17 oktober 2019

Daniëlle Koster in de raad over de Vreugdevuren en het OVV-rapport

Voorzitter,
 
Scheveningen is afgelopen Oud en Nieuw aan een ramp ontsnapt. 
De beelden van het vliegvuur staan bij ons allen op het netvlies gebrand.
Omwonenden hebben uren in angst gezeten of hun huis, tuin of auto in brand zou vliegen.

 
De conclusies van de OVV zijn terecht heel hard over het handelen van de gemeente Het beleid vanuit de gemeente was vooral gericht op het bewaren van de lieve vrede en de veiligheid was daaraan ondergeschikt. Het bijna oneindig faciliteren van de bouwers en het niet handhaven van de afspraken. Stimuleerde volgens de OVV de continue overschrijding van afspraken aan de kant van de bouwers.  
Dit leidde ertoe dat de vuren koste wat het kost door moesten gaan Niet doorgaan was geen optie
En signalen en klachten van burgers werden genegeerd. Zo creëerden de bouwers een vrijstaat op het strand. Waarbij zij de baas waren en niemand anders. Dat kan niet nog een keer gebeuren, niet op het strand en ook niet ergens anders in de stad! 
 
Daarom vraag ik de Burgemeester; Hoe laat u voortaan zien aan de bouwers. Dat het u menens is? En de gemeente voortaan wel afspraken gaat handhaven? Zodat wij weer de baas worden op het strand met Oud en Nieuw? Wat het CDA zwaar op de maag ligt Is de sfeer van intimidatie en bedreiging die rond de vuurstapels hing. Als men zijn zin niet kreeg werd er gedreigd.
 
Ik vraag de Burgemeester hoe gaan we dat nu aanpakken?
Hoe zorgen we ervoor dat ambtenaren niet meer worden bedreigd als ze gewoon hun werk doen
En hoe gaat u hen ondersteunen als het toch gebeurd? Is er overigens ook aangifte gedaan de afgelopen jaren Van de intimidatie en bedreigingen? Zo nee, waarom niet? Bent u het met het CDA eens dat dit sowieso moet gaan gebeuren? Gaat u er bij de politie op aandringen dat voortaan op alle overtredingen wordt gehandhaafd en dus ook op de vele klachten over geluidsoverlast, waar omwonenden jaar in jaar uit last van hebben?  Al dit soort zaken zijn noodzakelijk om het vertrouwen van de omwonenden weer terug te winnen Zou de Burgemeester dan ook niet allereerst het gesprek met hen moeten aangaan Voordat hij besluit wat hij deze jaarwisseling gaat doen? 
 
Burgemeester, bent u het niet met het CDA eens dat het beter was geweest Eerst deze gesprekken met omwonenden en bouwers te hebben vóór het vergunningstraject gelijk weer open werd gesteld?  
Dhr. Dijsselbloem gaf in de technische briefing aan dat de OVV niet kan aangeven onder welke voorwaarden de vuurstapels voortaan veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. Daarvoor moet de gemeente het advies van deskundigen inwinnen.
 
Daarom dien ik de volgende motie in met als dictum:
Verzoekt het college:
▪ alleen over te gaan tot het toekennen van een vergunning voor vuurstapels nadat advies is ingewonnen bij de diverse deskundigen op de hierboven genoemde punten en deze adviezen ook meegenomen kunnen worden bij de komende jaarwisseling.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Wordt er in de procedure een moment ingebouwd waarbij een besluit moet worden genomen
of alles afwegende een vuurstapel wel moet worden aangestoken of dat het veiliger is dat toch niet te doen? Hoe wordt geborgd dat bij zo’n moment ook goed wordt geluisterd naar de adviezen Van de brandweer en politie Gevraagd en ongevraagd? Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de sfeer omslaat en grimmig wordt als moet worden besloten een vuurstapel niet aan te steken omdat het niet veilig genoeg is?
 
En tot slot op dit punt.
Het zou zo maar kunnen dat het vanwege de korte termijn niet lukt dit jaar de vuurstapels veilig en verantwoord te organiseren. Denkt u al na over een alternatief met draagvlak onder bouwers en omwonenden?
 
Dan de schade.
Ik heb moties ondertekend om hier ruimhartig mee om te gaan gezien de grote verantwoordelijkheid van de gemeente. We moeten mensen niet te lang op hun geld laten wachten. 
 
Voorzitter,
 
Alleen als de voorwaarden duidelijk, haalbaar, veilig en afrekenbaar zijn En we de wil tonen om echt te handhaven als het nodig is kan de traditie van de vuurstapels op het strand doorgaan.  
De hamvraag is of dat dit jaar al kan of dat we een jaartje moeten overslaan dat het te kort dag is
om alles fatsoenlijk en veilig te organiseren. 
We zijn zoals gezegd door het oog van de naald gegaan op Scheveningen. Dit mag nooit meer gebeuren. Op ons allen rust een grote verantwoordelijkheid om het goede te doen om te zorgen voor een veilige jaarwisseling!
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.