Wijkagent

In Capelle wonen veel verschillende mensen met elkaar samen. Gelukkig gaat het samenleven in de meeste gevallen vriendelijk en vredig. In de visie van het CDA heeft de overheid een belangrijke taak om te zorgen voor een veilige samenleving en een eerlijke rechtsorde. Criminaliteit mag in de gemeente niet getolereerd worden; de inwoners moeten zich veilig voelen, zowel overdag als  ’s avonds. Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt vooral voor gezinnen met kinderen en voor ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden.

Het CDA richt zich in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in Capelle, zoals bijvoorbeeld woninginbraken.Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren, radicalisme en vandalisme. 
   

Actieve burgers vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Het CDA wil daarom een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving. Bewoners, politie en gemeente moeten met elkaar in gesprek blijven over de veiligheid in de buurten. 

Politie, wijkagent, stadsmarinier en Handhaving Capelle moeten als ogen en oren van de buurt ook zoveel mogelijk aanwezig zijn in de buurt. Dit geldt niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en in de weekenden.

De wijkagent

moet een bekend gezicht op straat zijn en direct benaderbaar voor bewoners. Wij vinden het belangrijk dat de inzet van de wijkagent zich richt op ergernissen die voor een gevoel van onveiligheid zorgen, zoals geluidsoverlast, hangjongeren, vuil op straat en te hard rijden. Het is van belang dat de inwoner door middel van een zichtbare en kwalitatief hoogstaande dienstverlening door de politie in de wijk en de gemeente gehoord en bediend wordt. Vragen of klachten moeten snel worden behandeld.  

 Naast wijkagenten kent Capelle stadsmariniers. Die hebben als taak om namens de gemeente de veiligheidsproblemen in de wijken aan te pakken en te coördineren. De stadsmarinier draagt zo bij aan het gevoel van veiligheid van de Capelse burger. Het CDA wil een onderzoek naar een mogelijke uitbreiding van het huidige aantal stadsmariniers. Daarnaast pleit het CDA voor uitbreiding van hun bevoegdheden.   Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk. Het CDA ziet ook in het veiligheidsdossier een rol voor de wijkoverlegplatvormen, de zogeheten WOP’s weggelegd. Deze WOP’s moeten vanuit de gemeente actief gestimuleerd worden de contacten met de wijkbewoners zo kort mogelijk te houden. Zowel via social media, bijvoorbeeld door een appgroep op te richten, maar ook door actief op papier via de brievenbus informatie te geven aan de buurtbewoners. Dit kan in samenwerking met de gemeente en in het bijzonder de wijkagent en/of de stadsmarinier.  

Preventie

  Het CDA wil meer inzetten op preventie. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen, zoals maatregelen voor het voorkomen van inbraken en het organiseren van buurtwijkschouwen.  Het CDA onderkent het belang van buurtpreventieteams. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig. Bewoners die een buurtpreventieteam willen oprichten moeten zich kunnen richten tot de gemeente voor goede faciliteiten, zoals kleding, huisvesting en mobiele apparatuur.   

 

Het CDA is een voorstander van selectief fouilleren en cameratoezicht. Doel van cameratoezicht is potentiële veroorzakers van overlast of plegers van criminaliteit hun gedrag aan te laten passen. Hiermee worden mogelijke daders afgeschrikt en worden woongebieden aantrekkelijker. Daarnaast wil het CDA-sensibiliseringscampagnes starten om gedragsverandering te bewerkstelligen, want een goede sensibiliseringscampagne trekt de aandacht en stemt tot nadenken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.