbel probleem. Er zijn maatregelen aangekondigd. We volgen dit kritisch.

Stand van zaken : Eindelijk is na extra inzet een lichte daling in het voortgezet onderwijs te zien. We blijven dit kritisch volgen, want bij het mbo zijn de percentages weer toegenomen. Volgend jaar weer de cijfers opvragen.

Kinderlab

We willen dat dit centrum vooral inzet op werken aan taalachterstanden.

Blijft een grijs gebied als het gaat om de onderwijsachterstanden. Wellicht een onderwerp voor De Rekenkamer?

Stand van zaken : Begin 2020 is een kinderlab in Middelwatering geopend.

Geletterdheidplan

Inzet op taalachterstanden

Stand van zaken : Een Rijkssubsidie is door de bibliotheek aangevraagd. Hopelijk wordt deze gehonoreerd. We blijven dit kritisch volgen. Volgend jaar weer de cijfers opvragen.

Sport en Veiligheid

We houden een vinger aan de pols bij de toegezegde inhaalslag op dit terrein.

Stand van zaken : Inmiddels is er een concept-sportakkoord.

Groenbeleid

De verwachting is dat eind van het jaar en aantal evaluatie over het groenbeleid volgen. Het CDA zal hierbij ook het bomenbeleid nauwgezet volgen.

Stand van zaken : Visie Schollebos is in de Raad van 13-7-2020 vastgesteld.Gezonde bomen worden niet gekapt. Rekenkamer rapport IBOR is in juli 2020 gepubliceerd, behandeling in Q3-2020.

Groenvisie staat gepland voor Q4-2020.

Onderhoud wijken

Het CDA zal  bij het college blijven aandringen op schone wijken.

Stand van zaken: De werkgroep heeft een concept Actieaanvalsplan  Afval opgesteld. Het plan zou bij VJN voorgelegd worden. Er is in de VJN alleen extra inzet op grof vuil. Vervolg Afvalplan naar commissie in Q3/Q4-2020.

Schulddienstverlening/Rekenkamerrapport

“niet zonder schuld” onderzoek naar schulddienstverlening

In september 2019 is de behandeling van het Rekenkamerrapport. In het 3e kwartaal volgt ook een aanvalsplan Schulddienstverlening.

Stand van zaken : Plan is in januari 2020 vastgesteld, Rekenkamerrapport aanbevelingen zijn overgenomen. Is uitbreiding van aantal bedrijven vroegtijdige signalering schulden. Uitbreiding netwerk, het Diaconaal platform is aangesloten.

Aanpak overgewicht

We volgen kritisch of de motie van het CDA wordt uitgevoerd.

Stand van zaken : Het belang van preventie en de aanpak van gezondheidsachterstanden verdient blijvende aandacht. Juist in deze Coronacrisis lopen mensen met een kwetsbare gezondheid extra risico. Wij kijken uit naar het regionaal preventieakkoord, de jeugd- en sportnota en hopen dat ‘gezonde levensstijl’ een van de pijlers wordt.

Jeugdnota

Wij maken ons zorgen over de fitheid van de jeugd.

Stand van zaken : Op 29 september staat een thema-avond Jeugdnota ingepland.

Duurzaamheidsplan

2020 Eneco gelden motie Duurzaamheidsfonds.

Werkgroep warmtetransitie, onderzoek Rivium mogelijkheden met afvalwater en Florabuurt/Schenkel van het gas af.

Stand van zaken : Eneco gelden Duurzaamheidsfonds wethouder wil de motie niet uitvoeren.

Uiterlijk bij VJN 2021 is de deadline dat de Raad een besluit kan nemen over besteding van de Eneco-gelden.

Werkgroep : Warmtetransitie. Vervolg Q3/Q4-2020 thema bijeenkomsten/commissie.

Rivium

De plannen voor 5000 woningen moeten volgens ons gefaseerd worden uitgerold en er moet aandacht zijn voor een goede mix van sociale huur-, vrije sector huur- en koopwoningen.

Stand van zaken : Inmiddels is een concept versie 2.0. De definitieve vaststelling staat ingepland voor na de zomer 2020.Voor er ontwikkelingen plaatsvinden wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd.

Er loopt ook een rekenkameronderzoek, rapport wordt na de zomer verwacht.

Gebiedspaspoort Fascinatio

Met een toename 1500 inwoners moet er voor deze wijk aandacht komen voor de parkeerproblemen, groenvoorzieningen en bereikbaarheid.

Stand van zaken : In januari 2020 is aangegeven dat er geen gebiedspaspoort wordt gemaakt. Er komt een toekomstperspectief. Verwachting was 2e kwartaal 2020. Ondanks de vele vragen vanuit het CDA is deze nog steeds niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Inmiddels lopen initiatieven  wel door.

Stadsvisie (De wijken in )

Om tot een stadsvisie te komen, gaat de raad de wijken in om van de bewoners te horen wat zij belangrijk vinden voor onze omgevingsvisie.

Stand van zaken : Verder uitwerking zal zijn beslag hebben in Q3-Q4-2020.

 

Evaluatie Rotterdamwet

De wet om lage inkomens te weren is discriminerend niet effectief als het om leefbaarheid gaat,. Het CDA wil dat de gemeente huurders voorrang geeft die een bijdrage aan de wijk kunnen leveren.

In juni 2019 vastgesteld, het CDA heeft toen aandacht gevraagd voor het waterbedeffect op omliggende buurten en dit gaan monitoren.

Stand van zaken : In juli 2020 is alsnog door College besloten om dit monitoren, de 747 Meeuwensingel is aangewezen als referentie buurt.

Halfjaarlijks worden de resultaten en het vervolgtraject van deze maatregel besproken met Havensteder.

De Minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft bij de verlenging van de Wbmgp de gemeente gevraagd binnen twee jaar, zijnde juni 2021, een vervolgevaluatie uit te voeren en de uitkomst daarvan aan haar ter beschikking te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.