13 november 2021

CDA Delft: “Zorg over vertrekkende (startende) gezinnen”

Tijdens de vergadering van de Raadscommissie Sociaal Domein en Wonen op 11 november jl. stond de Woonmonitor op de agenda. De Woonmonitor geeft trends op de Delftse woningmarkt en de woningbouwplannen voor komende jaren weer. Bij dit belangrijke debat heeft de CDA-fractie bij dit gepleit voor het versterken van de positie van (startende) gezinnen, meer sturen op een divers woningaanbod en nieuwe woonconcepten, inzet op sociale koop en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Delft als thuis voor gezinnen

De huidige situatie op de woningmarkt is óntzettend ingewikkeld. Natuurlijk, ook het CDA realiseert zich dat de situatie niet van vandaag op morgen te veranderen is. Maar waar mogelijk moeten we eraan werken. Daarbij vindt het CDA dat Delft een thuis moet zijn en blijven voor (startende) gezinnen uit de middengroep. Juist de groep 29-45 jaar -dit is inclusief gezinnen- neemt versnelt af in onze stad, zo constateert een ambtelijk rapport, getiteld: ‘Een stad met verschillen’. Zij vertrekken naar woningen in omliggende gemeenten. Vanzelfsprekend is dat een vrije keuze, maar deze ontwikkeling vindt het CDA zorgelijk. Juist omdat de groep 29-45 jaar in de meeste gevallen ook bijdraagt aan economische slagkracht van Delft, actief zijn bij verenigingen, op school en in de wijk etc. Het CDA vindt het belangrijk dat starters en (startende) gezinnen kunnen wonen in een bestendig huis, precies voor wie het gebouwd is en hebben daarom aan de wethouder gevraagd om, waar mogelijk, nog meer te sturen op geschikte en betaalbare woningen voor (startende) gezinnen.

Sturen op een divers woningaanbod

Net als in eerdere debatten over wonen heeft het CDA ook nu gepleit voor een divers aanbod van woningen. Het is belangrijk dat er kwalitatief hoogwaardige woningen voor de juiste groepen inwoners (en het liefst op de juiste plek) gerealiseerd worden. Wij zien bij het sturen op een geschikt woningaanbod mogelijkheden bij seniorenwoningen. Willen we doorstroom op de woningmarkt stimuleren, dan helpt het sturen op het bouwen van ouderenhuisvesting met innovatieve voorzieningen (zodat zij langer zelfstandig (thuis) kunnen wonen), en gezinswoningen vrijkomen. Daarnaast vindt het CDA het belangrijk om ruimte te blijven geven aan nieuwe huur- of koop- woonconcepten, zoals het “Friends-samenwoonconcept”, kangoeroewoningen of wonen-werken concepten.

Woningmarkt toegankelijker voor jonge mensen

Onder meer het stimuleren van doorstroom moet eraan bijdragen dat de woningmarkt toegankelijker wordt voor jonge mensen. Eerder gaf het CDA al aan dat informatie-uitwisseling in de regio over sturing ook kan helpen. In voorstellen die nu gedaan worden lijkt dit te zijn omarmd en dat is positief.  

Maar ‘wonen’ is niet alleen een thema. Volgens het CDA gaat over de stad, waarbij goed wonen tegen een eerlijke prijs zondermeer onderdeel is van de sociale opgave die we hebben. Voorstellen die verder uitgewerkt worden zal het CDA ook beoordelen vanuit de bril van de brede sociale opgave die Delft heeft.

Sociale koop

In dit debat hebben we ook aandacht gevraagd voor sociale koop: wij zien graag zien dat bewoners hun sociale huurwoning kunnen kopen. Eigen woningbezit vergroot de eigen verantwoordelijkheid, de investeringsbereidheid in de woning en daarmee ook de leefbaarheid. Zeker als de Woonmonitor stelt dat een deel onrendabel zou zijn voor de woningcorporatie wil het CDA het college aanmoedigen in gesprek te gaan met corporaties om na te gaan welke mogelijkheden er zijn tot verkoop.

Verduurzaming van woningen

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering diende het CDA, samen met onder meer GroenLinks, de motie ‘Energie in de wijk’ in. Het verduurzamen van de bestaande woning- en gebouwenvoorraad in de wijk is belangrijk. Zeker nu de energieprijzen enorm stijgen moeten we energiearmoede tegenkomen en liefst voorkomen. Om dit te bereiken vinden wij het raadzaam dat de gemeente erop toeziet dat ook bewoners van goedkopere koopwoningen en (sociale) huurwoningen kunnen profiteren van subsidies. Het is zaak dat de gemeente, naast bestaande initiatieven, ook op wijkniveau aan de slag te gaan met eigenaren en corporaties in de wijk.

Reigerflat/Oostblok

Recent kreeg onze fractie verontrustende berichten over de woon- en leefsituatie in de Reigerflat/Oostblok. Daarom heeft de CDA-fractie aan de wethouder gevraagd om in gesprek te gaan woningcorporatie om een oplossing te vinden. Inmiddels is er contact geweest tussen gemeente en woningcorporatie en zijn problemen aangepakt.

Frank Visser

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.