Raadsvergadering

De fractie CDA hoopt u te mogen ontmoeten bij de Raadsvergadering,

aanvang 19.30 uur, locatie Gemeentehuis. Of kijk en luister mee.

Agenda en stukken zijn in te zien via de gemeentelijke website (Raadskalender)

https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/

 

Agenda

https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/8414967/3/01_00_-_agenda_raadsvergadering_-_gewijzigd

1 Opening en vaststelling agenda

2 Spreekrecht

3 Vaststellen notulen raadsvergaderingen 9 en 16 december 2019

4 Ingekomen stukken 4A Indienen motie vreemd aan de orde “Naar een vuurwerkvrij Capelle aan den IJssel”

5 Hamerstukken: a. Voorstel tot het continueren van het niet openbaar maken van documenten uit 2016 in relatie tot verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur 152619 b. bekrachtiging geheimhouding op documenten Eneco Group N.V. 153952

6 Voorstel tot het benoemen van de heer Slagboom tot burgerraadslid 153943

7 Voorstel tot het benoemen van een lid van de begeleidingscommissie Rekenkamer 159624

8 Zienswijze MIRT Oeververbindingen concept Nota Reikwijdte en Detailniveau 137663

9 Verkoop aandelen in Eneco Group N.V. 120212

10 Referendumverordening Capelle aan den IJssel 2020 144290

11 Behandelen motie vreemd aan de orde “Naar een vuurwerkvrij Capelle aan den IJssel”

12 Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.