25 november 2021

Een aparte subsidieregeling voor alle Haagse Scoutinggroepen

De Haagse scouting mag niet tussen wal en schip vallen. Daarom moet er een aparte subsidieregeling komen voor alle Haagse scoutinggroepen, vindt Astrid Frey van het CDA Den Haag. “De Haagse scoutinggroepen hebben een grote waarde voor de Haagse samenleving”, aldus Frey: “Laten we hun maatschappelijke bijdrage op waarde schatten en deze subsidieregeling zo snel mogelijk opzetten.”

In Den Haag zijn 17 scoutinggroepen actief, verdeeld over de hele gemeente. Deze groepen brengen elk weekend 1250 jongeren bijeen. Ruim 400 vrijwilligers waaronder ouders en jongeren zelf, zetten zich met veel plezier in om de groepen te begeleiden en uitdagende activiteiten te organiseren. De scoutinggroepen ontplooien activiteiten op het gebied van sportverenigingen, jeugdzorginstellingen én welzijnsorganisaties, maar passen tot nu toe niet binnen de hiervoor bestemde subsidiekaders en vissen daardoor achter het net.

Frey doet daarom het voorstel een aparte subsidieregeling op te zetten. Alle Haagse scoutinggroepen zouden in aanmerking moeten komen voor die subsidie. “De scoutinggroepen zijn een onmisbare pijler van onze Haagse samenleving” aldus Frey. “Aan de gemeenteraad is nu de vraag: laten we de Haagse scoutinggroepen in het bos achter zonder financiële hulpmiddelen, of bieden we ze de tools die ze nodig hebben om hun buitengewone bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren? Wat ons betreft natuurlijk het laatste.” Donderdag 25 november gemeenteraad stemt de Haagse gemeenteraad over het voorstel.

 

Lees het voorstel van Astrid Frey hier:

Motie: Laat de Haagse Scouting niet in het bos achter zonder hulpmiddelen
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen inzake de scouting is van maatschappelijke waarde.

Constaterende, dat:

● De scouting jongeren een veilige plek biedt buiten de thuis en schoolomgeving;

● De scouting een unieke organisatie en bijzondere vereniging is, die voor alle jongeren in Den Haag toegankelijk is;

● Voor gezinnen die het financieel of anderszins moeilijk hebben de scouting laagdrempelig is, en de contributie laag, eventueel zelfs gratis;

● de aanpak van de Scouting eraan bijdraagt dat jongeren een betere gezondheid hebben, dat door de vaardigheden en waarden die zij leren, zij betere kansen op de arbeidsmarkt hebben en zij minder snel in de verleiding komen ‘het slechte pad’ te kiezen;

● de Scouting, door de inzet van de vele vrijwilligers veel kosten bespaart maar tegelijkertijd wel een organisatie is die professioneel te werk gaat met goed doordachte pedagogische programma’s en opleidingen voor de begeleiders van de groepen;

● De Scouting anders is dan een sportvereniging, omdat het draait om de beste samenwerking, zo worden groepen niet ingedeeld naar talent, niveau of fysieke kracht en gaat het niet om scoren of de hoogte van de plek op de ranglijst, maar om de unieke bijdrage die elk kind vanuit haar of zijn talenten levert.

Overwegende, dat:

● De doelstellingen van de Scouting wel passen in het jeugdbeleid van de gemeente, maar de subsidieaanvraag van de Scouting voor 2021 definitief is afgewezen, omdat de activiteiten niet zouden passen binnen de kaders van de subsidieregelingen voor de jeugd;

● de Scouting DH van Scouting Nederland professionele ondersteuning heeft gekregen om de subsidie aanvraag, conform de wens van de gemeente, te herschrijven. Desondanks bleef het oordeel van de gemeente dat de Scouting niet past in de gestelde kaders voor de subsidieregelingen jeugd.

● er in het verleden een apart stimuleringsfonds voor de scouting is geweest;

● er voor bijvoorbeeld de ouderensociëteiten een aparte subsidieregeling is onder zorg en welzijn, en een dergelijk aparte subsidieregeling dus technisch gezien ook mogelijk is voor de scouting.

Roept het college op:

● Voor 10 februari 2022 een aparte subsidieregeling te creëren voor verenigingen zoals de Scouting, die de afwijzing over 2021 compenseert en die doorloopt in 2022 en verder, en deze subsidieregeling te financieren vanuit het begrotingsprogramma Jeugd;

● Er daarbij zorg te dragen dat alle scoutinggroepen van wie de aanvraag werd afgekeurd, omdat de activiteiten niet zouden passen binnen de kaders van de subsidies voor de jeugd, binnen deze nieuwe subsidieregeling daar wel voor in aanmerking komen.

● De raad uiterlijk 10 februari 2022 over deze nieuwe subsidieregeling te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.