04 oktober 2018

Dit moet anders in Transvaal

Onze Kavish Partiman en Daniëlle Koster hebben naar aanleiding van een bezoek aan Transvaaal het stadsbestuur een aantal vragen gesteld. Zo roepen zij op om vaker het afval op te halen, de stankoverlast aan te pakken en wat te doen tegen de overlast die bewoners ervaren rondom het Wijkpark en het Kaapseplein. Ook zien wij graag dat er meer straatvegers en handhavers worden ingezet om de wijk schoon te houden. Lees hieronder de vragen.

Schriftelijke vragen: Leefbeleving inwoners Transvaal
Indiener: Daniëlle Koster en Kavish Partiman

Datum: 2 oktober 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het CDA Den Haag heeft vrijdag 21 september jl.  een bezoek gebracht aan Transvaal. Een prachtige wijk in Den Haag, maar ook een wijk die veel aandacht nodig heeft. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Daniëlle Koster en Kavish Partiman de volgende vragen:

1. Hoe schat het college de leefbeleving van inwoners in Transvaal in ten aanzien van onder andere  veiligheid op straat, woongenot, groen, zwerfvuil en overlast?
2. Zijn er cijfers bekend hoe inwoners in Transvaal hun wijk beoordelen op deze onderdelen? Zo ja, hoe wordt dat gemeten?

Zie de bijlage voor foto’s van overvolle ORAC’s, ons bezoek was op vrijdagmiddag, dat betekent dus dat de ORAC’s toen al helemaal vol zaten en pas na het weekend worden geleegd. Volgens bewoners is dit een structureel probleem dat zich week in week uit voordoet. Gedurende ons bezoek van enkele uren in de wijk zijn wij in dit drukbevolkte en drukbezochte stukje Den Haag nergens handhavers tegen gekomen.
3. Wat is volgens het college de reden dat Transvaal kampt met veel afvaloverlast? Is er volgens het college ook veel overlast van ongedierte in de wijk vanwege het bijplaatsen van afval bij overvolle ORAC’s? Zo ja, wat is het college voornemens hieraan te gaan doen?
4. Wat is de reden dat de ORAC’s niet vaker worden geleegd in Transvaal? Is het mogelijk de ORAC’s vaker te legen?
5. Worden de ORAC’s in het weekend geleegd? Zo nee, waarom niet?
6. Graag een schema wanneer de ORAC’s in Transvaal worden geleegd.
7. Graag een overzicht van alle ORAC’s in Transvaal en de hoeveelheid ORAC’s op die plekken.
8. Wat zijn criteria voor het toevoegen van ORAC’s in een wijk? Van hoeveel inwoners per ORAC wordt er over het algemeen uitgegaan?
9. Wordt hierbij ook rekening gehouden met de problematiek van overbewoning en onderhuur die ervoor zorgt dat er in werkelijkheid veel meer mensen in Transvaal wonen dan de officiële cijfers aangeven?
10. Wordt hierbij ook gebruikgemaakt van de ervaringen van de Pandbrigade in Transvaal ten aanzien van over bewoning?
11. Op welke manier wordt er in Transvaal gehandhaafd op mensen die voor afvaloverlast zorgen of ondernemers die hun bedrijfsafval in de ORACS’s dumpen? Zijn er nog verbeterpunten in de aanpak?
12. Het komt volgens bewoners regelmatig voor dat ORAC’s niet geleegd kunnen worden doordat straten zijn opgebroken. Is het college bereid te kijken naar een oplossing voor dit probleem gezien de al overvolle ORAC’s in de wijk?
13.  Zijn werknemers van het Haags veegbedrijf flexibel per wijk inzetbaar? Hoe wordt het aantal vegers per wijk bepaald?
14. Is het mogelijk gezien de vervuiling op straat en de overbewoning in de wijk, meer vegers en handhavers in te zetten in Transvaal?  

De gemeente Utrecht maakt gebruik van zogenoemde afvalcoaches. Dit zijn werknemers van de gemeente die mensen aanspreken op hun gedrag als zij de wijk vervuilen. Om op deze manier meer bewustzijn te creëren bij inwoners.
15. Hoe beoordeelt het college deze aanpak?
16. Wat vindt het college van het idee om in wijken die kampen met veel afvaloverlast afvalcoaches te introduceren?

