08 december 2016

Meer ouderenhuisvesting, minder verkamering, minder lasten, meer ruimte voor sociale partners!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 december is er veel besproken, zoals de Woonvisie, de problemen bij Avalex en betaald parkeren op zondag. Een verslag.

De woonvisie is een belangrijk document voor iedere Delftenaar. Deze beschrijft immers hoeveel huizen er in welk segment bij zullen komen en ook voor wie er moeilijker een plaats op de woningmarkt is te vinden. Voor het CDA waren twee punten van groot belang:

1. Het inperken van de verkamering in Delft. Dit vinden wij belangrijk omdat steeds meer eengezinswoningen uit de woningvoorraad verdwijnen als deze worden omgezet in diverse kamers voor studenten. Dat vinden wij buitengewoon bezwaarlijk. Daarnaast zijn er verschillende signalen gekomen van burgers die overlast ervaren door de leefstijl van studenten. Het college zal (omdat het CDA hiertoe al eerder het initiatief toe heeft genomen)een omzettingsvergunning in het leven roepen waardoor mensen die een huis aan studenten willen verhuren een vergunning aan dienen te vragen.

Het CDA heeft een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er voortaan duidelijk is hoeveel studentenhuis er per straat mogen zijn (een quotum) zodat de “omzettingsvergunning” getoetst kan worden aan het aantal studentenhuizen per straat. De motie tegen verkamering van CDA, SP en CU heeft het niet gehaald maar wij houden in de gaten of de omzettingsvergunning ook zonder quotum effect heeft.

2. Ouderenhuisvesting is voor het CDA een heel belangrijk onderwerp. Het aantal zelfstandig wonende ouderen groeit immers heel snel. Wij willen dat gezonde maar oude ouderen een aangepaste woonomgeving hebben zodat zij verantwoord zelfstandig kunnen leven.  Wij willen dat het college samen met ouderen, woningcorporaties en experts komen tot een plan van aanpak hoe de ouderen in de toekomst verantwoord zelfstandig kunnen wonen. De motie ouderenhuisvesting (CDA, SP en CU)  is wél aangenomen door de gemeenteraad! Het college moet nu serieuze plannen maken om de ouderen te huisvesten; de ouderen van nu en die in de toekomst!

3. Het CDA riep het college op om te stoppen met de investeringen in 'Omgekeerd Inzamalen'. Hierbij moeten Delftenaren zelf meer scheiden, wordt restafval niet meer opgehaald. Als belofte zou de afvalbelasting ook dalen. Maar de eerste tegenvallers zijn alweer bekend. Er is geen garantie dat de afvalbelasting daalt. Minder service, meer zelf doen en hogere belastingen. Daar zijn wij tegen. En afvalbedrijf Avalex (waar Delft mede eigenaar van is) is financieel en bestuurlijk ook verre van stabiel. In 2012 betaalde Delft nog 7,6 miljoen voor de afvalverwerking per jaar. In 2017 is dat al opgelopen naar ongeveer 10 miljeon. Verdere miljoeneninvesteringen voor het mogelijk maken van omgekeerd inzamelen lijkt het CDA dan ook zeer onverstandig. Dat hebben we geleerd van andere mislukte miljoenenprojecten.Helaas gaan wethouders en de meerderheid van de raad door op de ingeslagen weg

4. Het CDA diende samen met CU een motie in om de parkeerregulering op zondag pas om 13 uur te laten in gaan ipv 12 uur. Dit was een wens van de kerken, gesteund door binnenstadbewoners en binnenstadondernemers. Het CDA vindt dat de gemeente haar sociale partners best tegemoet kan komen als er een praktische vraag ligt. We vragen in de participatiesamenleving veel van (non-profit) organisaties, als die dan een keer wat terugvragen kan je daar best naar luisteren. Bijna de hele oppositie steunde het voorstel, dat helaas werd verworpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.