11 januari 2020

Nieuwjaarsspeech 11-1-2020 Fractievoorzitter/Voorzitter CDA

Welkom

Ook namens de fractie een warm welkom aan een ieder van u. Fijn dat u hier bent gekomen om met het CDA het nieuwe jaar, een bijzonder jaar 2020 in te luiden.

 

Thema 2020 :  Vrijheid.

Het nieuwe jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar vrijheid. De Koning heeft in zijn kersttoespraak hierop gewezen, maar ook op het feit:  Vrijheid is nooit gratis.

“Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen. Vrijheid betekent ook onherroepelijk keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben”.

 

De fractie mag terugkijken op een druk (met o.a. 67 commissie, benen op tafel en thema bijeenkomsten en 81 bewonersbijeenkomsten/werkbezoeken) maar mooi jaar.

Uit de sinterklaas gedichten van de VVD, blijkt dat het CDA haar koppositie ook in 2019 heeft behouden met het stellen van technische vragen. We zijn misschien niet zo terughoudend geweest met het inzetten van dit instrument, maar tegelijkertijd zien we ook dat het onze rol is om de vrijheid die het College krijgt bij de uitvoering  toch kritisch te blijven bevragen en controleren.

Hoogleraar Wim Voermans schreef er afgelopen maand over in De Volkskrant. Hij stelt dat het soms nodig is om vast te houden, om vragen te blíjven stellen. Dat is geen ‘scoringsdrang’, maar nodig om informatie boven tafel te krijgen om onze controlerende rol goed te kunnen uitoefenen in het belang van onze stad en haar inwoners.

We zijn blij met de constructieve samenwerking in de gemeenteraad, wat soms met een stevig debat of  met een handreiking tot mooie resultaten heeft geleid. Ik loop er een aantal met u door, bij de komende ALV in mei zal de fractie bij de uitnodiging haar jaarverslag 2019 mee sturen.

Sportveiligheid wordt integraal opgenomen in het o.a. Sportakkoord.Nog meer handvaten om een veilig sportklimaat voor onze Capelse jeugd te creëren. Voor iedere wijk een eigen wijkveiligheidsplan.

Na alle sessie in het 1e halfjaar is het stil rondom het Rivium. Een compleet nieuwe woon- en werkwijk kan ook niet even op de achterkant van een bierviltje. Voor het CDA betekend dit naast nieuwe woningen ook voorzieningen. Ook hier is vrijheid niet gratis en vraagt om een zorgvuldig proces, om ontwikkelaars te verleiden om mee te investeren in deze nieuwe wijk.

Met de werkgroep Duurzaamheid is een eerste stip aan de horizon gezet met de warmtetransitie. De werkgroep Afval is bezig met een aanvalsplan tot reductie van afvalstromen. Duurzaamheid blijft ook de komende jaren onze aandacht vragen. Stap voor stap op weg naar de toekomst.

Zorgen heeft het CDA nog steeds bij onderwijs over het hoge schooluitval en verzuim. We zien uit naar de evaluatie hierover. We zijn blij met de nieuwe tijdelijke onderwijshuisvesting. De Bouwsteen aan de Lijstersingel is nu inverhuisd. De stroom is op gang gekomen voor nieuwbouw van een aantal scholen in de komende jaren, met name in Middelwatering.

Heel veel uren zijn ook gaan zitten in de 2e oeververbinding.Naast de stadsbrug in Rotterdam is er nu een plan B voor de Algeracorridor, met budgetten voor de komende jaren.

In het sociaal domein zijn stappen gezet in de aanpak verwarde personen, schuldhulpverlening, efficiënte besteding van de gezond in stad gelden, vrijwilligerswaardering en Kikkerbadzwemmen straks in het nieuwe zwembad.

Bij ons werk zijn wij ook erg blij met de ondersteuning van onze fractieassistent Sanne en vanuit het CDA Actief. In gedachte denken we hierbij aan Henk Dekker, die tot het laatst voor zijn overlijden zeer betrokken was bij het werk van de CDA fractie. We moeten verder zonder hem, maar wel gesterkt door vele van u. O.a. door Kees Hol met zijn expertise bij alle financiële stukken, Peter van de Ham bij Algeracorridor, de vele leden die WOP bijeenkomsten bezoeken en Nico die we nog steeds kunnen bevragen. We hopen ook het komend jaar weer een beroep te mogen doen op uw expertise vanuit het CDA-Actief.

Onze stad is een plek waar mensen met verantwoordelijkheid het verschil maken. Zoals vrijwilligers, die iedere dag vanuit alle wijken, maar ook van buiten Capelle, op pad gaan om een helpende hand te bieden. Zij zijn de drijvende kracht van onze samenleving en verdienen onze onverdeelde aandacht.

