Fatsoenlijk, integer en transparant besturen in Capelle

De gemeente moet digitaal voldoende toegankelijk zijn via de verschillende communicatiemiddelen zoals de website, whatsapp en telefoon en email. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom! Dit alles vraagt aandacht voor de veranderende rol van de ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Een participerende overheid vraagt om een ander type bestuur. De gemeente moet meer kaderstellend en ondersteunend optreden. Het CDA vraagt van ambtenaren een beheerste en verbindende houding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief ruimte geeft. Het CDA Capelle hecht aan goed bestuur. De kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijk handelen is van belang voor duurzaam en solide bouwen aan de stad. Het CDA Capelle staat voor een sober en solide financieel beleid waarin geen lasten worden doorgeschoven naar de toekomst. Er moet daarom een goede balans bestaan tussen een gezonde gemeentelijke spaarrekening om tegenvallers op te vangen en het doen van investeringen die op langer termijn baten oplevert. Het is belangrijk om bij te dragen aan horizontale verantwoording en dialoog, het tegengaan van belangenverstrengeling en het versterken van een gezonde bestuurscultuur waar op een integere en correcte wijze binnen de gemeenteraad wordt gehandeld. Gewenste leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden staan hierbij centraal. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.