13 november 2022

Begroting 2023: CDA dient groot aantal moties en amendementen in

Begroting 2023 gemeente Delft besproken in gemeenteraad

Op donderdag 10 november jl. besprak de gemeenteraad van Delft de nieuwe begroting voor 2023. Voorafgaand aan de vergadering hadden de politieke partijen maarliefst 4 amendementen en 42 moties ingediend om te bespreken. Ook onze fractie heeft veel moties en amendementen (mee-)ingediend. Op deze manier heeft het CDA een aantal voor ons belangrijke speerpunten uit het verkiezingsprogramma naar voren weten te brengen.

Hieronder een overzicht met de amendementen en moties die we hebben gesteund en/of hebben (mee-)ingediend:

 • Amendement Demping stijging onroerende zaakbelasting (OZB) (verworpen)

Via dit amendement stelden VVD, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP voor de voorgenomen verhoging van de onroerendezaakbelasting van 6% te wijzigen naar 3% in 2023 en 3% in 2024. Daarmee zouden de woonlasten met €11,88 dalen voor een woning met een gemiddelde woonwaarde. Het CDA heeft dit amendement gesteund bij de stemmingen. Het amendement werd verworpen: 13 leden stemden voor, 23 leden stemden tegen.

 • Amendement Verlaging afvalstoffenheffing (verworpen)

Met dit amendement stelden VVD, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP voor om de afvalstoffenheffing te verlagen via de kostendekkendheid van het gesloten circuit. De
verlaging van kostendekkendheid levert een verschil in woonlasten op van respectievelijk € 25,57 en € 40,05. Het CDA heeft dit amendement gesteund bij de stemmingen. Het amendement werd verworpen: 15 leden stemden voor, 21 leden stemden tegen.

 • Amendement Eenzaamheid (aangenomen)

Met dit amendement stelden ChristenUnie, CDA, Onafhankelijk Delft, PvdA en Volt voor om de middelen om eenzaamheid te bestrijden te verhogen van €0 naar €50.000 per jaar. Daarnaast willen de indieners dat de gemeente rijksmiddelen aanvraagt voor de bestrijding van eenzaamheid. Als deze middelen voor 2023-2025 toegekend worden, kan de verhoging weer ongedaan worden gemaakt. Het amendement werd aanvaard: 32 leden stemden voor, 4 leden stemden tegen.  

 • Motie Sterke lokale media (aangenomen)

Voor het CDA is de lokale democratie wezenlijk. Daarom dienden wij, samen met de ChristenUnie, D66, Volt, VVD, Hart voor Delft, SP en Onafhankelijk Delft een motie in om Omroep Delft te versterken in 2023 met €100.000. Daarnaast willen de indieners onder meer dat de gemeente de omroep helpt richting de wijziging van de Mediawet die is voorzien in 2025. De motie werd aanvaard: 27 leden stemden voor, 8 leden stemden tegen en 1 lid onthield zich van stemming.

 • Motie Geef Delftenaren een podium (aangenomen)

Met deze motie wilden ChristenUnie, PvdA en CDA regelen dat er een eenmalige financiële bijdrage voor het project “Meemaakpodium”, waar diverse spelers uit het maatschappelijk middenveld aan meedoen, komt. Ook D66, GroenLinks en Volt dienden de motie mee in. Deze motie werd aanvaard: 32 leden stemden voor, 4 leden stemden tegen.

 • Motie Meer inzet op nationale en Europese subsidies (aangenomen)

Vanuit de raadsconferentie kwam de wens om meer in te zetten op het binnenhalen van subsidies. Om dat te bereiken stelden Volt en CDA een motie op om externe expertise hierop binnen te halen. Naast Volt en CDA dienden ook Hart voor Delft, VVD, D66, Onafhankelijk Delft en STIP de motie mee in. De motie werd aanvaard door de gemeenteraad: 28 leden stemden voor, 8 leden stemden tegen.

