14 april 2021

Laat aanbieders deelscooters bijdragen aan de oplossing

Deelmobiliteit zoals deelscooters zijn voor het CDA spelen zeker een rol in de toekomstige mobiliteit in Den Haag. Echter moet deze scooters dan wel een toevoeging zijn voor de bewoners en geen ergernis. We zien nu her en der scooters geparkeerd staan die het trottoir blokkeren. Daniël de Groot roept het stadsbestuur op om in gesprek te gaan met de aanbieders van deelscooters om te kijken of zij (financieel) kunnen bijdragen aan de oplossing van de parkeerproblematiek.

Motie: Laat aanbieders deelscooters bijdragen aan de oplossing
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van het Beantwoording schriftelijke vragen inzake ruim baan voor de deelscooter (RIS307164).

Constaterende, dat:

  • Deelscooters op het oog relatief vaak verkeerd worden geparkeerd en zorgen voor een verrommeling van de openbare ruimte;
  • Ondanks gesprekken met aanbieders nog geen zichtbare verbeteringen zijn opgetreden.

Overwegende, dat:

  • Deelmobiliteit in de toekomst een steeds grotere rol zal moeten spelen in onze stad;
  • De huidige ergernissen negatief zijn hoe mensen aankijken tegen deelmobiliteit;
  • Er bij de aanbieders geen onwelwillendheid is om bij te dragen aan een oplossing.

Roept het college op:

  • Met de aanbieders van deelscooters afspraken te maken om (financieel) bij te dragen aan oplossingen die de parkeerproblematiek en de verrommeling van de openbare ruimte tegen gaan zoals het realiseren van geschikte parkeerruimte;
  • De raad hierover te informeren bij de aangekondigde evaluatie van het deelscooterbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman                  Det Regts
CDA Den Haag                    VVD

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.