14 juli 2021

Faciliteer ondernemers Binckhorst

Samen optrekken in de Binckhorst, om zo de ondernemers in de Binckhorst te faciliteren. Dat wil onze Cees Pluimgraaff. Daarom tekende hij mee met de unaniem aangenomen motie van Daniël Scheper hierover:

 

 

Motie Realiseer woningbouw in de geest van de omgevingswet
Indiener:
Daniël Scheper, D66

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het voorstel grondexploitatie Eenheidsbureau Politie Binckhorst (RIS308355).

Constaterende dat:  

 • de nationale politie bezig is met een herschikking van haar vastgoed, waarbij voor de locatie Den Haag nieuwbouw tot een passend en duurzaam resultaat wordt gezocht;
 • in de Wegastraat al sinds 2013 met PGK Vastgoed B.V. wordt gesproken over de herontwikkeling van deze straat;
 • deze gebiedsontwikkeling in samenspraak met alle belanghebbenden binnen een deelgebied opgesteld wordt;
 • we in de geest van de omgevingswet werken met de uitnodigingsplanologie om initiateven uit de markt of omgeving te ondersteunen voor ontwikkelingen;
 • de heer van der Kamp door de vorige wethouder bij een publieke bijeenkomst is geroemd om zijn initatieven voor de Binckhorst en als schoolvoorbeeld is genoemd voor hoe wij willen ontwikkelen in deze stad;
 • de planvorming van PGK vastgoed B.V. recht doet aan de woonagenda en andere kaders op verzoek van de gemeente;
 • er contacten lopen tussen PGK vastgoed en de politie om een beter en integraal voorstel te realiseren.

Van mening dat: 

 • de overheid een betrouwbare partner moet zijn, niet alleen bij woord maar ook in daad;
 • het publieke optreden van het college over deze ontwikkelingen niet zomaar van tafel kan worden geveegd;
 • lokale initiatieven zoals van PGK volledig passen in de geest van de omgevinsgwet;
 • er een enorm tekort is aan betaalbare woningen en deze marktpartij al 8 jaar met de gemeente in overleg is om binnen de kaders van de woonagenda te ontwikkelen.

Roept het college op:

 • met PKG Vastgoed samen te onderzoeken om de ontwikkelingen voor woningbouw op het plot naast de politie te realiseren;
 • hiermee recht te doen aan de geest van de omgevingswet en aan de taak van de gemeente om een betrouwbare overheid te zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Daniël Scheper            Cees Pluimgraaff
D66                               CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.