20 mei 2022

Breng de menselijke maat terug in de uitvoering van de gemeente

Lange wachttijden bij de balies voor je ID-kaart, inwoners die geen energietoeslag kunnen aanvragen door falen van systemen en brieven die onbegrijpelijk zijn om te lezen. Afgelopen tijd waren er veel problemen bij de loketten van de gemeente. Dat moet anders, zo vindt het CDA. Hinke de Groot: “De gemeente moet de menselijke maat toepassen in de uitvoering. Dat je met je hulpvraag ook daadwerkelijk bij de overheid terecht kan als je er niet helemaal uitkomt. De gemeente Den Haag is er voor de Hagenaar, en niet andersom.’ Onze Hinke diende verschillende moties in tijdens de gemeenteraadvergadering van 19 mei om werk te making van betere communicatie en dienstverlening van de gemeente.

De CDA-fractie ontving verschillende signalen dat bij het aanvragen van de energietoeslagen de systemen en telefoonlijnen overbelast waren. Het CDA diende een motie zodat voortaan in alle brieven over de energietoeslag een telefoonnummer staat waarop je de gemeente kan bereiken. De gemeente moet daarom bovendien ervoor zorgen dat de nummers altijd bereikbaar zijn voor inwoners met een hulpvraag.

Vanwege uiteenlopende redenen als laaggeletterdheid, beheersing van de taal, ingewikkeldheid van formulieren, zijn sommige mensen simpelweg niet in staat de aanvraag voor energietoeslag zelf te doen. Het maatschappelijk middenveld kan een belangrijke rol spelen. Zowel om inwoners te wijzen op de energietoeslag, maar ook om met de gemeente mee te denken hoe zij beter kan aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daarvoor werd de CDA-motie aangenomen om maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en stichtingen te betrekken om inwoners te wijzen op de energietoeslag en mee te denken hoe de uitvoering van de gemeente beter kan aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

De wachttijden bij de gemeentelijke balies zijn lang. Een oplossing voor dit probleem is niet gemakkelijk te vinden. Daarom riep het CDA het college op om oplossingsrichtingen te verkennen voor de huidige druk, maar ook te kijken naar structurele oplossingen. Het terugbrengen van dienstverlening in de stadsdelen, zou daarbij ook een deel van de druk kunnen wegnemen en de toegankelijkheid van het stadhuis kunnen vergroten.

Tot slot diende Hinke de Groot een motie in om begrijpelijker te communiceren in brieven van de gemeente. Het is belangrijk dat burgers weten waar ze aan toe zijn bij plannen voor hun gebied, ook bij bestemmingsplannen. De motie om bij de communicatie richting inwoners over ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen of is voldaan aan richtlijnen Helder Haags en Direct Duidelijk, werd unaniem aangenomen.

Lees hier meer over het debat over de Energietoeslag. Lees hieronder meer over de aangenomen moties.

Motie: Hanteren Helder Haags

Motie: Hanteren Helder Haags
Indiener: Hinke de Groot

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Waldeck 2021 (RIS311404).

Constaterende, dat:

 • de communicatie richting inwoners over het ontwerpbestemmingsplan voor Waldeck niet hét toonbeeld was van helder en laagdrempelig taalgebruik richting inwoners.

Overwegende, dat:

 • het bij de communicatie rondom bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen cruciaal is om om laagdrempelig en toegankelijk taalgebruik te hanteren, zowel voor betrokkenheid en goede participatie en inspraak, alsook ook voor wederzijds begrip en draagvlak voor besluitvorming;
 • de wethouder tijdens de Algemene Raadscommissie van 11 mei 2022 heeft toegezegd om zorg te dragen dat brieven  in het kader van participatie toegankelijker en uitdagender worden voor bewoners om te participeren;
 • Het bestemmingsplan Waldeck één van de laatste nieuwe bestemmingsplannen is en de bij de komst van de nieuwe Omgevingswet de systematiek van bestemmingsplannen over gaat naar omgevingsplannen;
 • Voor communicatie door de gemeente de richtlijn Helder Haags wordt gehanteerd en ook het ministerie van Binnenlandse Zaken met de campagne Direct Duidelijk in een nuttige richtlijn heeft voorzien.

Roept het college op:

 • bij de communicatie richting inwoners rondom omgevingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst te toetsen of is voldaan aan richtlijnen Helder Haags en Direct Duidelijk;
 • middels steekproefsgewijze controle of op andere wijze er op toe te zien dat de communicatie rondom omgevingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen aan die richtlijnen voldoet en hierover de gemeenteraad te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Hinke de Groot

Motie: In elke brief een telefoonnummer waarop je geholpen wordt

Motie: In elke brief een telefoonnummer waarop je geholpen wordt
Indiener: Hinke de Groot

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de rondvraag Energietoeslag 2022.

