05 juli 2020

Bespiegelingen op de Kaderbrief 2020

Voorzitter, collega raadsleden, mensen die thuis meekijken via de webcast,

Geen Algemene Beschouwingen, maar bespiegelingen bij de Kaderbrief dit jaar omdat de verwachting was dat het een Kaderbrief “light” zou worden. Echter de Kaderbrief en de begroting zijn beleidsrijker dan ooit zoals het college in de raadsbrief schrijft. Als Delftse gemeenteraad bepalen we de richting die we uit gaan en dat doet het CDA door het college een spiegel voor te houden, zo zien wij deze bespiegeling ook.

Deze kaderbrief verschijnt op de helft van deze collegeperiode en we kunnen hiermee een oordeel geven over wat het college tot nu toe heeft gepresteerd. Is het college van plannen maken los gekomen en nu gaan uitvoeren? Als we kijken naar de hoeveelheid voorstellen en stukken die naar de raad worden gestuurd zou je denken van wel. We lezen een tussenbalans waarin het college vindt dat ze mooie stappen heeft gemaakt en zichtbare resultaten voor de stad heeft bereikt.  Gesteld dat dit waar is, dan is de vraag of de stad, de mensen waar we het allemaal voor doen, blij zijn met deze resultaten.

Stelt dit college in de uitvoering van plannen daadwerkelijk de burger centraal? Passen de keuzes en richting van het college in een toekomst voor Delft die we door willen geven? Op die vraag reflecteert het CDA in deze bespiegelingen.

Voorzitter, we leven in een onzekere tijd. Niet alleen door de financiële ontwikkelingen die Delft raken, maar ook door de vergroting van de tweedeling en toenemende polarisatie. Dit dwingt ons tot het maken van glasheldere keuzes. Voor het CDA staat hierin het belang van en de dienstverlening aan de Delftse inwoner altijd centraal; dat nemen wij als vertrekpunt. Van afval inzamelen tot parkeren en van zorg tot woonlasten. Wij willen een overheid die naast inwoners, ondernemers en verenigingen staat. Wij willen geen investeringen in institutionele overhead en ongebreidelde ambities, máár investeren in mensen.

Daarin richt ik mij voor nu op 3 thema’s:

  1. Ontwikkeling van talent in Sport en Cultuur
  2. Een betaalbare passende woning voor iedereen
  3. Lokale democratie

1.  Ontwikkeling van talent in Sport en Cultuur

Iedereen is uniek en van waarde en heeft talenten gekregen die men kan inzetten voor zichzelf, maar ook ten dienste van de samenleving. Dit zorgt voor ontplooiing en draagt bij aan de ontwikkeling van onze samenleving. Jouw talenten ontwikkelen en inzetten is ook goed in het kader van de preventie in de (jeugd)zorg.  Het mantra van het CDA is niet voor niets al ruim 8 jaar: “geen pillen maar preventie!”. Wij willen uitmuntende zorg voor kinderen die dit écht nodig hebben en een preventief aanbod aan activiteiten, eventueel aangevuld met lichte ondersteuning, voor kinderen die problemen hebben, maar daar op een gezonde manier uit kunnen komen. Sport, cultuur en muziek zijn hierin ontzettend belangrijk: Breedtesport en topsport!  Het is al decennia bekend dat sport, cultuur en muziek een positief effect hebben op en bijdragen aan bijvoorbeeld de gezondheid, sociale cohesie, opvoeding, onderwijs en gemeenschapszin. En wat voor de jeugd geldt qua preventie, dat geldt ook voor ouderen. Ook voor hen kan de inzet op preventie worden gekoppeld aan sport, cultuur en muziek en kan het eenzaamheid tegengaan of juist voorkomen.

Zowel 'sport' als 'cultuur' zijn dus een middel voor het halen van meerdere doelen. Daarom is de rol van het verenigingsleven ook zo belangrijk in onze stad en dat verdient alle steun wat het CDA betreft. “Wat je water geeft, zal groeien”, zegt een bekend spreekwoord. Laten wij inzetten op deze belangrijke middelen en water blijven geven, dat is aandacht. Opvallend is bijvoorbeeld dat er nauwelijks sociale projecten en investeringen uit het Fonds 2040 worden gefinancierd, maar vooral investeringen in stenen en grote instellingen en bedrijven .

Alvast een suggestie hierbij: Wij missen in Delft een strategische visie op kerkelijk erfgoed. Dat is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en geschiedenis: waar komen we vandaan? Dat weten helpt bij de weg die je zult bewandelen richting de toekomst.  