 • Motie Eén regie voor groengebied (aangenomen)

Naar aanleiding van het bezoek van CDA Delft en CDA Pijnacker-Nootdorp aan Staatsbosbeheer werd deze motie opgesteld door het CDA die de oproep doet om meer regie te organiseren voor Regiopark Buytenhout, zodat mensen uit Delft en omliggende gemeenten gemakkelijker kunnen recreëren in het groen. Deze motie werd unaniem aanvaard door de Delftse gemeenteraad.

 • Motie Regiotaxi (aangenomen)

De ambitie voor de regiotaxi was in de begroting 2023 onduidelijk. We vinden het belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van deze basisvoorziening. Daarom diende het CDA, samen met Hart voor Delft, Volt, VVD, Onafhankelijk Delft, SP, ChristenUnie en D66 een motie in om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad aan het roer blijft staan bij deze maatwerkvoorziening. De motie werd aanvaard: 22 leden stemden voor, 15 leden stemden tegen.

 • Motie Achter de gevel tot achter de gevel (aangenomen)

Als resultaat van de raadsconferentie is het CDA, samen met anderen, in de pen geklommen om te bevorderen dat wanneer straten worden heringericht ook de bewoners advies krijgen bij de klimaatadaptieve inrichting van hun tuinen. Deze motie dienden we samen met Volt, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie in. Bij de stemmingen steunden 29 leden de motie, 8 leden stemden tegen.

 • Motie Minder afval, minder kosten (aangenomen)

Om de afvalstoffenheffing naar beneden te brengen dienden STIP, Volt, GroenLinks, D66, ChristenUnie en VVD een motie in waarin ze vroegen om een voorstel met verschillende opties om restafvalvermindering te bereiken en de verwachte besparing die dit oplevert in kaart te brengen. Het CDA heeft deze motie gesteund bij de stemmingen. De motie werd aanvaard: 29 leden stemden voor, 8 leden stemden tegen.

 • Motie Handelingsperspectief incidentele middelen (aangenomen)

Vanuit de raadsconferentie kwam de wens om meer op de financiën van de gemeente te kunnen sturen. Daarom dienden GroenLinks, D66, Hart voor Delft, PvdA, Onafhankelijk Delft, CDA, VVD, Volt en STIP een motie in om handelingsperspectief te krijgen bij incidentele middelen: welke gelden kan de raad het beste op welk moment inzetten? De motie werd in grote meerderheid aanvaard: 35 leden stemden voor, 2 leden stemden tegen.

 • Motie Een omheinde hondenspeeltuin in Delft (verworpen)

De PvdA, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft wilden graag een omheinde hondenspeeltuin, bijvoorbeeld nabij de kruising Prinses Beatrixlaan/Kruithuisweg. Voor het CDA kwamen hier een aantal belangrijke zaken bij elkaar: het stimuleren van onderlinge ontmoeting en initiatief van onderop. Daarom steunde het CDA de motie bij de stemmingen. Deze motie werd verworpen door de gemeenteraad: 18 leden stemden voor, 19 leden stemden tegen.

 • Motie Delft aantrekkelijke stad voor politie, onderwijs en zorg (verworpen)

Hart voor Delft, ChristenUnie en Volt wilden de tekorten bij politie, onderwijs en zorg tegengaan door Delft aantrekkelijker te maken als werkstad. Voor het CDA zijn dit belangrijke beroepsgroepen die veel bijdragen aan onze samenleving. Daarom heeft onze fractie de motie gesteund bij de stemmingen. De motie werd echter verworpen door de Delftse gemeenteraad: 10 leden stemden voor, 27 leden stemden tegen.

 • Motie Dicht het lek in het autoluwplusgebied (ingetrokken)

Hart voor Delft en CDA wilden voorkomen dat er sluiproutes worden gebruikt wanneer een dergelijk gebied autoluwplus is. Daarom dienden we gezamenlijk een motie in. Na een uiteindelijk min of meer heldere toezegging van het college kon de motie ingetrokken worden.

