25 november 2021

Geen horeca in de plint

Op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken zal ontwikkeling plaatsvinden. Als CDA Den Haag zijn we groot voorvechter van voorzieningen op deze plek. Goed als hier bijvoorbeeld een apotheek, fysiotherapeut, tandarts, kleinschalig ondernemerschap en sportvoorzieningen komen. Maar horeca is er op deze plek genoeg. Extra horeca zou voor overlast kunnen zorgen.

Daarom wil onze Cees Pluimgraaff geen horeca in de onderste lagen van de nieuwe ontwikkeling, de zogenaamde plint. Je leest zijn hele amendement hier:

Amendement: Geen horeca in de plint
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake PUK Anna van Hannoverstraat 4.

Besluit om:

  • Met besluit I in te stemmen, met dien verstande dat in het Planuitwerkingskader de volgende wijzigingen plaatsvinden:
    • Op pagina 28 in de derde alinea wordt de volgende zinsnede geschrapt: ‘zoals horeca’;
    • Op pagina 34 en 35 de volgende zinnen te schrappen: 

‘Horeca is alleen in de plint (begane grond en bijbehorende entresol/eerste verdieping) toegestaan. Hierbij gaat het om daghoreca en restaurants binnen horeca categorie 1 (openingstijden tot 23.00 uur). Daarnaast is ook beperkte avondhoreca en vernieuwende horecaconcepten tot en met categorie middelzwaar gewenst voor de bewoners en kantoorgebruikers van het gebied (of als onderdeel van hotel). Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. In verband met woonoverlast is middelzware horeca direct onder een woonvloer niet toegestaan (voortvloeiend uit beleid c.q. regels openbare orde veiligheid). Hierover dient afstemming plaats te vinden met Openbare Orde & Veiligheid. Ook gaat het streven uit naar avondhoreca die ook overdag open is. Vanuit de Nota Haagse Hoogbouw wordt als uitzondering van bovenstaande in de kroon een bijzondere functie toegestaan zoals een rooftopbar en is zo publiek toegankelijk.’

en te vervangen door de volgende zinnen:

‘Horeca is niet toegestaan. Vanuit de Nota Haagse Hoogbouw wordt als uitzondering in de kroon een bijzondere functie toegestaan zoals een rooftopbar en is zo publiek toegankelijk.’

  • Op pagina 36, bij het onderdeel 6.2.5 Stedelijke laag het woord ‘horeca’ te verwijderen.

Toelichting: met dit amendement wordt geregeld dat ook in de onderste lagen van de nieuwe ontwikkeling, de zogenaamde plint, geen horeca geplaatst zal worden. Het is belangrijk dat bij de realisatie van de ombouw van het oude ministerie van Sociale Zaken er voorzieningen worden toegevoegd. Er zal eerst een inventarisatie moeten plaatsvinden van de nieuwe aanbieders van deze voorzieningen, zoals een apotheek, fysiotherapeut, tandarts, kleinschalig ondernemerschap en sport. Omdat er qua horeca al voldoende aanbod in de directe omgeving aanwezig is, is het overbodig om hier horeca toe te voegen. Bij een toevoeging van horeca zal slechts meer overlast voor en door de omwonenden worden ervaren. Bovendien is de Horeca Academie er al op deze plek.

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.