Leven in Delft

Voor het CDA Delft is het belangrijk dat de bewoners zich thuis voelen in hun eigen stad, dat er ruimte is voor hun initiatieven, dat de stad veilig en schoon is en dat de gemeente de dienstverlening op een excellente manier uitvoert.

Sociaal leefklimaat
Delft is een stad met een grote verscheidenheid aan inwoners: van jong tot oud, studenten en werkenden, inwoners van verschillende afkomst en nationaliteit. Iedereen is bijzonder in zijn eigen identiteit. Wij willen dat mensen prettig en fatsoenlijk met elkaar om gaan en ook dat de stad er goed uitziet. Verbindingen tussen mensen en tussen groepen zijn essentieel. We leven in een wereld van verschillende netwerken. Je komt elkaar tegen tijdens het sporten, culturele activiteiten en het winkelen. Studenten kunnen een kamer huren bij Delftenaren, ouderen kunnen oppassen op kinderen, ondernemers dragen bij aan armoedebeleid, Nederlanders geven taal- en cultuurlessen aan buitenlanders.
          Voor het CDA Delft is het belangrijk dat mensen er zijn voor elkaar. Dat we de handen in een slaan voor een aangenaam leefklimaat met zorg voor elkaar en ruimte voor creativiteit. In elke buurt is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en makkelijk kunnen vinden. Wijkcentra kunnen daar een centrale rol in spelen. Het moet voor wijkorganisaties makkelijker worden - buiten de vaste openingstijden - van wijkcentra gebruik te maken,. Dat kan door de buurtvereniging een sleutel te geven. Andere middelen zijn: eetcafés, een grotere zichtbaarheid van de wijkcoördinator en van de wijkagent en het opzetten van buurtpreventieteams. Ook kunnen DOK, VAK en Theater de Veste een wijkaanbod vanuit hun specialiteit brengen.
          Verspreid over Delft zijn er veel gebouwen beschikbaar waarin culturele verenigingen kunnen werken. Met name de wijkcentra kunnen veel intensiever gebruikt worden om culturele verenigingen en gezelligheidsverenigingen een plaats te bieden. Wij willen dit stimuleren door wijkgebouwen hierin een taak te geven.
          Delftenaren zorgen voor elkaar: zowel ondernemers als vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij armoedebestrijding. Veel mantelzorgers zorgen voor hun partner of familielid. Professionele ondersteuning helpt deze vrijwilligers en mantelzorgers. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan de gemeente ruimte geven aan de vele organisaties die zich inzetten voor hun medemens. Deze netwerken koesteren wij en willen we versterken.

Integratie
Nederland is in beweging, en Delft verandert mee. De samenstelling van de bevolking is veranderd en blijft veranderen, ook in de toekomst. Burgers hebben een individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om wederzijde respectvolle verhoudingen te realiseren. Dat vraagt om solidariteit die groepsgrenzen overstijgt. Integratie gaat om meedoen en om samen leven, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en om solidariteit. Dat vergt inspanningen. Het gaat om het vinden van een nieuwe plek in een onbekende samenleving met een andere taal, cultuur en economische en politieke orde. En hoewel de integratie van nieuwe Nederlanders de hele samenleving aangaat, is integratie geen symmetrisch proces. Het vereist vooral inspanningen van nieuwe Nederlanders om de taal te leren en de samenleving te leren kennen, zodat zij een eigen plek kunnen verwerven in de Delftse samenleving.

Woonklimaat
Iedereen wil prettig wonen. Daarbij hoort diversiteit in het woningaanbod. CDA Delft vindt het belangrijk dat Delft als woonstad aantrekkingskracht heeft voor de werknemers en werkgevers in onze bedrijven en instellingen en plaats biedt aan mensen met een kleine en met een grotere portemonnee. Voor de doorstroming op de woningmarkt is het daarom belangrijk dat er meer huizen beschikbaar komen in het duurdere segment. Op deze manier kunnen mensen in Delft doorgroeien in hun wooncarrière en kunnen huizen beschikbaar komen in het goedkopere segment van de woningmarkt. Meer huizen in het duurdere segment zorgt ook dat Delft woonstad is en blijft voor mensen in de hogere inkomensgroepen.
          Delft is een vitale compacte stad. De fiets is onmisbaar in Delft. Goede, veilige fietsroutes met mooie en veilige fietstunnels zijn essentieel. Ook doorstroming van het autoverkeer en voldoende parkeerplekken zijn essentieel voor een goed leefklimaat. Ruimte is schaars. Voor een compacte stad is een dubbel grondgebruik noodzakelijk. Delft organiseert het parkeren daarom zoveel mogelijk inpandig of ondergronds.
          Bij de vele bouwprojecten is het belangrijk dat de veiligheid van alle weggebruikers gewaarborgd blijft, omleidingen dienen de logica van de weggebruiker te volgen en ruim voldoende tijdelijke parkeerplaatsen moeten worden aangebracht. Het netwerk van het openbaar vervoer is voldoende dekkend.

Groene infrastructuur
Voor een vitale stad is een groene levende structuur essentieel. Bomen, planten en water geven levenskracht aan mensen en dieren. Dit geldt voor de ecologische waarde van onze mooie grachten en kanalen met bomen in onze binnenstad en voor het ons omringende landschap van onder meer Midden-Delfland en het Delftse Hout. Het CDA Delft vindt dat het duurzaam omgaan met en het ontwikkelen van deze groene levende structuur bij Delft hoort, en wil meer en gevarieerder groen in de wijken en een mooie groene boulevard langs de Schie. Concreet wil het CDA Delft meer en gevarieerder groen in de wijken, zoals fruitbomen, braamstruiken en minimaal één boom in elke straat. Ook langs de Schie is ruimte voor meer groen. Hier kan een mooie boulevard worden ontwikkeld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.