Regionale samenwerking

Capelle is gebaat bij een sterke regio. Regionale samenwerkingen hebben de gemeente al mooie projecten opgeleverd. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is de zelfrijdende Parkshuttle die het Rivium en de wijk Fascinatio al twintig jaar verbindt met metrostation Kralingse Zoom. Dit initiatief is mede ontstaan uit de samenwerkingen in de Metropoolregio. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente Capelle een sterke positie behoudt in het bestuur van de Metropoolregio. Door in te blijven zetten op samenwerking kan onder andere de bereikbaarheid van bedrijven in onze mooie gemeente verbeterd worden. Dit versterkt onze positie t.b.v. het vestigen van nieuwe bedrijven en het creëren van werkgelegenheid. Door het Rivium hierin te blijven betrekken kunnen we tevens de bestaande leegstand proberen te reduceren.   

De landelijke trend met het streven naar steeds grotere gemeenten door bijvoorbeeld herindelingen en fusie is voor het CDA Capelle geen vanzelfsprekende oplossing voor bestuurlijke problemen. De gemeente Capelle heeft voldoende bestuurskracht voor de uitdagingen die zich voordoen in de stad. 

Verder wil het CDA bestuurlijke samenwerking met onze buurgemeentes intensiveren, zoals wij al op onderdelen samenwerken met de gemeenten Rotterdam, Krimpen en Zuidplas. Ook in een samenwerking richting Gouda worden kansen gezien. Door samen te werken blijft Capelle in staat om goede kwaliteit te kunnen leveren. Samenwerken moet echter niet leiden tot een grootschalige en afstandelijke organisatie.

Samenwerkingsverbanden mogen alleen als de democratische legitimiteit voldoende is gewaarborgd, ofwel: gemeenteraden moeten een daadwerkelijke stem blijven houden bij regionale samenwerking.    

 Het CDA streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bevolking.  

Verkeer:

De belangrijkste bereikbaarheidsproblemen voor de gemeente Capelle hebben een regionaal karakter. Dit komt door de ligging van twee belangrijke snelwegen (de A16 en A20), belangrijke provinciale wegen (N219 en N210), en de verkeersdynamiek van Rotterdam. Hierdoor is Capelle beperkt in de mogelijkheden om als zelfstandige gemeente iets te doen aan de bereikbaarheidsproblemen. Daarom vindt het CDA het noodzakelijk dat er in regionaal verband wordt gezocht naar oplossingen voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Voor het CDA zijn voornamelijk de volgende verkeersclusters van groot belang: de Abram van Rijckevorselweg, het Capelseplein, het Hoofdwegplein en haar omgeving, de Capelseweg/Kanaalweg en de Algeracorridor (van Kralingsplein tot en met de Algerabrug).  

Zoals hierboven aangegeven is de Algerabrug onderdeel van een belangrijke provinciale verkeersader die deel uitmaakt N210. Deze zorgt voor verbinding van onze gemeente met de Krimpenerwaard. Hierdoor heeft Capelle ook de nodige verkeersdrukte van aangrenzende gemeentes vanuit de Krimpenerwaard, vooral in spitstijden door woon-/werk verkeer. Hiervoor zijn rondom het Algeracorridor al de nodige maatregelen genomen om de wijken zoveel mogelijk te ontzien qua verkeersdrukte. Echter, het blijft een aandachtspunt binnen de bereikbaarheid van onze gemeente. De bereikbaarheid van onze gemeente van en uit de Krimpenerwaard kan worden verhoogd, door knelpunten te verbeteren rondom verkeersdrukte bij de Algerabrug. Het CDA wil hiervoor oplossingen zoeken. Dit zal echter alleen op regionaal niveau plaats kunnen vinden door in overleg te gaan met de provincie en de betrokken gemeentes en samen te kijken naar een verbetering van de ontsluiting van de gemeentes uit de Krimpenerwaard richting Rotterdam. Daarmee zorgen we voor een verlaging van de verkeersdrukte in Capelle. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.