16 juli 2014

Raad 10 juli: Delft stukje mooier, Delft stukje minder mooi

Jaarstukken 2013
Het CDA diende een amendement in dat ervoor moest zorgen dat de reserve voor het enquêterecht van de raad behouden blijft in de begroting. Hoewel er altijd geld vrijgemaakt kan worden voor een onderzoek of enquête, vindt het CDA het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is dat hier geld voor wordt gereserveerd, dat voorkomt discussie later. De meerderheid van de raad steunde dit amendement.

Kaderbrief 2014
Het CDA deed een reeks aan constructieve voorstellen die de begroting voor 2015 beter moeten maken:

Dekking voor 5 wethouders: de gehele oppositie stemde voor ons voorstel om de bezuiniging in 2014 van 150.000 euro alsnog in te vullen, desnoods in de jaren die nog gaan komen. Het college en de coalitiepartijen vonden dit niet nodig, de motie werd weggestemd. Dit heeft tot gevolg dat er op andere doelen dan de bestuurskosten van de gemeente nu 150.000 euro extra moet worden bezuinigd. Wat het CDA betreft is dit niet uit te leggen aan Delftenaren, zeker niet die Delftenaren aan wie ook een soms lastige bijdrage aan de bezuinigingen wordt gevraagd.

Behoud apart hoofdstuk 'Raad' in de begroting: de meerderheid stemde in met het CDA-voorstel om de Raad als apart hoofdstuk in de begroting te behouden. Dit zorgt ervoor dat tegenvallers op andere bestuurskosten niet kunnen worden gecompenseerd met tegenvallers op het raadsbudget zonder toestemming van de gemeenteraad zelf. Een belangrijk democratisch punt.

Subsidie YES!Delft: de stemmen staakten (18-18) bij het CDA-voorstel om te kijken of de gemeentelijke subsidie aan YES!Delft op termijn niet gedeeltelijk vervangen kan worden door bijdrage van bedrijven die succesvol zijn en veel geld verdienen dankzij hun verblijf in YES!Delft. De motie wordt in september opnieuw in stemming gebracht, de kans is dan groot dat de motie het niet haalt, omdat het een raadslid van STIP was die niet aanwezig kon zijn. STIP is tegen de motie.

Betrokkenheid raad bij inkoopproces Jeugdwet: het CDA diende samen met o.a. de VVD een motie in over een nauwere betrokkenheid van de raad bij de nieuwe taken van de gemeente bij de Jeugdwet. De grens tussen uitvoering (taak college) en kaders stellen (taak raad) is soms vaag, daarom een voorstel tot intensievere betrokkenheid van de raad op dit dossier. De motie werd aangenomen.


Sebastiaansbrug
Op verzoek van het CDA organiseert de gemeenteraad i.s.m. het college nog deze week een extra commissiebijeenkomst waarin opheldering kan worden gevraagd over de extra kosten en vertraging van de Sebastiaansbrug. Zijn er bijvoorbeeld nog alternatieven? En wie draait op voor de extra kosten en wat is de inzet van het college hierin? Voor het CDA is belangrijk dat Delft niet mag opdraaien voor én nieuwe vertraging én opnieuw extra kosten. En wat wist de provincie bij het afsluiten van het vorige contract al van de nieuwe vertraging van 1,5 jaar die een half jaar na het afsluiten van het contract opeens bekend werd? Daar zal het CDA op 17 juli op doorvragen.

Wiet, gedogen en roken
De Delftse gemeenteraad nam ook nog een aantal merkwaardige besluiten. Zo werd er voor een voorstel gestemd om de teelt van gemeentewiet mogelijk te maken (want het zou beter voor de gezondheid van mensen zijn). Het CDA is niet voor een aanmoedigingsbeleid op het gebied van drugs, zeker niet als onzeker is wat het wijzigen van het huidige gedoogbeleid voor invloed heeft op de op zich stabiele situatie in Delft.
Nog geen half uur na dit besluit, stemde een meerderheid van de raad tegen een voorstel van het CDA om speelplekken in Delft rookvrij te maken, net zoals dit in Den Haag en vele andere steden is gebeurd. Blijkbaar is de gezondheid van mensen en hun voorbeeldfunctie voor spelende kinderen dan geen argument. Ook nam de raad het besluit om vooruitlopend op een gerechtelijke uitspraak te bepalen waar wel en niet boetes voor moeten worden uitgeschreven, in dit geval naaktrecreatie in de Delftse Hout. Een staatsrechtelijk dubieus besluit, zeker als je bedenkt dat er dit jaar nog helemaal geen boetes zijn uitgedeeld.

Delft gaat het reces in met een aantal besluiten die de stad met name op democratisch gebied een stukje mooier hebben gemaakt. Op het gebied van veiligheid, gezondheid en financiële degelijkheid is dat nog maar de vraag. Wordt na het reces vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.