08 november 2018

CDA fractievoorzitter Karsten Klein over de begroting 2019-2022

Voorzitter, 

Ik kan u zeggen; we hebben uitgekeken naar deze begroting. We hebben alweer bijna een half jaar geleden het coalitieakkoord besproken en we waren erg benieuwd naar de uitgewerkte plannen van dit college. Helaas staan er in de programmabegroting weinig nieuwe plannen ten opzichte van de vorige begroting. Kijk, ik heb hier beide versies en voor het gemak voor jullie even gemarkeerd wat er vrijwel letterlijk is overgenomen van vorig jaar. Ik ben hier eigenlijk heel blij mee, en zie het maar als een groot compliment.

Wat mij verraste is dat Groep de Mos en GroenLinks vorig jaar nog tegen deze begroting hebben gestemd. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat ze dit jaar gaan stemmen. Maar goed, het kan zijn dat de lastenverhogingen en de welzijnsbezuinigen die in deze begroting zo centraal staan, voor de beide partijen zo belangrijk zijn dat ze daarom dit jaar anders stemmen.

Nieuwe rol
Na de verkiezingen hebben veel van ons een nieuwe rol gekregen, dat is natuurlijk even wennen. Voor sommige partijen is het wennen dat ze opeens niet meer alles kunnen roepen en opeens niet meer overal tegen kunnen zijn. Partijen gaan meebesturen en andere partijen krijgen een rol in de oppositie.

Ook is het even wennen voor partijen die hun trouwe bondgenoten niet meer in het college naast zich hebben, maar nu tegenover zich in de oppositie. Dat is een verandering, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we, ook al zitten we niet meer naast elkaar in het college, dat we op gezamenlijke punten nog steeds constructief kunnen samenwerken.

Ik zie bijvoorbeeld dat GroenLinks dit op het moment op een goede manier vorm weet te geven, daarom wil ik deze kans ook niet voorbij laten gaan om een compliment naar jullie toe te maken. Alhoewel jullie op het gebied van duurzaamheid een beetje naïef hebben onderhandeld. Vind ik het mooi en ook goed om te zien hoe jullie toch nog je eigen geluid durven te laten klinken als coalitiepartij. Ik zou de rest van de partijen hiertoe willen oproepen. Laten we vooral blijven kijken op welke onderwerpen we samen kunnen werken!

Uitgestoken hand
Voorzitter, nu vraagt u zich misschien af, wanneer komt nou die langverwachte reflectie van het CDA op de begroting, met goede alternatieve voorstellen en uitmuntende analyses. Welnu, met deze vrijwel identieke begroting is het voor ons niet aan de orde om hier vele moties en amendementen op in te dienen. We hebben vandaag slechts 5 moties en dat voor 3 zetels. Andere partijen hanteren daar andere ratio’s voor.

U geeft aan met nog veel inhoudelijke plannen te komen en ik zou u graag als dat nog niet duidelijk is de uitgestoken hand reiken, en ik weet van andere partijen dat zij ook maar wat graag de hand uitreiken om te kijken hoe we samen aan de slag kunnen en elkaar niet alleen maar zien als tegenstanders. Dat vergt grootheid, zowel van de collegepartijen als van de oppositiepartijen. Op een paar opvallende en wel nieuwe punten uit deze begroting zou ik vandaag willen reageren:

Lastenverhoging
Te beginnen bij de opvallende  lastenverhoging die dit college wil doorvoeren, een trendbreuk. Jammer, we hebben jaren de OZB stabiel kunnen houden. En om eerlijk te zijn ben ik verrast door de forse verhogingen op de parkeerbelasting van 30% op de totale inkomsten uit parkeren.

Om deze pijn een klein beetje te verzachten dienen wij de volgende motie in.

Verzoekt het college:
-      Ondernemers in het centrum tegemoet te komen, door de invoering van een Groen-Gele-Zone in de binnenstad
-      De effecten van de nieuwe regeling een jaar na invoering te evalueren

Wat betreft de toeristenbelasting valt me op dat we niets hebben geleerd van lessen uit het verleden. Het ontzien van een verhoging voor campings en havens.  In 2015 hadden we precies dezelfde situatie, maar toen is  wethouder de Bruijn op verzoek van de raad met een gewijzigd voorstel gekomen, omdat deze groep oneerlijk hard getroffen zou worden. Nu 3 jaar later is dit opeens geen issue meer voor de coalitiepartijen. Daarom het volgende amendement:

Artikel I komt als volgt te luiden:
1.     In het eerste lid wordt “€ 3,40”vervangen door: € 4,45
2.     In het tweede lid, onderdeel a en in onderdeel b wordt “€ 2,05” vervangen door: € 2,10

Bezuinigingen
Een ander onderwerp wat deze begroting kenmerkt zijn de omvangrijke bezuinigingen op welzijn en ondersteuning in de wijken. Er wordt zo een 20 miljoen euro gekort. Dat zal men gaan merken. Ik vrees voor de ondersteuning die keihard nodig is om mensen bijvoorbeeld thuis en bij het zelfstandig blijven wonen te kunnen ondersteunen.