 • Motie Leesbare begroting en jaarstukken (aangenomen)

Deze motie van Hart voor Delft en D66 riep op te werken aan goed leesbare en toegankelijke documenten in de planning&control-cyclus. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening. Hoewel het advies van de raadscommissie Rekening&Audit ook oproept tot leesbare stukken heeft het CDA deze motie gesteund als extra signaal richting het college. Bij de stemmingen stemden 31 leden voor de motie en 6 leden tegen, waarmee de motie werd aanvaard.

 • Motie Limiet aan begeleiding Delft voor Elkaar (ingetrokken)

Samen met Hart voor Delft en de ChristenUnie diende het CDA de motie Limiet aan begeleiding Delft voor Elkaar in. Met de motie wilden de indieners initiatieven vanuit de wijk meer ruimte bieden. Na toezeggingen vanuit het college is besloten de motie in te trekken.

 • Motie Ondersteun de werkgroep gemeente, provincie, hoogheemraadschap (aangenomen)

Deze motie van Hart voor Delft en PvdA deed de oproep om een werkgroep met bestuurders van gemeente, provincie en hoogheemraadschap te ondersteunen teneinde de problematiek van blauwalg aan te pakken. Dit punt komt ook in ons verkiezingsprogramma terug en daarom heeft het CDA vanzelfsprekend deze motie gesteund bij de stemmingen. De motie werd unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Delft.

 • Motie Oprichting Volwassenfonds naast een jeugdfonds (verworpen)

Hart voor Delft stelde via een motie voor om naast het Jeugdfonds een Volwassenfonds op te richten om het sporten en meedoen in onze samenleving te stimuleren. Dat vindt het CDA ook erg belangrijk en daarom steunden we de motie bij de stemmingen. De motie werd echter verworpen door de gemeenteraad: 11 leden stemden voor, 26 leden stemden tegen.

 • Motie Werk maken van een duurzaam Delft (aangenomen)

Vanuit de raadsconferentie kwam de motie Werk maken van een duurzaam Delft. De indieners van de motie, te weten VVD, STIP, GroenLinks, Volt, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, D66 en ChristenUnie willen ondermeer nagaan of de op de TU bedachte innovaties een rol kunnen spelen bij de duurzaamheidsopgaven die we als stad hebben. Het CDA heeft bij de stemmingen de motie gesteund. De raad aanvaardde de motie: 34 leden stemden voor, 3 leden tegen.

 • Motie Zonnepanelen op monumenten en beschermd stadsgezicht (aangenomen)

Vanuit de raadsconferentie kwam de motie Zonnepanelen op monumenten en beschermd stadsgezicht die door VVD, D66, GroenLinks, Hart voor Delft, PvdA en CDA gezamenlijk werd ingediend. De motie maakt werk van verduurzaming in de historische binnenstad. Na enkele toezeggingen vanuit het college trokken GroenLinks en PvdA zicht terug als indiener van de motie. De Delftse gemeenteraad aanvaardde de motie: 24 leden stemden voor, 13 leden stemden tegen.

 • Motie Bied theater De Veste duurzaam perspectief (aangenomen)

Hart voor Delft, D66, Volt, ChristenUnie en SP dienden een motie in om vaart te zetten achter de plannen voor Theater De Veste. Het CDA steunde de motie bij de stemmingen. De Delftse gemeenteraad aanvaardde de motie: 25 leden stemden voor, 12 leden stemden tegen.

 • Motie Haalbaarheid openluchtzwemwater (aangenomen)

Vanuit de raadsconferentie is de motie Haalbaarheid openluchtzwemwater gekomen. Hoewel het vooral Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en SP zijn geweest die zich de afgelopen jaren hard hebben gemaakt hiervoor, lag er nu een breed gedragen motie. Deze motie werd ingediend door D66, Hart voor Delft, STIP, GroenLinks, SP en Onafhankelijk Delft. Het CDA heeft de motie gesteund bij de stemmingen. Slechts 2 leden stemden tegen, waarmee deze motie in grote meerderheid werd aanvaard door de gemeenteraad.

