Jongeren en jeugdzorg

Als jongeren een steuntje in de rug nodig hebben, is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Multidisciplinaire teams op buurt- of wijkniveau, functioneren goed en vangen veel vragen op over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. Hiervoor hoeft geen dure specialistische hulp te worden ingezet. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt. Net als ouders wil ook het CDA snelle en goede hulp voor kinderen. Het CDA beseft dat dit voor ouders en hun kinderen tot veel zorg, frustratie, en verdriet leidt. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn dan ook onaanvaardbaar. Preventie en vroeg detectie schelen veel ellende en kosten. Dit is een speerpunt van het CDA.

Het CDA wil dat toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Het CDA vindt dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en Jeugdzorg. 

Het merendeel van alle verwijzingen naar jeugdhulp gaat via de lokale toegang. Ook huisartsen, kinderartsen en voogdij-instellingen vormen een toegangspunt tot de jeugdzorg. Het is belangrijk dat de gemeente investeert in de relaties met deze verwijzers om ook samen met hen te werken aan een vernieuwing van de jeugdzorg.

De gemeente moet niet op de stoel gaan zitten van de zorgprofessional en de zorginstelling. Het is belangrijk dat de gemeente een financieringsvorm hanteert die dit partnerschap ondersteunt.

Veel jongeren dreigen ‘tussen wal en schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het kind en onnodige bureaucratie terug te dringen.

Het CDA zet in op preventie bij huiselijke zaken die een negatieve invloed op kinderen en jongeren kunnen hebben. Bijvoorbeeld preventieve hulp om vechtscheidingen te voorkomen en het verbeteren van de rol van het onderwijs, bijvoorbeeld door trainingen voor docenten om huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroegtijdig stadium te verkennen.

Wanneer ouders een hulpverleningsrelatie met de gemeente hebben, moet er altijd naar het belang van de kinderen gekeken worden en de impact die het op hen heeft. Schulden van ouders kunnen grote gevolgen voor kinderen hebben. Hier moet rekening mee gehouden worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.