27 oktober 2016

De parels van Delft zijn haar inwoners

De inbreng van het CDA door Rob van Woudenberg bij de Algemene Beschouwingen 2016

Voorzitter, geacht college, collega raadsleden, aanwezigen op de publieke tribune, luisteraars thuis,

In de voorbereiding op deze AB viel mijn oog op een artikel in de krant van 4 oktober; een mooie luchtfoto van het hart van de stad: de spoorzone met de kop: “Kloof in de stad langzaam gedicht”. Eerst was er een viaduct, maar daar kwam een soort kloof voor in de plaats schrijft de krant. Vanuit de lucht is goed te zien hoe deze gaten langzaam worden gedicht. De spoortunnels, ook de tweede, zijn dicht. Het is fijn dat deze fysieke kloof is gedicht, maar er is nog een andere kloof in Delft, de kloof van de tweedeling. Een tweedeling die wij signaleren in Delft en die wij niet graag zien. Een voorbeeld staat op dezelfde pagina meteen rechts van de foto die ik net omschreef: een artikel met de kop: “Nieuw Nusantara woedend, houding politiek zeer triest”. Een mooi initiatief, dat een paar maanden nodig had om te worden uitgewerkt, maar het college en een meerderheid van de raad wilde dit initiatief vanuit de samenleving geen kans geven. Helaas zeggen wij als CDA, een gemiste kans. 

Verder zien we een tweedeling in bijvoorbeeld de zorg, de woningmarkt, cultuur, onderwijs, natuureducatie, sport, geknipte wijken, regels die niet worden gehandhaafd en zelfs binnen de politiek…..een college dat de raad niet op tijd of goed informeert en moties niet uitvoert.                       ​​    Op een aantal voorbeelden kom ik later terug. Mensen staan meer tegenover elkaar dan ooit. Breuklijnen en polarisatie overheersen in de wereld, in Nederland maar helaas ook in Delft. 

Als we naar het afgelopen jaar kijken en er een ‘Gezicht op Delft’ van zouden schilderen, dan zien we: vluchtelingen die een gezicht krijgen, het jaar van de referenda (associatieverdrag Oekraïne, in Delft geen AZC tot Brexit), een herstel van de huizenmarkt, het jaar van Vermeer waar het Straatje kwam en ook weer ging, de start van kentekenregistratie en Het Nieuwe Stadskantoor dat door de gemeente in gebruik is genomen. Maar ook het onderzoek naar Prinsenhof en beveiliging is gestart, het onderzoek Grote projecten een vervolg heeft gekregen met interviews, waar de gemeente de begroting weer in balans heeft en een plusje mag neerzetten, waar burgemeester Verkerk vertrok en burgemeester van Bijsterveldt kwam en natuurlijk niet te vergeten het rapport Deetman, Delft als “meisje met de parel” in de Randstad. Maar wat zijn onze parels in Delft dat Delft die parel kan zijn? Niet alleen de elementen die in het rapport Deetmanstaan wat ons betreft. Het CDA ziet als parels: de inwoners, de bedrijven, verenigingen en het maatschappelijk middenveld. Die maken dat Delft die parel kan zijn, een parel die glanst. De stad Delft is in beweging en er gebeurt van alles. Eén van de lijnen die hier uit is te halen, is dat er een tweedeling is. Een tweedeling die dit college heeft versterkt de afgelopen jaren. Ik noem een aantal voorbeelden: 

• Er is geld over op armoedebestrijding omdat het geld niet is uitgegeven aan de inkomensafhankelijke bijdragen. Dit komt omdat de criteria zo scherp zijn gesteld door de bezuinigingen dat er minder mensen in aanmerking komen. Wij vinden dat het geld naar de mensen moet die in armoede leven en niet dat dit geld moet worden gebruikt om een openstaande taakstelling in te vullen. Zo worden de armen armer. 

• Steeds meer senioren en ouderen, vooral zij die thuis wonen en zorg nodig hebben, dreigen onder de armoedegrens te komen. Er issprake van zorgmijding om het volledig consumeren van het eigen risico te voorkomen of vanwege de hoogte van de eigen bijdrage bij de WMO. Eerst moeten immers de energierekening, de zorgpremie, de woonlasten en het eten betaald worden. Als er niets aan gedaan wordt, zal deze groep senioren een beroep moeten gaan doen op de bijstand!

• Er zijn al heel veel studentenwoningen gebouwd en er komen er nog steeds meer bij. Maar hoe zit het met de Delftse jongeren die heel moeilijk aan een woning in Delft kunnen komen? Hoe zit het met de ouderen die een passende woning zoeken? Die woningen zijn er niet tot nauwelijks. 

• Succesvolle instellingen als YES!Delft, waar we heel trots op zijn, kunnen op eigen benen staan door de miljoenen investeringen van bedrijven die zich daar vestigen maar desondanks krijgt zij nog steeds structureel 1 ½ ton subsidie van de gemeente. Zet dat af tegen de buurthuizen, kinderboerderijen en schooltuinen die geen subsidies meer krijgen van de gemeente. Wij vinden dat Yes!Delftop termijn best zonder subsidie kan en dat belangrijke initiatieven uit en voor de samenleving wel een subsidie toekomt. 

