01 juli 2021

Overgangsjaar voor nieuwe subsidieregels vrijwilligersorganisaties

Wij zijn trots op het harde werken van onze Astrid Frey en Kavish Partiman. Zij hebben zich keihard ingespannen voor de Haagse vrijwilligersorganisaties. Het resultaat:

 1. Een overgangsjaar voor de nieuwe subsidieregels
 2. Er komt straks een evaluatie, waarbij de vrijwilligers zullen worden betrokken
 3. Meerjarensubsidies worden mogelijk

Haagse vrijwilligers en hun organisaties verdienen deze zekerheid. Je leest de moties hier:

Motie: Overgangsjaar voor vrijwilligersorganisaties
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van Platform Zorgvrijwilligers.

Constaterende, dat:

 • continuïteit en zekerheid voor vrijwilligersorganisaties van groot belang is;
 • er bij organisaties onduidelijkheid bestaat over de consequenties van de nieuwe subsidieregeling;

Overwegende, dat:

 • deze organisaties belangrijke partners zijn in de stad als het gaat om het geven van informele zorg aan kwetsbare bewoners van Den Haag.

Roept het college op:

 • De nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal volgend jaar in samenspraak met belanghebbenden en experts te evalueren en de uitkomsten van deze evaluatie te gebruiken om de subsidieregeling voor 2023 bij te stellen waar dat nodig en/of wenselijk wordt geacht;
 • Bij wijze van overgangsjaar alle (vrijwilligers)organisaties te helpen bij hun subsidieaanvraag voor 2022 en deze organisaties zodanig te ondersteunen dat zij hun werk op gelijke wijze als nu het geval is voort kunnen zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman      Janneke Holman          Erlijn Wenink|
CDA Den Haag        PvdA Den Haag           Groenlinks Den Haag

 

Motie: Meerjaren subsidie voor vrijwilligers en maatschappelijke organisaties
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van de brief van het Platform Zorgvrijwilligers.

Constaterende, dat:

 • de raad in maart 2021 unaniem een motie heeft aangenomen (RIS 308339) die het college ertoe oproept meerjarensubsidies mogelijk te maken; 
 • het college heeft besloten een nieuwe subsidieregeling ‘Samen sociaal en vitaal Den Haag’ (RIS 308715) in te stellen;
 • het college een subsidiekader (RIS 305418) heeft opgesteld waarin geen beperking is voor een meerjarige subsidie.

Overwegende, dat:

 • het college dus de mogelijkheid heeft om in de subsidieregelingen voor de verschillende sectoren een subsidieperiode van meer dan een jaar op te nemen, 
 • en dit al  doet in de subsidieregeling voor ‘innovatieve en wijkgerichte welzijnsinitiatieven 2021’;
 • een meerjaren subsidie meer rust geeft en minder administratieve lasten voor zowel de gemeente als de maatschappelijke organisaties;

Roept het college op:

 • met de maatschappelijke organisaties die subsidie vragen voor informele zorgverlening in gesprek te gaan over de mogelijkheid voor meerjaren ondersteuning;
 • in de nieuwe subsidieregeling op te nemen dat een meerjarensubsidie een mogelijkheid is;
 • de raad voor het eind van 2021 te informeren over de mogelijkheden die geboden worden voor een meerjaren subsidie.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Kavish Partiman        Tahsin Çetinkaya           Judith Klokkenburg
CDA Den Haag          Islam Democraten        CU-SGP Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.