22 juli 2020

Nieuwsbrief leden juli 2020

Het CDA wenst u een mooie zomer, denk aan uzelf, uw naasten en de coronamaatregelen.

Van de voorzitter
Het was ongekend spannend de afgelopen weken. CDA-voorzitter Ploum stelde terecht dat in deze zomer zonder grote sportevenementen als het EK of de Spelen, het CDA hier een alternatief voor leverde. Het kiezen van onze lijsttrekker heeft onze partij de afgelopen in het centrum van de aandacht geplaatst. Het heeft bovendien laten zien dat partijen die de mond vol hebben van democratie in de praktijk niet zo democratisch blijken te zijn als het gaat om het leiderschap van hun partij. Het CDA heeft wel degelijk haar leden serieus genomen.

Er is de afgelopen weken veel gesproken over de verschillen tussen de twee kandidaten die uiteindelijk overbleven. Maar, zoals een commentator stelde: er is eigenlijk nog veel meer is waarover ze het met elkaar eens zijn.

Met de keuze voor Hugo de Jonge is er nu een nieuwe nummer één. Maar vrijwel direct sprak hij uit dat team Hugo en team Pieter nu gaan voor team CDA richting 2021. Dat is een belangrijke boodschap. Er is namelijk veel te doen. De problemen die op ons afkomen als gevolg van de coronacrisis zullen ongekend groot zijn. Het CDA moet bereid zijn om zoals altijd verantwoordelijk bestuur te leveren om deze uitdagingen aan te gaan. Alleen als we als partij dit als één geheel doen zullen we daarin slagen. Tijdens de lijsttrekkersverkiezingen hebben beide kandidaten uitgebreid gesproken met leden over de koers van de partij en waar we voor staan. De lessen die Hugo en Pieter daarbij geleerd hebben kunnen van onschatbare waarde zijn in aanloop tot de verkiezingen. Zeker als zij hun krachtpunten combineren.

Het idee van een team CDA is bovendien een aanpak die we in het Capelse maar al te goed kennen. Onze eigen lijsttrekker koos vanaf het begin voor het team. De top vijf van de kieslijst stond als team op de poster en alle activiteiten tijdens de verkiezingen werden ook als een team aangepakt. Bovendien was de diversiteit van de Capelse samenleving te zien in ons team. Dit bleef niet onopgemerkt. Het resultaat mocht er zijn. Terwijl landelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen het CDA het niet al te best deed (Rotterdam ging bijvoorbeeld van drie naar twee zetels) behield het CDA Capelle op eigen kracht en met meer stemmen dan vier jaar eerder de twee zetels en werd onze partij in het rijtje van "winnaars" gezet.  Andere CDA-afdelingen kwamen zelfs bij ons informeren hoe wij dat gedaan hadden. Het antwoord? Het team, waarin ieder lid de vrijheid krijgt om zijn/haar talenten en kracht in te zetten. Dus als onze nieuwe leider gaat voor team CDA, kunnen we vanuit Capelle alleen maar instemmen.

"Corona" belronde
Het Corona virus heeft afgelopen maanden een grote impact gehad op onze samenleving. Gelukkig ontstond er een groot gevoel van solidariteit; vele mensen hielpen elkaar (on)gevraagd. Ook bestuur en fractie van het CDA Capelle hebben gemeend een bijdrage te leveren aan de zorg voor de mensen om ons heen. Zij hebben de afgelopen maand onze leden zo veel mogelijk telefonisch of per mail benaderd met vragen als " hoe gaat het met u en uw naasten" en "kunnen wij iets voor u betekenen" ? De leden reageerden erg positief op dit initiatief. Gelukkig bleek het met de leden (en hun naasten) over het algemeen goed te gaan. 
Op dit moment lijkt het virus in Nederland onder controle. Echter, gezien de berichten uit de landen om ons heen, is een toename van het aantal besmettingen de komende maanden niet uit te sluiten. Mocht u op enig moment alsnog een beroep op ons willen doen, aarzel dan niet contact op met ons op te nemen. 
Wij hopen u na deze zomer in goede gezondheid op een van onze activiteiten te kunnen begroeten. 

Van de fractie
Over corona, de voorjaarsnota, het Schollebos, gebiedsvisies, bouwvergunningen en het ING-pand aan de Kerklaan:

Van de fractie De coronacrisis heeft ook in onze gemeente geleid tot veel verdriet bij nabestaanden, stilte in de straten, en families en vrienden die niet bij elkaar op bezoek kunnen. Voor de frontlinie medewerkers, maar ook voor het College en de ambtelijke organisatie was het alle hens aan dek. Vanuit de Capelse samenleving ontstonden mooie initiatieven om elkaar bij te staan en een helpende hand te bieden.