2. Een betaalbare passende woning voor iedereen

Voorzitter, wonen als een apart thema. Ik heb het expres niet hiervoor genoemd bij zorg. Het CDA vindt dat wonen en zorg gescheiden moet blijven behalve voor groepen die 24-uurs begeleiding nodig hebben bij het wonen. Goed wonen is een onderdeel van een goede gezondheid en voorkomt eenzaamheid. Iedereen die in Delft woont , moet in Delft kunnen (blijven) wonen. En als dat niet kan, dan moeten we geen uitzonderingen maken voor groepen zoals studenten. We moeten ook opkomen voor onze studenten dat zij overal in Haaglanden kunnen wonen. Wonen als regionale opgave voor iedereen is belangrijk en wat het CDA aangaat komen er vooral nieuwe studentenwoningen op de campus of buiten Delft. Wij vinden het belangrijk dat gezinnen, starters en ouderen kunnen wonen in een levensloopbestendig huis. Maar dat is niet voldoende, het is essentieel dat er voldoende passende en betaalbare woonruimte beschikbaar is in Delft zodat onze jongeren en starters, maar ook gezinnen en ouderen niet noodgedwongen naar omliggende gemeenten hoeven te verhuizen. Want als je eenmaal in Delft woont, dan wil je daar blijven wonen. We hebben toch een prachtige en heerlijke stad.

3. Lokale democratie  

Tot slot voorzitter, het derde -en minstens zo belangrijk- punt, wat ons ook allemaal aangaat en waar wij ons zorgen om maken. Dat is de staat van de lokale democratie. Het CDA ziet dit onder druk staan.

  • Niet alleen is de stroom aan stukken enorm, de tijdsdruk die op de besluitvorming wordt gezet is minstens zo hoog. Raads- en commissieleden hebben amper tijd om alles degelijk voor te bereiden, laat staan dat de stad actief genoeg worden betrokken in voornemens. En dan doel ik niet alleen op de Parkeertransitie die afgelopen dinsdag is besproken. Dit speelt op alle terreinen en alle raadscommissies. Ik heb het dan niet over de nodige snelheid rond de Coronamaatregelen, daar hebben we begrip voor al levert het ook spanning op. Dit werpt de vraag op of het ontwikkelen van draagvlak, het voeren van het goede gesprek en het nemen van kwalitatief goede besluiten voldoende geborgd is.

  • Maar het gaat verder: ook worden procedures en afspraken met voeten getreden. Daarover wil ik ook vanaf deze plek mijn zorg delen en uitspreken. Inwoners, ondernemers en  verenigingen moeten we niet alleen goed informeren  maar, bij voorkeur worden zij ook actief meegenomen. Het goed organiseren en borgen van deze randvoorwaarden hangt samen met de slagkracht van de griffie. Het CDA vindt dat de griffie de positie moet krijgen die het verdient. En als daar formatie-uitbreiding voor nodig is dan wil het CDA dat we dat doen.  We willen de griffie danken voor al hun werk en ondersteuning, ook in deze hectische tijd zijn ze er voor ons als raad.

  • Draagvlak, checks-and-balances en toetsen zijn essentiële aspecten in onze democratie. Vertrouwen in overheid en de politiek is cruciaal en ook u weet dat  ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. En dat vertrouwen wordt voor een groot deel verloren door communicatie, terwijl dit vaak niets kost. Dat is meteen een mooi  bruggetje naar het laatste punt bij lokale democratie.

  • Een sterke democratie heeft waakhonden én mag geld kosten! Het CDA ziet in media en onderzoeksjournalisten die waakhonden. Dit betekent voor het CDA dat wij volgende week ook een motie indienen om voor dit jaar €30K te reserveren voor een mediafonds. Er is een initiatief vanuit de stad die hier een stichting voor hebben opgericht en met dat bedrag kunnen ze starten en ook subsidie krijgen van andere partijen.

Ik sluit af voorzitter;

Het CDA zet in op een pluriform Delft, een stad waarin iedereen graag woont, recreëert en omziet naar elkaar. Waar we oog hebben voor de menselijke maat en gezamenlijk werken naar een duurzame toekomst. Zo zetten we in op een Delft dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Daar zet het CDA zich voor in: samen en naast de burgers van onze stad en het maatschappelijk middenveld. Een opdracht waar we ons samen verantwoordelijk voor weten, college en de voltallige raad.

We wensen het college en de raad daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.