• Jeugd die echt hulp nodig heeft versus de groep die geen hulp of medicatie nodig heeft en geholpen kan worden via preventie van sport, cultuur of lekker buiten werken in je schooltuin. Een bekend verhaal van het CDA dat u mijn collega van Geenen al vele jaren hoort verkondigen en waar wij als CDA echt in geloven. Naar onze mening worden veel kinderen tegenwoordig te snel gediagnosticeerd. In plaats van met hulp en medicijnen willen wij deze kinderen via cultuuronderwijs, sport, muziek, natuuronderwijs preventief helpen. Wij streven ernaar dat voorkomen wordt dat kinderen problemen krijgen en te maken krijgen met jeugdhulp. 

• Een laatste voorbeeld dat ik wil noemen omdat deze zo kenmerkend is, hebben we gehoord bij een TOPbijeenkomst en komt uit de mond van Tilly uit de Poptahof, bekend om haar initiatief van de Moestuin.  Zij verwoordde onlangs heel treffend hoe Delftenaren naar de extreme focus op delen van de gemeente kijken. Ze is volstrekt niet tegen investeringen in de binnenstad of spoorzone, noch tegen de TU, of tegen strategische samenwerking. Maar ze voegde eraan toe: ‘Ik zou zo graag zien dat er ook wat gebeurt bij mij in de Poptahof.’

Deze rake opmerking is een mooie brug naar hoe wij kunnen komen tot die minder verdeelde stad. Politiek is bouwen aan een beter Delft. Het CDA wil graag meehelpen die kloof te verkleinen. Dat begint wat ons betreft bij een sterke samenleving van vitale gemeenschappen waar mensen meedoen en naar elkaar omzien.

Een paar voorbeelden, die voor een groot deel ook terug te vinden zijn in de meedenkbegroting die wij met CU en SB indienen: 

• Omzien naar elkaar kan al heel eenvoudig door iemand te bezoeken die nooit bezoek krijgt, die eenzaam is, een luisterend oor zijn voor iemand die nergens zijn verhaal kwijt kan. Wij maken ons zorgen om de toenemende eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Wij stellen voor om een Taskforce bestrijding eenzaamheid te formeren die een Plan van Aanpak aan de gemeenteraad voorlegt;

• Het CDA vindt dat nu het financiële herstel is ingezet, de inwoners er nu van mogen mee profiteren. Ze hebben afgelopen jaren flink geleden onder de lastenverzwaring, Delft is de duurste gemeente van Nederland geworden. Wij stellen dan ook voor om de OZB in 2017 al te verlagen. 

• Om te voorkomen dat mensen (waaronder ouderen) onder de armoedegrens komen maar ook andere (midden)groepen onevenredig getroffen worden door de verschillende stapelingen van eigen bijdragen, willen wij dat de maximale bijdrage bij WMO-zorg naar beneden gaat. Ook willen wij dat er de mogelijkheid komt een korting voor uitgaven bij de aanschaf van WMO-voorzieningen te verstrekken zoals een traplift en het levensloopbestendig maken van de woning. Verder is nodig dat er middelen beschikbaar worden gesteld voor mantelzorg en dagopvang. De mensen die hulp en zorg hard nodig hebben, moeten dat ook krijgen! Geen ongelijkheid naar inkomen bij eigen bijdrage en ook niet in gemeente A geen eigen bijdrage maar in Delft wel een eigen bijdrage;

• Meer onderhoud van groen, wegen en openbare ruimte, niet alleen de binnenstad of de TU wijk, maar alle wijken, van Buitenhof tot Tanthof van Voorhof tot Wippolder;

• Investeren in woningen voor Delftse jongeren, in ouderenhuisvesting en levensloopbestendige woningen. Er is in Delft een woningcorporatie die zich richt op studentenwoningen, laten we kijken of dit ook kan voor ouderen (en wellicht ook voor jongeren die niet studeren);

• Wij willen extra middelen naar sport, cultuur en natuureducatie voor kinderen en jongeren, enerzijds om belangrijke waarden en kennis over te dragen en mee te geven aan volgende generaties en anderzijds als onderdeel van preventie om in jeugdhulp terecht te komen. Daarom willen wij een extra investering voor VAK/DOK tbv laagdrempelig aanbod voor kinderen en kijken of we de schooltuinen ook kunnen ondersteunen;

• Inzet van burgers, vrijwilligers en initiatieven vanuit de samenleving meer waarderen, zo stellen wij voor de buurthuizen Voorhof II en Onder de Schie en de kinderboerderijen, die hun nek hebben uitgestoken, een eenmalige extra subsidie te geven;

Voorzitter, ik sluit af, u heeft een herkenbaar verhaal gehoord van het CDA,  geen nieuwe lijn, wel  een Delft voor alle Delftenaren. Wij willen als CDA fractie graag meebouwen en helpen om de tweedeling in Delft te verkleinen en daarom dienen wij, samen met de CU en SB, een meedenkbegroting in. Wij hopen en rekenen er op dat ons meedenken en advies geen parels voor de zwijnen zijn, waar we achteraf constateren dat het college toch alles op haareigen manier deed. Wij willen een sterke samenleving waar iedereen met plezier woont en werkt, waar we omzien naar elkaar, waar men zich van waarde weeten waar ruimte is voor waarden en traditie. Een opdracht waar we ons samen verantwoordelijk voor weten, college en raad, coalitie en oppositie. We wensen het college en raad daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.