Het CDA is allen dankbaar voor hun inzet voor de Capelse samenleving. De coronacrisis heeft ook een financiële impact op de portemonnee van de gemeente. Veel is nog onzeker, maar wat duidelijk is dat we nog meer behouden moeten omgaan met iedere euro die we uitgeven. Daarom is gekozen voor een beleidsarme voorjaarsnota met alleen de noodzakelijk uitgaven. We kunnen ons niet rijk rekenen met de verkoop van de Eneco aandelen. Besteding van deze gelden wordt bij de Najaarsnota besproken.

De laatste jaren heeft het CDA zich sterk gemaakt voor een vernieuwing van het participatiebeleid. Maar ook op de beperkte inzet van bestaande participatie instrumenten, zoals de burgerjury, het burgerpanel of het Capels Expertise Netwerk. Deze standvastigheid heeft zijn vruchten afgeworpen; de gemeente gaat organisatiebreed haar participatiebeleid vernieuwen met oog voor meer digitale vormen van burgerparticipatie. Juist in deze tijd een nieuwe vorm om in contact te blijven en het werk door te laten gaan. In de voorjaarsnota is een eerste uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het Schollebos. Ondanks de coronacrisis is een breed gedragen toekomstvisie opgesteld samen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Deze is voorafgaande aan de behandeling van voorjaarsnota tijdens de raadsvergadering vastgesteld. Zoals gebruikelijk eerst een plan en dan geld voteren voor de uitvoering. Voor het Schollebos is een goede balans noodzakelijk tussen natuur en recreatie. En zoals de wethouder toezegde er worden geen gezonde bomen gekapt. Het CDA vroeg aandacht voor de bodemgesteldheid, op 40 jaar ontwikkelde bosgrond kan niet zo maar alles groeien. Er komt een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij naar het Schollebos. Het CDA heeft hierbij wel aandacht gevraagd om ook oog te hebben voor de huidige locatie en de al jaren onveilige verkeerssituatie. Zeker als de bouwplannen op de naastgelegen kavel van start gaan.

De vele stadsontwikkelingen vragen om de nodige inzet en haalbare planningen, dit blijft onze aandacht houden. Zoals het uitblijven van gebiedsvisies in o.a. Fascinatio, Roer/Barbizonlaan of in het Hoofdweggebied. Waarbij initiatieven van ontwikkelaars al vooruitlopen op nog vast te stellen gebiedvisies. De gemeenteraad maar ook bewoners kunnen dan niet bepalen of een ontwikkeling passend is in een gebied. Of de voortgang zoals bij het Blinkertgebied of Florabuurt. Het CDA zal hier aandacht voor blijven vragen zodat deze niet op de plank blijven liggen. In de commissie SOB hebben we ons het afgelopen jaar sterk gemaakt om de procedures bij bouwvergunningen strakker te handhaven. Het bleek ons dat bij meerdere projecten (Allsafe, PostNL, ’s Gravenweteringpark) de projectontwikkelaar te veel ruimte kregen om de afspraken in hun voordeel op te rekken. Dat leidde tot o.a. hogere koopprijzen, minder huurwoningen en een lelijk gebouw. We hebben de wethouder hierop consequent aangesproken. We merken tot onze vreugde dat onze kritiek onderkend en opgepakt worden door andere partijen. Voor het komende jaar verwachten we dat we met hulp van die andere partijen de kaders scherper kunnen stellen. Dat geldt met name voor de bouwprojecten Rivium, het oude Blinkert-terrein en Fascinatio. Een eerste stap is de door de wethouder voorgestelde uitbreiding van het monitoren van bouwinitiatieven.

We hebben ons samen met een grote groep omwonenden en de Historische Vereniging van Capelle ingezet om te voorkomen dat het markante ING-gebouw aan de Kerklaan 450 wordt gesloopt. Een artikel in het AD en een actie op Twitter over onze inzet, hebben ertoe geleid dat er een motie werd aangenomen die stelt dat sloop niet is toegestaan tot er eerst door een onafhankelijke partij is onderzocht wat de mogelijkheden voor herontwikkeling zijn.

Het CDA wenst u een mooie zomer, denk aan uzelf, uw naasten en de coronamaatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.