04 oktober 2020

Aanpak illegale bijplaatsingen afval

Het is menig Delftenaar een doorn in het oog: afval dat niet in maar naast afvalcontainers wordt geplaatst. Afval dat naast containers ligt draagt bij aan verloedering van het straatbeeld, trekt ongedierte aan en maakt de drempel voor andere mensen om ook afval naast de container te dumpen kleiner waardoor het probleem steeds erger wordt. De CDA-fractie wordt regelmatig benaderd door bewoners die zich hier zorgen over maken. Tijd dus voor actie!

100 hotspots

We hebben het probleem voorgelegd aan de gemeente. Uit het gesprek bleek dat het probleem in de hele stad speelt er zijn ongeveer 100 (!!) zogenaamde hotspots. Dit zijn containerlocaties waar regelmatig afval naast de containers geplaatst wordt. De reden waarom mensen afval naast de container plaatsen kan echter per buurt verschillen. Soms zijn er bedrijven die bedrijfsaval illegaal dumpen waardoor de containers voor huishoudens steeds overvol zijn (het CDA stelde hier eerder schriftelijke vragen over), soms zijn mensen niet op de hoogte van de regels en soms kennen mensen de regels maar trekken ze zich er niets van aan omdat ze weten dat ze ermee weg komen. 

Een aanpak vraagt dus ook maatwerk per buurt. In de ene buurt zal de gemeente bijvoorbeeld met mensen uit de buurt de nadruk moeten leggen op communicatie en uitleg, terwijl in een andere buurt de nadruk meer zal moeten liggen op controle en handhaving. 

Motie Aanpak en Containertuintjes unaniem aangenomen

Op de raadsvergadering van 1 oktober diende het CDA een motie in die het college opriep om voor het einde van het jaar met een aanpak te komen om illegaal geplaatst afval aan te pakken waarbij rekening gehouden wordt met specifieke kenmerken van de verschillende buurten om zo effectief mogelijk te zijn. Deze motie werd meeingediend door STIP, D66 en de ChristenUnie, en unaniem aangenomen! 

Naast een actieplan vraagt de motie ook om een proef met zogenaamde containertuintjes: dit zijn bakken van (bij voorkeur gerecycled) kunsttof die om containers worden geplaatst en die gevuld worden met planten. Uit ervaringen van andere gemeentes weten we dat deze containtertuintjes daar hebben geleid tot minder bijplaatsingen van afval. Daarnaast dragen de planten dragen bij tot meer biodiversiteit en wordt de stad daardoor een beetje groener. We hopen van harte dat de proef ook in Delft succesvol zal zijn zodat we dit mooie idee verder kunnen uitrollen.

Gerrit Jan Valk

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.