Wat ons ook opviel tijdens het bezoek is dat er verschillende voetpaden in Transvaal erg breed zijn en dat de rijweg daardoor vrij smal is. Bijvoorbeeld op de Schalk Burgerstraat is er voor gekozen om het voetpad te verbreden en de rijweg te versmallen, waardoor er geen belijning is voor de fiets  op de rijweg terwijl dat hiervoor wel was, met als gevolg dat de situatie voor fietsers onveiliger is geworden, zie bijlage.
17. Waarom is hier meerdere malen voor gekozen in Transvaal?
18. Kan het college specifiek ingaan op de Schalk Burgerstraat, waarom is hiervoor gekozen? Gaat dit niet ten koste van de fietser?

Ook uitten bewoners hun ongenoegen over de stankoverlast afkomstig uit het riool op verschillende plekken in Transvaal. 
19. Is het college bekend met deze problematiek? Speelt dit in meerdere wijken?
20. Hoe komt het dat deze mensen stankoverlast ervaren?
21. Wat gaat het college er aan doen om dit op te lossen?

Rondom het Kaapseplein ervaren veel omwonenden overlast, onder andere van mensen die in alle vroegte worden opgepikt door busjes om vervolgens naar het werk te worden vervoerd en aan het einde van de dag weer worden afgezet.
22. Is het college bekend met de overlast die omwonenden dag in dag uit ervaren rondom het Kaapseplein? Het gaat hier om mensen die rondhangen bij het tankstation waardoor een gevoel van onveiligheid ontstaat bij omwonenden, veelvuldig claxonneren om 4 of 5 uur in de ochtend bij het ophalen door de busjes, drankoverlast en overlast van enkele horecazaken rondom het Kaapseplein waarbij omwonenden ook bang zijn om dit te melden vanwege bedreiging en intimidatie van uitbaters en bezoekers?
23. Ziet het college nog mogelijkheden om het park bij het Kaapseplein een opknapbeurt te geven zodat kinderen hier veiliger kunnen spelen?
24.Is het mogelijk dat het college in overleg met de omwonenden en vervoerders van de werkzoekenden kijkt naar een ophaal- en afzetplek in de wijk die voor minder overlast zorgt voor de omwonenden? Zo nee, waarom niet?
25.Is er een alcoholverbod op het Kaapseplein of andere delen in Transvaal met veel drankoverlast? Zo ja, hoe wordt dit gehandhaafd? Zo nee, is het mogelijk dit in te stellen op het Kaapseplein of in andere delen?
26. Kunt u de vragen 22-25 ook beantwoorden voor het wijkpark Transvaal waar omwonenden ook overlast ervaren van lieden die op het plein rondhangen, alcoholoverlast en overlastgevende horeca?

De wijk Transvaal is van oudsher een doorvoerwijk waar mensen als eerste aankomen op zoek naar laaggeschoold werk. Het gaat hierbij vaak om laaggeletterde of analfabete mensen in kwetsbare omstandigheden waarbij veelvuldig sprake is van huiselijk geweld, illegale prostitutie, uitbuiting en kinderen die niet staan ingeschreven bij een school of in hun thuisland niet eerder naar school zijn geweest terwijl zij wel de leeftijd hebben om naar school te gaan.
27. Is het college bekend met de multiproblematiek in de wijk zoals hierboven beschreven? Zijn de hulpverleners en handhavers bekend met de ophaal- en afzetplek bij het Kaapseplein en andere plekken in de wijk? Bezoeken hulpverleners proactief deze plekken om  in contact te komen met mensen die hulp nodig hebben vanwege de benarde  situatie waarin zij zitten?
|28. Welke maatregelen treft het college om deze multiproblematiek zo goed als mogelijk te bestrijden? Is het mogelijk hier een integrale aanpak voor te bedenken waarbij alle hulpverlenende  instanties voor jeugd en volwassenen en handhavende instanties samenwerken om de multiproblematiek aan te pakken en waarbij ook de problematiek van huisjesmelkers en overbewoning wordt meegenomen?  Zo nee, waarom niet?
29. Nu dit college de middelen vanuit de wijkgerichte aanpak niet meer wil voortzetten, hoe denkt het college de problematiek in Transvaal het hoofd te kunnen bieden? Hoeveel middelen maakt het college vrij voor het aanpakken van de problematiek in Transvaal en andere kwetsbare wijken  in Den Haag?
30. Is het college het met het CDA Den Haag eens dat prioriteit moet worden gegeven aan de problemen in Transvaal om te voorkomen dat deze wijk met veel kansen en mogelijkheden verder gaat verloederen? Zo nee, waarom niet?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Daniëlle Koster
CDA Den Haag


 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.