Maar onze stad is ook een plek met hoop, geloof en respect voor elkaar. Een plek waar we zuinig op moeten zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook om te zorgen voor een fijne, veilige en plezierige leefomgeving voor de volgende generaties. Daar werken we met z’n allen hard aan. Inzetten op behoud van al het goede. Verbeteren en vernieuwen waar nodig met plannen die haalbaar en betaalbaar zijn. In balans met de wensen vanuit de omgeving en onze toekomstige financiële positie.

 

De vele stadsontwikkelingsprojecten, zoals het Rivium, gebiedsontwikkeling Bongerd, bouwen in Fascinatio blijven onze aandacht de komende jaren vragen. Het CDA zal hier goed de vinger aan de pols houden hoe de omgeving hierbij betrokken wordt en dat uitvoering in overeenstemming is met de plannen.

De inzet van gelden voor de Algeracorridor, komt dit ook ten goede aan de bereikbaarheid van de wijken. Extra voorzieningen als goede OV knooppunten en fietsverbindingen dragen bij aan doorstromingen en leefbare wijken. We zijn als CDA blij dat nu ook de buurtbus, zoals eigenlijk afgesproken was, is gaan rijden door ’s-Gravenland. De komende 6 weken liggen de plannen ter inzage voor reacties.

 

In het sociaal domein komen steeds meer nieuwe taken richting de gemeente. Worden budgetten effectief ingezet, maar ook de zorgen over de wachtlijsten bij Veilig Thuis. Inzetten op Laaggeletterdheid, effectieve inzet op jongerenwerk. Inzet vanuit de participatiewet, mensen helpen om weer richting te geven aan hun leven.  Of nieuwkomers een Capels thuisgevoel bieden.

Veiligheid in de wijken blijft een hot speerpunt, of dit nu verkeersveiligheid is of dat je veilig buiten speelt of woont. We hopen dat er nu vaart wordt gemaakt in Schollevaar met de aanpak van een aantal onveilige verkeerssituaties. Maar ook de Centrumring. De verplaatste oversteek bij de Hoeksteen, mensen steken nog steeds over op de oude plek.  30 km zones met op de Rivierweg er nu al gereden klinkers. De Kerklaan bij AH waar de rotonde is weggehaald en de weg versmald.De laatste weken veel aangesproken door fietsende inwoners over het niet durven nemen van deze T-kruising. Hier gaan we de nieuwe wethouder Struivenberg over bevragen om nog eens te kritische te kijken naar het Centrumringplan.

 

Als rode draad in alle plannen is wat wij als gemeente doen om zoveel mogelijk Capellenaren te betrekken bij die plannen. Hiermee creëer je ook draagvlak voor die plannen. Samen, zij aan zij bouwen aan een mooi Capelle.

De burgemeester heeft een eerste stap gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie, helder Jip en Janneke taal in onze gemeentelijke brieven, of dit nu gaat om een uitnodiging of een klacht. Afgelopen dinsdagavond heeft Wethouder Wilson met de aanpak van het Schollebos(*) ook een eerste stap gezet in de goede richting. Hij gaat het anders doen, niet met een dure doe mee adviseur maar zo veel mogelijk middelen inzetten om een zo’n breed mogelijk groep Capellenaren te betrekken bij de plannen. Dan heeft onze vragenregen over digitale participatietools toch ergens een zaadje doen ontkiemen. Een mooie stap om ook voor andere plannen te gaan inzetten. * https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/8333878/1/200107_Thema_avond_Presentatie_Schollebos

Het CDA zou hier graag zien om de participatie toolkit nog eens tegen het licht te houden, werken alle gereedschappen nog?  Maar ook dat kaders vooraf duidelijk zijn, wat wel en wat niet kan en waar. Dit om teleurstelling bij (afhakende) participerende bewoners, zoals bij de herinrichting van de lanen in Oostgaarde en Schenkel te voorkomen.

Hier is vrijheid ook niet gratis, De gemeente als lerende organisatie. Help ons daarbij en blijf als inwoners, bedrijven en instellingen gebruik maken van deze co-creaties. Praat en doe mee in het belang voor onze stad. Ook al woon je in Capelle West, het Schollebos is toch van ons allemaal?

 

Nieuwjaarswens

Beste mensen, Mocht het nog niet duidelijk zijn: hier staat een fractievoorzitter voor u, die zich verheugt in de manier waarop zij aan zij constructief wordt samengewerkt in onze stad : in de fractie, met het bestuur, CDA-Actief en de CDA-leden. In de gemeenteraad, met het College en de ambtelijk ondersteuning.  Maar we willen vooral daar zijn, in de haarvaten van de samenleving, bij de bewoners, bedrijven en organisaties. Waar ons huis ook staat, we gaan voor onze mooie stad aan de IJssel, ons Capelle.