 • Motie Schoolfruit (aangenomen)

Als het om gezondheid van kinderen gaat, zet het CDA zet al jaren in op preventie. Dit is ook terug te lezen in het vijfpuntenplan van de oppositie. Het inzetten van schoolfruit kan hierbij helpen. Daarom hebben we met D66 intensief gewerkt aan een motie om schoolfruit te stimuleren. Deze motie werd eveneens ingediend door PvdA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, Volt en Hart voor Delft. De gemeenteraad stemde in met de pilot: 28 leden stemden voor, 9 leden stemden tegen.

 • Motie Veilig op de fiets (aangenomen)

Een van de punten in ons verkiezingsprogramma is het werken aan veilige fietsroutes naar school. Samen met D66 heeft het CDA gewerkt aan een motie om een pilot te starten om dit te bereiken en kinderen hierbij te betrekken. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. De motie van D66, CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, PvdA en Hart voor Delft werd aangenomen door de Delftse gemeenteraad: 31 leden stemden voor, 6 leden stemden tegen.

 • Motie Help jongeren uit de schulden (ingetrokken)

In deze motie wilden de indieners erop inzetten dat het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) uitgebreid zou worden. Om zodoende meer jongeren met schulden te helpen. Na de toezegging van het college om dit vraagstuk bij de Armoedenota te betrekken (deze komt naar verwachting in december naar de gemeenteraad) trokken de indieners de motie in. Indieners van de motie waren: STIP, ChristenUnie, D66, PvdA, Volt., CDA en Hart voor Delft.

 • Motie Lange termijn perspectief woonlasten (aangenomen)

Op aangeven van de VVD dienden D66, CDA, Hart voor Delft, Volt, Onafhankelijk Delft en SP een motie in om een lange termijnvisie op de ontwikkelingen van de woonlasten te ontwikkelingen, waarbij we recht doen aan een eerdere motie die opriep de toeristenbelasting bij de woonlasten te betrekken. Deze motie werd unaniem aanvaard door de gemeenteraad.

 • Motie Gehandicapten in eigen stad keuren voor gehandicaptenparkeerkaart (verworpen)

Via deze motie wilden Onafhankelijk Delft en de SP regelen dat gehandicapten in Delft kunnen worden gekeurd wanneer zij een (vernieuwd) gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben. Vanuit onze inzet dat iedereen zoveel mogelijk mee moeten kunnen doen in onze stad heeft het CDA deze motie gesteund bij de stemmingen. De motie werd verworpen: 12 leden stemden voor, 25 leden stemden tegen.

 • Motie Geldpinautomaten toegankelijk voor iedereen (verworpen)

Deze motie vroeg de gemeente in overleg te treden met de banken om te kijken of pinautomaten toegankelijker gemaakt kunnen worden voor inwoners met een beperking. Vanuit onze inzet dat iedereen zoveel mogelijk mee moeten kunnen doen in onze stad heeft het CDA deze motie gesteund bij de stemmingen. De motie werd verworpen: 8 leden stemden voor, 29 leden stemden tegen.

 • Motie Versnel verduurzaming van de Delftse corporatiewoning (aangenomen)

Deze motie roept op in te zetten op het versneld uitfaseren van energielabels E,F en G bij corporatiewoningen en vanuit de gemeente daar op te sturen via prestatieafsprken en het Lokaal Isolatieplan Delft. De motie werd breed ingediend door STIP, ChristenUnie, Hart voor Delft, PvdA, D66, CDA, Volt, VVD en SP en werd raadsbreed aanvaard.

 • Motie Meer energieklussers tegen energiearmoede (aangenomen)

Als resultaat van de raadsconferentie is D66 in de pen geklommen om een motie op te stellen die werk wil maken van energieklussers. Deze mensen helpen bij verduurzaming van woningen en kunnen meer betekenen wanneer zij over meer menskracht beschikken. De ophoging van menskracht en middelen werd in de motie bepleit en werd door het CDA gesteund bij de stemmingen. Uiteindelijk stemden 31 leden voor en 6 leden tegen de motie, waarmee de motie werd aanvaard.

