26 september 2017

CDA Delft wil behoud Hammenpoort en Hammenwoning

Het CDA Delft maakt zich zorgen over de slechte staat van de monumentale Hammenpoort en de Hammenwoning en roept het college van B&W op actie te ondernemen. Het historische complex, dat in eigendom is van de TU Delft, dreigt te verloederen. Het CDA Delft wil van het college weten of het bereid is afspraken te maken met de TU Delft over herstel en onderhoud van Hammenpoort en Hammenwoning, die Rijksmonument zijn. De TU is immers een goede samenwerkingspartner van de gemeente. Indien het niet lukt om afspraken te maken, vraagt het CDA om handhaving. Het bezit van een rijksmonument brengt bepaalde plichten met zich mee waar de gemeente ook een rol in heeft.

Wij hebben hierom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Schriftelijke vragen CDA Delft over de Hammenwoning en Hammenpoort

Naar aanleiding van de berichtgeving in Delft op Zondag[1] en de reacties die daar op zijn gekomen, zou het CDA Delft graag de volgende schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W:

1) Herkent u de beschrijving van de staat van de Hammenwoning en Hammenpoort als 'zeer deplorabel', 'vervallen' en 'staat te verloederen'?

2) Is het college met het CDA Delft van mening dat de Hammenwoning en Hammenpoort -en omgeving- een unieke historische waarde vertegenwoordigen die behouden moeten blijven?

3) Eigenaar van de Hammenwoning en Hammenpoort is de TU Delft. De TU is een nauwe samenwerkingspartner van de gemeente, de gemeente sloot bijvoorbeeld een convenant met de TU. Bent u in dit kader bereid om met de TU in gesprek te gaan over de Hammenwoning en Hammenpoort, en afspraken te maken over herstel en onderhoud van het complex?  Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u hier de raad op korte termijn over informeren?

4) Indien het niet lukt om afspraken te maken met de TU, bent u dan bereid om andere maatregelen te treffen? Klopt het dat de TU een verplichting heeft om het gebouw te onderhouden die verder gaat dan het voorkomen van verder verval, volgend uit de Erfgoedwet? En klopt het dat de gemeente hier een handhavende taak heeft? Zo ja, wanneer gaat u over tot handhaving?

5) Bent u bereid om, aangezien het gaat om een Rijksmonument, contact te zoeken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om zo advies te vragen over hoe om te gaan met de Hammenpoort en Hammenwoning?

Namens de fractie van het CDA Delft,

David van Dis

Rob van Woudenberg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.