08 juli 2021

Behoud ons erfgoed

In Den Haag staan prachtige kerken, met een rijke historie en een grote betekenis. Die kerken zijn ons erfgoed. En ze geven ook vandaag de dag nog karakter aan onze stad. Onze Cees Pluimgraaff deed daarom de oproep beeldbepalende kenmerken van kerken bij sloop of herbestemming niet verloren te laten gaan.

En we zijn heel trots op het resultaat van die oproep. Ook bij kerken die geen beschermde status hebben, wordt voortaan eerst gekeken hoe die beeldbepalende kenmerken kunnen blijven voortbestaan.

Motie: Bescherm en behoud beeldbepalende gevels van religieus erfgoed
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2020, ter bespreking van de ter bespreking van het voorstel van het college inzake Visie op religieus erfgoed (RIS306362).

Constaterende, dat:

  • Religieus erfgoed vaak een centrale plek heeft in woonwijken;
  • Deze woonwijken hun uniek karakter verliezen bij het verdwijnen van het aanzicht van een kerkgebouw;
  • Veel bewoners de keus maken voor een bepaalde wijk, vanwege het unieke karakter van een wijk, waar een kerkgebouw een grote rol in speelt.

Overwegende, dat:

  • Het jammer zou zijn de unieke karakters van wijken te doen verdwijnen met de algehele sloop van kerkgebouwen;
  • Het unieke karakter van de wijk behouden kan blijven met behoud van de gevels van een kerkgebouw;
  • Behoud van gevels en aanzicht van kerkgebouwen sloop, nieuwbouw en herbestemming niet in de weg staan.

Roept het college op:

  • Bij eventuele herbestemming van de gebouwen die nu of later staan op de lijst zoals bedoeld in bijlage 3, de lijst ‘Niet-beschermde kerken niet meer in gebruik’ behorende bij de Visie op religieus erfgoed, en waar nog geen vergaande plannen voor zijn, altijd eerst te onderzoeken of het mogelijk is het beeldbepalende karakter (zoals bijvoorbeeld de gevel of gevelelementen) te behouden bij eventuele sloop of nieuwbouw en het in het ruimtelijk kader duidelijk te beargumenteren wat de uitkomst hiervan is en de raad hierover te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.