15 december 2021

Onvervangbare dragers van onze samenleving

Veel Haagse maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers dreigen buiten de boot te vallen bij het nieuwe subsidiebeleid, dat ingaat vanaf 1 januari 2022. Dit is voor het CDA Den Haag onacceptabel. Deze maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers zijn namelijk onvervangbaar en ze dragen onze Haagse samenleving. Om deze fout recht te zetten hebben fractievoorzitter Kavish Partiman en fractievertegenwoordiger Astrid Frey een debat aangevraagd voor 16 december 2021.

Geen enkele maatschappelijke organisatie mag buiten de boot vallen, vinden Partiman en Frey. De CDA-vertegenwoordigers pleiten er onder andere voor om van het jaar 2022 een overgangsjaar te maken. Dat betekent dat elke maatschappelijke organisatie die in 2021 subsidie kreeg, ook in 2022 subsidie zal krijgen. Ook willen Partiman en Frey een externe evaluatie van het hele nieuwe subsidiebeleid voor maatschappelijke organisaties.

Je leest de hele motie hier:

Motie: Onvervangbare dragers van onze samenleving

Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 en 16 december 2021, ter bespreking van het actualiteitendebat ‘per 1 januari 2022 ingaan van de nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties’.

Constaterende, dat:

 • Vele maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers op diverse wijzen en herhaaldelijk aan de bel hebben getrokken over de invoering van de nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal, zowel vóór het genomen collegebesluit hierover, als recent met hulp van brieven en verscheidene berichten en optredens in de media;
 • Een groot aantal Haagse maatschappelijke organisaties en vrijwilligers buiten de boot dreigt te vallen bij de nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal die vanaf 1 januari 2022 in zal gaan;
 • Een belangrijk deel van het vrijwilligerswerk dat deze maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers doen weg zal vallen;
 • Grote maatschappelijke problemen als eenzaamheid, hulp bij schulden, maar ook het gebrek aan de ‘arm om de schouder’, fors zullen toenemen in Den Haag, wat zal zorgen voor schrijnende persoonlijke situaties bij onze inwoners.
 • Deze maatschappelijke organisaties en vrijwilligers onvervangbaar werk doen met een grote maatschappelijke waarde, en zij op die manier de onvervangbare drager van onze Haagse samenleving zijn.

Overwegende, dat:

 • Bij de bespreking in de raadsvergadering van 1 juli 2021 een motie is aangenomen om met een overgangsjaar voor vrijwilligersorganisaties te komen, evenals een evaluatie in samenspraak met belanghebbenden en experts;
 • In het dictum van die motie staat dat dit overgangsjaar als doel heeft alle (vrijwilligers)organisaties te helpen bij hun subsidieaanvraag voor 2022 en deze organisaties zodanig te ondersteunen dat zij hun werk op gelijke wijze als nu het geval is voort kunnen zetten.
 • In het dictum van die motie staat dat die evaluatie bedoeld is om de subsidieregeling voor 2023 bij te stellen waar dat nodig en/of wenselijk wordt geacht;

Roept het college op:

 • Van het jaar 2022 daadwerkelijk een overgangsjaar te maken door ervoor zorg te dragen dat elke maatschappelijke organisatie die in het jaar 2021 subsidie kreeg en een aanvraag heeft gedaan voor het jaar 2022, zijn aanvraag voor het jaar 2022 gehonoreerd zal zien voor niet minder dan het subsidiebedrag uit 2021;
 • De raad voor 7 februari 2022 te informeren over dit overgangsjaar middels een overzicht waarin per maatschappelijke organisatie wordt vermeld hoe met hun aanvraag is omgegaan;
 • De nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal extern te evalueren, in samenspraak met belanghebbenden en experts;
 • Zowel alle maatschappelijke organisaties die voor 2022 een subsidieaanvraag hebben gedaan, als alle maatschappelijke organisaties die in het jaar 2021 subsidie hebben gekregen, in deze evaluatie mee te nemen;
 • Deze externe evaluatie uiterlijk 1 april 2022 de raad te doen toekomen, zodat de raad deze kan bespreken en de uitkomsten van de evaluatie mee kunnen worden genomen in eventuele bijstellingen van de subsidieregel voor het subsidiejaar 2023 en verder.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.