15 november 2012

Respect voor de evenwichtige begroting

In de jaarlijkse begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van donderdag 8 november heeft de fractie CDA Delft het college in een motie opgedragen om jongeren te adviseren zich in te schrijven voor een woning. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Het CDA  heeft er respect voor dat het college in deze zware tijden een evenwichtige begroting aan de raad heeft aangeboden. Desondanks was deze begrotingsbehandeling voor de CDA fractie ook het moment om kritisch te zijn op bepaalde thema’s en budgettering binnen die begroting.  De fractie heeft op deze avond dan ook drie moties ingediend en  1 thema ter bespreking voorgelegd

1.     Jongerenbeleid

2.     De singelroute rondom de binnenstad

3.     internationaal solidariteitsbeleid

4.     het behouden van organisaties die zich hebben bewezen

1)    De motie jongerenbeleid.

Al tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie heeft de wethouder op verzoek van het CDA toegezegd dat hij met een plan komt om jongeren vanaf 18 jaar actief te informeren over hun mogelijkheden op de Delftse woningmarkt. In een motie die het CDA samen met de SP indiende tijdens de raadsvergadering, hebben wij het college opgedragen om over een jaar te kijken wat de gevolgen voor de slaagkans zijn op een sociale huurwoning als deze doelgroep actiever is geïnformeerd. Het CDA heeft hierom gevraagd, omdat het vermoeden bestaat dat de slaagkans van jongeren zal dalen als meer jongeren zich inschrijven en het aantal beschikbare woningen niet stijgt. Na de evaluatie over een jaar zal het CDA indien nodig met voorstellen komen om meer jongeren aan een woning te helpen. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

2)    De motie internationaal solidariteitsbeleid

Ook voor het behoud van het solidariteitsbeleid heeft het CDA een motie ingediend. Momenteel wordt het solidariteitsbudget gekort met 66% en dat terwijl in een eerdere motie uit 2010  een maximale bezuiniging van 12,5% op het  budget is afgesproken. Solidariteitsinitiatieven vinden wij belangrijk, de wereld houdt immers niet op bij de grens van Delft. De stedenbanden met Estelli En Mameloni worden gesubsidieerd uit het solidariteitsbudget. Met de reductie van dit budget, vervalt de financiering voor 1 van deze steden. Omdat is gebleken dat dit geld niet goed wordt benut, stemt onze fractie in met het stopzetten met de financiering van 1 van deze steden. Het CDA zou graag zien dat solidariteitsinitiatieven van Delftse bewoners gestimuleerd worden met subsidie uit dit solidariteitsbudget. Helaas was er geen meerderheid voor deze motie.

3)    Singelroute als beeldmerk voor de binnenstad

Het CDA vindt de Delftse binnenstad een groot goed. De middeleeuwse kern, met haar gebouwen en water is een vaste waarde naast de huidige bouwprojecten in en om de binnenstad. Wij zien een meer samenhangend geheel voor ons. In de algemene beschouwing hebben we dan ook aangekondigd ons dit jaar sterk te maken voor het creëren van de zogenaamde ‘Singelroute” rond de binnenstad.

 De singels en de Schie vormen samen zowel begrenzing als de kracht van de stad. Door dit meer onder de aandacht te brengen ontstaan mogelijkheden voor een ommetje rond de stad en maakt het tegelijkertijd de stad meer en beter zichtbaar. Daarnaast kan de Singelroute als ruimtelijk concept de vele bouwprojecten die in de binnenstad spelen, samenbinden en bijsturen. De singelroute kost dan ook niet direct geld maar vormt meer een platform waar ideeën over de ruimtelijke binnenstad samen kunnen komen. Wij nodigen u uit mee te denken bij de ontwikkeling van het concept Singelroute!

4)    De motie Delftse vakantie-activiteiten (DVA)

Na 2013 zal DVA geen subsidie meer ontvangen. Voor het behoud van vakantieactiviteiten voor alle Delftse kinderen die dit nodig hebben, vroegen wij het college om de subsidie voor de DVA te behouden.  Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze organisatie met zo’n lange traditie en toch zo aangepast aan deze tijd uit de Delftse gemeenschap zouden verdwijnen. Ook al heeft deze motie het niet gehaald, zal het CDA, samen met Groen Links, dit jaar alle inspanningen doen om DVA te behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.