Constaterende, dat:

 • In de brieven over de Energietoeslag niet altijd een telefoonnummer stond dat inwoners vanwege welke hulpvraag dan ook, eenvoudig konden bereiken.

Overwegende, dat:

 • Het erg belangrijk is voor het vertrouwen tussen de Hagenaar en de gemeente Den Haag dat als iemand ‘er even niet uitkomt’  er altijd de mogelijkheid is een telefoonnummer te bellen en dat dit telefoontje dan ook wordt opgenomen door iemand die kan helpen bij de hulpvraag; 
 • De gemeente Den Haag er voor de Hagenaar is, en niet andersom;
 • Zowel de menselijke maat als menselijk contact onmisbaar is voor een goede relatie tussen de inwoners van Den Haag en de gemeentelijke overheid.

Roept het college op:

 • Voortaan in alle brieven op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richting inwoners een telefoonnummer te vermelden waarbij inwoners hulp kunnen vragen;
 • Ervoor zorg te dragen dat de vermelde telefoonnummers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telefonisch bereikbaar zijn;
 • De gemeenteraad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hinke de Groot

Motie: Onze Haagse maatschappelijke initiatieven aan het roer

Motie: Onze Haagse maatschappelijke initiatieven aan het roer
Indiener: Hinke de Groot

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de rondvraag Energietoeslag 2022.

Constaterende, dat:

 • Er meerdere Hagenaars zijn waarbij het niet gelukt is om de aanvraag voor de Energietoeslag tijdig in te dienen, vanwege uiteenlopende redenen als laaggeletterdheid, beheersing van de taal, ingewikkeldheid van formulieren, digitale vaardigheden, ouderdom of andere zaken;
 • Betere hulp en ondersteuning noodzakelijk is.

Overwegende, dat:

 • Den Haag een grote rijkdom kent aan maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en stichtingen die onze samenleving dragen en Hagenaars op allerlei manier bijstaan en helpen in hun dagelijks leven;
 • Elke Haagse wijk dit soort maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en stichtingen kent, die Hagenaars kunnen helpen bij het aanvragen van toeslagen of andere zaken en communicatie met de gemeente Den Haag.

Roept het college op:

 • De gesprekken met Haagse maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en stichtingen, die wijkbewoners kunnen helpen bij het aanvragen van toeslagen of andere zaken en communicatie met de gemeente Den Haag, te intensiveren en te betrekken bij de Alliantie financiële ondersteuning.
 • In de gesprekken met deze organisaties ook te inventariseren hoe deze organisaties denken dat de gemeente beter kan aansluiten bij de dagelijkse praktijk en rol van deze organisatie in de Haagse samenleving.
 • De raad over de voortgang hiervan te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hinke de Groot

Motie: Laagdrempelige dienstverlening in je eigen stadsdeel

Motie: Laagdrempelige dienstverlening in je eigen stadsdeel
Indiener: Hinke de Groot

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de brief van wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, mevrouw Bruines, inzake Voortgang acties verkorten wachttijden balies en 14070.

Constaterende, dat:

 • De wachttijden bij de balies in het stadhuis en op stadskantoor Leyweg lang zijn;
 • Een oplossing van dit probleem niet gemakkelijk is te vinden en er dus naar verschillende opties gekeken zou moeten worden.

Overwegende, dat:

 • De laagdrempeligheid en toegankelijkheid zou worden versterkt wanneer ook in stadsdeelkantoren (een deel van de) dienstverlening zou plaatsvinden;
 • Wanneer stadsdeelkantoren een deel van de dienstverlening zouden overnemen er een win-win situatie ontstaat vanwege spreiding van Hagenaars die gebruikmaken van dienstverlening en dus zowel de wachttijden bij het stadhuis en stadskantoor Leyweg worden beperkt;
 • Veel Hagenaars graag in hun eigen stadsdeel geholpen zouden worden en dit ook de band met en betrokkenheid bij het stadsdeel kan vergroten.

 • De gemeente Den Haag ten dienste behoort te staan van Hagenaars en niet andersom, wat hier concreet betekent dat de gemeentelijke dienstverlening de verantwoordelijkheid heeft om voortdurend na te denken over hoe zij het beste de Haagse samenleving kan dienen en bij de Haagse samenleving kan aansluiten.

Roept het college op:

 • verzoekt het college inzicht te geven in het incidentele dan wel structurele karakter van de huidige druk op de dienstverlening bij burgerzaken/KCC;
 • in het laatste geval oplossingsrichtingen en hun financiële en organisatorische consequenties in kaart te brengen waarvan het terugbrengen van laagdrempelige dienstverlening in de stadsdelen onderdeel uitmaakt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hinke de Groot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.