03 oktober 2019

Eerste reactie CDA Den Haag op OVV-rapport vreugdevuren

Het CDA Den Haag dankt de OVV voor haar rapport over de vuurstapels. De OVV velt harde conclusies over het handelen van de burgemeester, de gemeente, de bouwers en andere betrokken partijen. Zo wordt door de onderzoekers geconcludeerd dat al deze partijen op alle onderdelen die nodig zijn voor een goede beheersing van veiligheidsrisico’s te kort zijn geschoten. Er zijn geen heldere, eenduidige afspraken gemaakt om de veiligheidsrisico’s te beheersen. Het was niet duidelijk met wie de gemeente nu afspraken maakte aan de kant van de bouwers. Vervolgens werd er niet ingegrepen indien de gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Volgens de OVV werkte deze handelswijze van de gemeente de overschrijdingen aan de kant van de bouwers in de hand.

Voor het CDA zijn dit geen verrassende conclusies. Wij hebben bij de debatten eerder dit jaar over de vuurstapels ook al meerdere malen gewezen op de afwezigheid van het handhaven van de afspraken jaar in jaar uit, waardoor een cultuur is ontstaan waarbij de bouwers een vrijstaat op het strand konden creëren waar zij het voor het zeggen hadden op het strand en niet de gemeente. Ondanks de brief van de burgemeester waarin zij aankondigde dat we met de vuren op het uiterste randje balanceren van wat veilig en verantwoord kan, en iedereen zich daarom strikt aan de afspraken moet houden, werd wederom nergens op ingegrepen. Er werd, zo lezen we in het rapport, zelfs geen bouwstop afgekondigd op 31 december nadat was geconstateerd dat beide stapels ver boven de afgesproken hoogte van 35 meter waren. Ook werd de bouwers niet gesommeerd de stapels kleiner te maken zodat de stapels in de uren daarna nog weer hoger konden worden.

Kortom; er waren verschillende momenten om op te treden in het belang van de veiligheid, maar telkens is dit niet gebeurd. Dat is de burgemeester en de gemeente aan te rekenen, net als het feit dat de gemeente een voorstel van Efectis tot nader onderzoek van het ontstane vliegvuur bij de jaarwisseling van 2017/18 niet nodig achtte. De traditioneel gegroeide cultuur van gedogen leidde ertoe dat, ondanks de steeds grotere omvang van de stapels en bijbehorende grotere veiligheidsrisico’s, de gemeente de beheersing van deze risico’s en de manier van hoe je hiermee om moet gaan niet veranderde, waarmee een schijnveiligheid ontstond.

Wat er ook gaat gebeuren de komende jaarwisselingen met de vuurstapels, een ding staat als een paal boven water; elke afspraak in welke vorm dan ook staat of valt met goede handhaving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.