07 februari 2019

Daniëlle Koster tijdens de commissie over grondwateroverlast

We praten in de Raad al jaren over de problemen die veel mensen in grote delen van de stad hebben met grondwater, met natte kelders en kruipruimtes tot gevolg. De problemen spelen op het veen en op het zand. En helaas staan gemeente en bewoners op dit punt vaak tegenover elkaar ipv naast elkaar.

Zeker als bewoners een directe relatie leggen gemeentelijk ingrijpen, zoals de insprekers dhr Koningsberger en dhr Hoogstraate uit de Vogelwijk zojuist betoogden. En hoe ver staat het met de maatregelen die de gemeente moet nemen als uitkomst van de arbitrage over de overlast in de Vogelwijk?

Wat de oorzaak ook is, feit is dat we ons vanwege de klimaatverandering zullen moeten voorbereiden op meer extreme regenbuien en meer overlast van grondwater.
Ook omdat Den Haag hier extra gevoelig voor is vanwege de ligging bij zee, zoals bleek uit de werkbespreking en onlangs ook nog uit een krantenartikel.

Het CDA roept de wethouder op om juist vandaag zij aan zij met de bewoners te gaan staan en samen met hen te gaan kijken wat er moet gebeuren om ook in de toekomst droge voeten te houden. Vandaag gaan veel Haagse scholieren demonstreren voor een beter klimaat, waaronder mijn dochter, met het oog op de toekomst!

Ga samen met het waterschap kijken hoe we Den Haag klimaatbestendig kunnen maken en kom nog dit jaar met een plan van aanpak waarbij ruimte is voor lokaal maatwerk.
Want op sommige plekken is er al overlast bij 70 cm en bij andere gebieden niet.
Kijk daarbij ook naar oplossingen in andere gemeenten zoals het Waterplein in Rotterdam.
Wethouder De Mos, ik hoop dat u deze handschoen samen met waterschap en bewoners wilt oppakken!

Het CDA roept de wethouder verder op om onze motie uit 2017 die met grote meerderheid is aangenomen uit te voeren, 

Samenvattend wil het CDA:

1. Het CDA wil dat gekeken wordt waar gebiedsspecifieke maatregelen moeten worden genomen omdat bij vasthouden aan 70 cm al grondwateroverlast is, bovendien gedraagt water zich anders op veen dan op zand, dus waarom dan toch 1 generieke norm over de hele stad? 

2. Dan de klimaatatlas. Zijn daarin de meest actuele KNMI scenario’s en de worst case scenarios’ meegenomen? Kan daarin ook onderscheid worden gemaakt tussen overlast van grondwater en extreme regenbuien?  

3 Is het mogelijk de stresstesten die dit jaar moeten worden uitgevoerd per wijk uit te voeren, daarbij moet ook gekeken worden naar verschil in overlast van grondwater (dat trager reageert dan regenwater) en ook verschil zand en veen?

4. Andere info op meldpunt grondwateroverlast zoals inspreker al aangaf.

5. Is het mogelijk beroep te doen op de gelden vanuit het Deltaplan met beroep op positie van Den Haag met groter risico op extreme regenbuien

Graag reactie per punt van de wethouder

Tot slot
Nav de motie is de Externe Adviesgroep Wateroverlast opgericht en wij zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek dat dit 1e kwartaal komt.

Toezegging wethouder:

De wethouder vraagt de Adviesgroep Wateroverlast om de punten ten aanzien van de 0,70 cm norm tov gebiedsspecifieke norm en de mogelijkheid van wijkgebonden stresstesten te onderzoeken. Dit wordt meegenomen in hun rapport dat het 1e kwartaal van dit jaar moet komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.