Duurzaamheid
Een van de leidende onderwerpen is duurzaamheid. Deze wethouder heeft grote ambities, maar vrijwel geen geld. Mijn collega Kavish Partiman noemde de nieuwe wethouder een Messi zonder voetbalschoen. Of ze op haar terrein een Messi is weet ik niet, maar wel een voetballer zonder voetbalschoen. Totdat we Eneco verkopen.

Als we hier geen geld voor vrij maken blijft duurzaamheid een aangelegenheid voor de elite voorzitter. Neem de woningen onder de sociale huurgrens, we moeten voorkomen dat deze woningen door verduurzaming te duur worden voor mensen met een kleine portemonnee en zij doordat hun woning meer waard wordt het recht op bijvoorbeeld huurtoeslag verliezen. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Verzoekt het college:
-      Te onderzoeken hoe er voorkomen kan worden dat woningen die volgens het landelijk woningwaarderingsstelsel onder de sociale huurgrens vallen door verduurzaming boven deze grens komen

Economie
We roepen het college op om snel te komen met een nieuw urgentieprogramma economie en werkgelegenheid. En ervoor te waken dat de groei van de stad, niet alleen gemeten moet worden in aantallen inwoners, maar ook in aantallen bedrijven en vooral in aantallen banen.

Drukte in de stad
Wij maken ons zorgen om de voornemens van dit college met betrekking tot het verruimen van de openingstijden, wij zouden graag zien dat dit alleen gebeurd als we hiervoor voldoende handhavingscapaciteit hebben. Zeker gezien de groei van de stad.

Werkende armen
Uit onderzoek van SCP blijkt dat het aantal werkende armen in 13 jaar met 50% is gestegen. We moeten zorgen dat werken loont en we deze groep beter moeten ondersteunen. Daarom dienen wij de volgende motie.

Verzoekt het college:
-      Te onderzoeken op welke manier de groep werkende armen beter in beeld gebracht kan worden;
-      Het onderwerp armoede onder werkenden aan de orde te stellen bij de branche-, werknemers- en werkgeversverenigingen, om de omvang van dit probleem in Den Haag helder te krijgen

Goedkope koopwoningen
Het CDA zou graag zien dat dit college meer ambitie toont in de bouw van betaalbare gezinswoningen, met name koopwoningen. Hoe dit vorm te geven denken we graag over mee.

Regierol college
We missen eigenlijk een sterk staaltje Haagse bluf van dit college. Er wordt voortdurend gekeken naar onmogelijkheden ipv mogelijkheden. Zo missen we een sterkere lobby richting het Rijk, we hebben al bij tal van zaken te horen gekregen, dit is een landelijk probleem, moet landelijk worden opgelost worden. Maar we hebben toch niet voor niets een wethouder Strategie, laten we hier alsjeblieft gebruik van maken!

75 jaar vrijheid
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat er uitgebreid stil wordt gestaan bij de viering van 75 jaar vrijheid, helaas komt dit niet terug in het coalitieakkoord noch in de programmabegroting. Daarom dienen wij een motie in.

Verzoekt het college:
-      Inzichtelijk te maken hoeveel financiën het college voornemens is beschikbaar te stellen om stil te staan bij de viering van 75 jaar vrijheid
-      Te waarborgen dat hier voldoende financiën voor beschikbaar gesteld worden om dit op een waardige manier te vieren

Afsluiting
Voorzitter, ik zou graag willen afsluiten met een vraag, namelijk waar is Den Haag bij beter bij af? Bij een coalitie die afspraken muurvast zet omdat ze nou eenmaal in een aantal weken zijn gemaakt? Of geven we elkaar de ruimte en wordt ook de oppositie betrokken bij de richting van de voorstellen. Wij hopen zeker op het laatste voorzitter. Want als we kijken naar de grote doelstellingen die voor ons liggen en soms zelfs tot 2030 lopen, dan is het verstandig om een breed draagvlak in deze raad te organiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.