26 september 2014

Verbazing: partijen tegen CDA-voorstel minder kosten MRDH

Het CDA had eerder al gesproken over het belang van de MRDH. Betere samenwerking in deze regio is van groot belang, zowel op het gebied van Verkeer & Vervoer en het Economisch Vestigingsklimaat, de 2 zogeheten ‘pijlers’  van de MRDH. 

Ten aanzien van de pijler Economisch Vestigingsklimaat brachten wij twee punten in, met name over financiën.

1. Het verlagen van de bijdrage van Delft. Het goede nieuws was dat in de voorgestelde bijdrage per inwoner al verlaagd is van € 2,95 naar € 2,45. Het CDA vindt het resterende bedrag echter nog altijd fors, niet in de laatste plaats gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Delft. De pijn zit volgens het CDA in de kosten die voor het nieuwe ambtelijk apparaat worden gemaakt, namelijk €1 euro per inwoner. Dat is 40% van de totale bijdrage en dat is te hoog. Het college vond dat ook, maar het CDA stelde voor om concreet aan te geven hoe hoog te bijdrage voor ambtenaren mag zijn: €0,75 per inwoner. Dat scheelt Delft 25.000 euro per jaar en dat kunnen we goed gebruiken. Wij dienden een motie in om deze bezuiniging te bewerkstelligen. Burgemeester Verkerk (verantwoordelijk in het college voor de MRDH) reageerde positief en gaf aan deze zienswijze te willen opnemen in de consultatiedocumenten. De verbazing was dan ook groot toen coalitiepartijen D66, VVD en STIP de portefeuillehouder overrulede door stemverklaringen tegen onze motie af te geven en tegen te stemmen. Zo veegden ze wederom een aangedragen bezuiniging van het CDA Delft van tafel.

2. Naast de financiën maakte het CDA zich ook zorgen over de relatie van de pijler Economisch Vestigingsklimaat met het Innovation Quarter (voorheen ‘Regionale Ontwikkelingsmaatschappij’), die ook is opgericht om economische ontwikkeling in deze regio te versterken. Ook deze instelling is gefinancierd door o.a. de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Delft. Daarbij is echter geen sprake van een vaste bijdrage per inwoner en terwijl Delft € 3 per inwoner per jaar betaalt voor Innovation Quarter, betaalt gemeente Den Haag volgend jaar maar 40 cent per inwoner. Dit betekent dat Delft € 5,45 per inwoner betaalt voor regionale economische ontwikkeling en onze veel rijkere buur, de gemeente Den Haag betaalt slechts € 2,85. Burgemeester Verkerk (portefeuillehouder MRDH) was het eens dat Delft erg veel bijdraagt aan de regio en dat Delft wel eens 'gekke Henkie' wordt genoemd. Helaas werd dus de mogelijkheid voor het zetten van een eerste stap in het terugbrengen van de kosten geblokkeerd door de coalitie. Het wordt nog een stormachtige herfst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.