06 september 2021

CDA: houdt gemeente voldoende controle op onderhoud balkons?

Het CDA in Den Haag vraag zich af of de gemeente wel genoeg toezicht uitoefent op de staat van de balkons in de stad. Mocht dat niet het geval zijn, dan dringt de partij aan op meer toezicht. Dit blijkt uit raadsvragen van raadslid Cees Pluimgraaff.

Bij eigen huizen is de eigenaar verantwoordelijk voor de balkons en is een meerjarenplan voor onderhoud verplicht. Daar moet dan ook een bedrag voor worden gereserveerd. Het raadslid vraagt zich af of een dergelijk meerjarenplan ook geldt voor woningcorporaties. Bovenal wil Pluimgraaff graag weten of de gemeente controle over dit onderhoud heeft en ook maatregelen kan nemen bij nalatigheid.

De vragen komen op de dag dat  er juist in Noord-Brabantse Oudenbosch een balkon spontaan naar beneden is gestort, waarbij het een tweede balkon in zijn val meenam. Overigens worstelt de de residentie al jaren met de verwaarlozing van gebouwen die buitenlands staatseigendom zijn. Ook daar is al aantoonbaar gevaar gebleken voor neervallende gevelonderdelen. Bij die gebouwen lijkt overheidsingrijpen helemaal onmogelijk.

Artikel @Dagblad070

Schriftelijke vragen: Controle op balkononderhoud
Indiener: Cees Pluimgraaff
Datum: 02-09-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde, stelt het raadslid Cees Pluimgraaff de volgende vragen:

1. Zou het college willen toelichten in hoeverre en op welke manier de gemeente zicht heeft op het onderhoud aan de verschillende soorten balkons die er zijn binnen onze gemeentegrenzen? Zo ja, wat zijn daarvan de bevindingen wat betreft het afgelopen kalenderjaar? Zo nee, welke stappen gaat het college zetten om hier meer zicht of controle op te krijgen?

Bij particulier woningbezit ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan balkons bij de eigenaar. Bij Verenigingen van Eigenaren is er sprake van Meerjarenonderhoudsplannen of moet 0,5 procent van WOZ-waarde gereserveerd worden voor het reservefonds.

2. Zou het college willen toelichten of het klopt dat het een regel van het Rijk is dat een dergelijk meerjarenonderhoudsplan ook een vereiste is voor corporaties?

3. Zou het college willen toelichten of er bij particulier woningbezit sprake is van enige vorm van invloed op, of controle van, het extern onderhoud aan balkons, door de gemeente of partners van de gemeente? Zo ja, zou het college dan willen toelichten waar deze controle of invloed uit bestaat?

4.Zou het college willen toelichten of er bij corporaties sprake is van enige vorm van invloed op, of controle van, het extern onderhoud aan balkons, door de gemeente of partners van de gemeente? Zo ja, zou het college dan willen toelichten waar deze controle of invloed uit bestaat?

5. Zou het college willen toelichten of en hoe er geacteerd wordt, door haarzelf of door partners, op resultaten van controles? Zou het college daarbij in het bijzonder willen nagaan en willen reflecteren op hoe en met welke intensiteit geacteerd wordt wanneer balkons of reserveringen niet door de controle komen?

6. Welke toekomstige mogelijkheden ziet het college bij particulier woningbezit tot invloed op, of controle van, het extern onderhoud aan balkons?

7. Zou het college willen toelichten hoe de gemeente omgaat met controle op onderhoud van balkons, indien er sprake is van een ‘beschermd stadsgezicht’?

 

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.