 • Motie Stop Studentenhotels (verworpen)

In het vijfpunenplan van de oppositie zijn we kritisch op de studentenhotels in Delft. Daarom dienden SP, Hart voor Delft, VVD en Onafhankelijk Delft een motie in die oproept na te gaan of een verbod kan worden ingesteld voor de ontwikkeling van nieuwe studentenhotels en vergelijkbare concepten. Het CDA steunde de motie bij de stemmingen, maar de motie werd verworpen: 13 leden stemden voor, 24 leden stemden tegen.

 • Motie Breng zorg en ondersteuning nog meer terug de wijken in (aangenomen)

Als resultaat van de raadsconferentie hebben VVD, CDA, Hart voor Delft, PvdA en GroenLinks gewerkt aan een motie die ervoor zorgt dat de vindbaarheid van zorg en ondersteuning in wijken verbetert. Deze motie werd mede ingediend door Onafhankelijk Delft en de SP en werd aanvaard door de gemeenteraad: 23 leden stemden voor, 14 leden stemden tegen.

Andere moties en amendementen

Wie het overzicht nog heeft in alle moties en amendementen zal zijn opgevallen dat het overzicht niet op alle moties en amendementen in gaat. Hieronder nog een aantal moties en amendementen waar het CDA tegen heeft gestemd, met een korte toelichting:

 • Slavernijverleden: het CDA wil op basis van de resultaten die het ‘basisonderzoek naar het Delftse slavernijverleden’ afwachten en vervolgens bepalen of en hoe vervolgonderzoek nodig is. Daarmee volgt het CDA de lijn van het college.
 • Popmotor: Onduidelijk werd bij de motie over popmotor waar bij het budget van cultuur op ingeleverd zou moeten worden volgens de indieners. Daarom stemde het CDA tegen.
 • Participatie vergroening Gasthuisplaats: Een participatietraject waarbij de uitkomst al vaststaat, is geen participatie vindt het CDA. Daarom stemde het CDA tegen deze motie die het college oproept voor de Gasthuisplaats een participatietraject te starten met belanghebbenden mits de uikomst van dat participatietraject is dat er een open toegankelijk park komt.
 • Onderzoek zon op dak bij Delftse scholen: Dit onderzoek zou €80-€100K moeten kosten. Het CDA meent dat er al veel onderzoek is gedaan en dit budget beter kan worden ingezet om zonnepanelen aan te schaffen: geen papier, maar panelen!
 • Indexering gemeenschappelijke regelingen beperken: Dit druist in tegen allerlei CAO afspraken over bijvoorbeeld indexering van salaris en daarom stemde het CDA tegen.
 • Vergeet de blokverwarming niet deel 2: Dit betreft een landelijke aangelegenheid en daarom stemde het CDA tegen de motie.

De motie Lichte programmatische aanpak 5 wijken had ook de warme steun van het CDA. Ook wij zijn van mening dat alle wijken in Delft aandacht verdienen. Na toezeggingen van het college trokken de indieners (Hart voor Delft, VVD, Volt) de motie in. Als laatste bij de ingediende moties nog dit: de motie van Actieplan naar Stappenplan vroeg de emancipatie van LHBTI’ers te bevorderen. Deze motie werd na toezeggingen van het college ingetrokken.

Het CDA heeft, met inachtneming van bovenstaande moties en amendementen ingestemd met de Programmabegroting 2023-2026. Daarnaast heeft het CDA ingestemd met de Najaarsrapportage 2022 en de begrotingswijziging naar aanleiding van de septembercirculaire 2022. Het CDA heeft, omdat de amendementen voor lastenverlichting werden verworpen door de gemeenteraad, tegen het voorstel inzake belastingverordeningen 2023 gestemd.

Conclusie

Onze fractie is blij dat de door ons ingediende moties zijn aangenomen door de Delftse gemeenteraad. Daarnaast zijn er diverse punten uit het door de oppositie gemaakte vijfpuntenplan naar voren gekomen en eveneens aangenomen door de gemeenteraad. Denk aan een perspectief op de woonlasten, versterking van wijken en het openluchtzwemwater.

 

 

Bron van de foto: https://pixabay.com/nl/photos/euro-geld-valuta-europese-1557431/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.