 

Voorzitter, ik sluit af met een wens voor Capelle :

Vrijheid van spreken is gratis, als u of jij dat wilt, in de buurt of wijk.

In 2020 zelfs 366 dagen van het jaar.

Zeg eens met een gemeend gebaar,

een hele goedemorgen, middag  of avond tegen elkaar.

Ik wens u mede namens, Devie Erik, Vidar, Tim en Sanne

een mooi, en met Gods kracht, een hoopvol vrijheidsjaar toe.

 

 

Jolanda den Engelsman

Fractievoorzitter CDA Capelle aan den IJssel

Van de voorzitter CDA Capelle aan den IJssel (Allard Schellens)

Beste mensen, Van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van het CDA Capelle. Het doet mij een genoegen om zoveel partijgenoten en gasten te zien die gekomen zijn om het nieuwe jaar met ons te begroeten. Het nieuwe jaar 2020.

Als historicus, en dit is het moment dat fractie en bestuur meestal wegduiken want zijn weten wat er dan gaat komen, ga ik dan natuurlijk meteen kijken welke belangrijke gebeurtenissen herdacht kunnen worden in het nieuwe jaar. Dit jaar is dat overduidelijk 75 jaar bevrijding. De HVC heeft mooie bijdrages van ooggetuigen uit die tijd. Over het vieren van die bevrijding op het plein bij de Dorpskerk bijvoorbeeld. Maar ik zal hier later op terug komen.

Eerst wil ik met u terugblikken op 2019. Als partij heeft het CDA voor het eerst sinds tijden een voltallig bestuur, dankzij de komst van Frank en Niek. Onze fractie weet zich goed te profileren en de aanwezigheid en de inzet van het CDA wordt opgemerkt en geprezen op het stadhuis. Dus heel modern. Partij: check, Fractie: check. Vanuit het CDA Zuid-Holland komen zelfs CDA-ers naar ons toe om te kijken hoe we het doen. Ja, mensen volgens het CDA zijn we hier in Capelle een succes. Ik zeg ze dan meestal dat het voor een groot deel een kwestie is van de juiste mensen op de juiste plaats op de juiste tijd.

Maar dan naar 2020. Het CDA als partij heeft te maken met dezelfde problemen als andere landelijke politieke partijen. Om deze problemen het hoofd te bieden is het landelijk begonnen met het denken aan een nieuwe structuur. Kernwoord hierbij is : netwerk. Het CDA Capelle hoopt een actieve rol te spelen in die discussie. Het bestuur zal binnenkort een hele sessie wijden aan de toekomst en de uitdagingen die ons te wachten staan.

Terug naar 75 jaar bevrijding. Dit betekent ook dit jaar 80 jaar bezetting. 80 jaar het bombardement van Rotterdam. De verhalen van het feit dat 80 jaar geleden de bezetting begon, geven des te meer aan waarom 75 jaar bevrijding gevierd moet worden. Ook over die bezetting vertellen de ooggetuigen van de HVC. Over luchtgevechten boven Capelle. De rookwolken boven Rotterdam, de vluchtelingen uit Rotterdam, de colonnes Duitsers die een bivak opslaan op het schoolplein van de openbare school, de capitulatie van Nederland, het verzet, liquidaties van “foute” Nederlanders, de hongerwinter met fietstochten naar boeren uit de omgeving. Wat we in 40 kwijt raakten werd in 45 hersteld. Vrijheid, tolerantie, respect, democratie. Kernwaarden van onze samenleving waarvan we de aanwezigheid dus niet als vanzelfsprekend moeten nemen, maar moeten koesteren en beschermen. Juist omdat we moeten blijven herinneren dat we die ooit kwijt zijn geraakt. Today the guns are silent. A great tragedy has ended. Sprak generaal Douglas MacArthur toen de oorlog eindigde. Dat was niet in mei 1945 maar op het dek van de USS Missouri op 15 augustus 1945. We moeten namelijk niet vergeten als we in mei van dit jaar de bevrijding vieren dat voor duizenden Nederlanders in Indië de bezetting er nog was. Voor hun eindigde die in augustus. Twee landsdelen bezet, waar een hele generatie onze democratische kernwaarden kwijt raakte door totalitaire regimes. Twee landsdelen die de oorlog in volle hevigheid over zich heen kregen. Juist in een periode waar in de media door toegenomen internationale spanning de term “Derde Wereldoorlog” wordt gebezigd, is het belangrijk om 75 jaar bevrijding te vieren. Om te vieren dat kernwaarden die ons werden afgenomen werden hersteld.

Kernwaarden die we moeten koesteren, die we moeten doorgeven aan toekomstige generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.