18 januari 2013

Nieuwjaarsspeech 2013

Beste CDA-vrienden. Mede namens onze fractie en wethouder wil ik graag het woord tot u richten.


Terugblik 2012
Kenmerkend was en is een aanhoudende financieel-economische crisis in Europa. De sociale onrust in met name de zuiderlijke landen kan tot instabiliteit van de Europese Unie leiden en er zijn van die momenten geweest in het afgelopen jaar dat het zover leek te komen.  Maar we zitten gelukkig nog allemaal in EU en hebben nog steeds de Euro!

Ook Nederland moet de tering naar nering zetten met forse financiële en sociale maatregelen. Dat heeft reeds geleid tot consequenties voor het beleid op het gebied van inkomens en voorzieningen, zoals de hypotheek, zorg, woningbouw en infrastructuur. Ondertussen neemt de werkloosheid toe en krijgt het sociaal vangnet grotere mazen. Speciaal de ouderen ondervinden een teruggang in zorgaspecten en waarschijnlijk de pensioenen. Dat vraagt om een doordacht en voorzichtig sociaal-economisch beleid van onze overheid voor de toekomst.

In Delft trekt de crisis en het aangepaste landelijke beleid ook zijn sporen. Naast toenemende werkloosheid en een zwakkere positie in de sociale en economische sector is er de bezuinigingsopdracht: inmiddels een forse 45 Meuro! Behalve standvastigheid te tonen in de uitvoering van de grote stadsprojecten, heeft ons stadsbestuur zich duidelijk ingespannen om een productief antwoord te vinden op de kleiner wordende marges. Delft staat er dan ook relatief goed voor!.

De bouw van de spoortunnel ligt op schema, het Nieuwe Stadskantoor is aanbesteed en er ligt een prima plan voor de binnenstad. In het kader van de noodzakelijk bezuinigingen zijn er natuurlijk ook pijnpunten, zoals de sluiting van Nusantara als museum.

Ik ben er van overtuigd dat onze wethouder en fractie in 2012 goed hebben bijgedragen aan het nemen van weloverwogen en gerichte maatregelen ter bestrijding van de bedreigende ontwikkelingen. Hulde!

Onze fractie kreeg haar vierde raadszetel weer terug, die David van Dis vervolgens kreeg toegewezen. Op volle sterkte gekomen ontwikkelde de fractie zich goed, zoals te zien aan het aantal ingediende en toegewezen moties.

Ons CDA heeft gelukkig tijdig haar positie in het politieke spectrum kunnen aanpassen met een hedendaagse formulering van ons gedachtegoed (cie Geel, “Nieuwe woorden, nieuwe beelden”) en een nieuwe politieke visie (cie De Geus, “Kiezen en Verbinden”). Beide werden in juni omarmd tijdens het Partijcongres. Wij zijn nu een partij die op duidelijke wijze opereert vanuit het politieke midden. Het adagium is ten eerste banen scheppen en vervolgens verbetering van de gezins-/familieomstandigheden en die van de samenleving. Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van een ieder met bijdragen aan de leefbaarheid van de eigen buurt, zijn kenmerken van het huidige CDA.

Eén op één geldt dat ook voor het CDA Delft. De leden hebben tijdens ALV’n samen met de bestuurscommissie Strategie een, op de locale situatie toegesneden en hedendaagse set van uitgangspunten in het kader van ons CDA-gedachtegoed, geformuleerd. Dat zal de basis vormen van ons nieuwe verkiezingsprogramma. Samen met resultaten van gesprekken met Delftse burgers en instellingen heeft onze Cie in haar rapport (“CDA Delft tussen de mensen”) acties geformuleerd om met name de zichtbaarheid in de gemeenteraad en in de stad te optimaliseren. Die acties worden omarmd door uw bestuur, fractie en wethouder en er wordt op verschillende fronten aan de realisatie ervan gewerkt. Bijdragen aan Nederland Doet (Herman Broere school), Delfiade en Lichtjesavond (inzameling geld voor de Delftse vakantiebank) en intensieve campagneactiviteiten op straat i.h.k.van de Tweede Kamerverkiezingen zijn daar voorbeelden van.

Hulde voor de geweldige inzet van onze mensen bij die activiteiten!

 

Vooruitblik 2013
Net als het CDA landelijk zien wij voor Delft ook mogelijkheden om de sociaal-economische infrastructuur te versterken, bijvoorbeeld door ondermeer extra nieuwe banen te scheppen. Delft als productiestad van kenniswerkers kan bijvoorbeeld meer nadruk leggen op het werven van (internationale) kennisintensieve productiebedrijven, die onze afgestudeerden in dienst nemen en het verdiende geld weer in onze locale economie pompen. Dat levert een positieve impuls voor de verdere stadsontwikkeling in al haar facetten.

Onze fractie gaat dit jaar onder het motto “Van complexiteit naar eenvoud”   aan het werk. Het goede moet daarbij behouden blijven en ballast overboord gezet worden. Voor het behoud van bijvoorbeeld erfgoed, zorg, veilig verkeer, bereikbaarheid en huisvesting voor de Delftse jongeren, gaan  zij steeds op zoek  naar een herschikking van bestaande organisaties en initiatieven, en naar vernieuwing door gebruik te maken van de meest recente kennis. Daarnaast gaan meer en meer mogelijkheden benut worden om de burger het heft in eigen hand te laten nemen. Om dit burgerinitiatief verder te stimuleren en stadsopininies te inventariseren zal de fractie meer naar buiten treden dit jaar. Wij wensen hen veel succes daarbij!

Voor de wethouder ligt er veel werk, waaronder het komen tot een nieuw parkeerbeleid. Milène, veel succes daarmee!

Specifiek voor het CDA Delft wordt het een uitdagend en intensief jaar. Met het verder aanscherpen van onze zichtbaarheid op straat, in de wijken en in het bestuur van de stad ligt er een flinke opdracht om ons te prepareren op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.  

Zo zal er een Programmacommissie ingesteld worden die een kort en compact verkiezingsprogramma gaat opstellen, waarbij voor een aantal locaal-politiek belangrijke onderwerpen beschreven zal worden hoe en met welk resultaat de volgende raadsperiode gehandeld zal worden.

Ook zal een Selectiecommissie ingesteld worden die sollicitaties voor het CDA-kandidaat-raadslidmaatschap gaat verwerken en een concept-advieskieslijst gaat opstellen.

Verder zal in de tweede helft van het jaar een verkiezing door de leden van onze nieuwe lijsttrekker plaatsvinden. U wordt daar in het voorjaar verder over geinformeerd.

Tezamen met het behalen van goede politieke resultaten voor een versterkte Delftse samenleving en - infrastructur, zal dit alles ultimo 2013 resulteren in een CDA Delft dat breed herkenbaar is en gesteund wordt: kortom een CDA Delft dat er staat en dat gereed is voor maart 2014!

Wij, als bestuur, fractie en wethouder hebben er zin in en wij gaan er van uit dat u als lid ons opnieuw met raad en daad zal steunen, want “samen kunnen we meer”!

Graag wens ik u en uw dierbaren een gezond, voorspoedig en bovenal een bruisend CDA jaar toe!


Hans Kolkert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.