15 december 2021

Rust en ruimte voor welzijnswerkers

Subsidies die meerdere jaren lopen, bieden duidelijkheid aan welzijnswerkers. Daardoor krijgen ze de rust en de ruimte om hun belangrijke werk voor de Haagse samenleving te kunnen doen. Onze Astrid Frey en Kavish Partiman pleiten daarom voor het mogelijk maken van meerjaren subsidieregelingen in het welzijnswerk, al vanaf het jaar 2023. Dit geeft duidelijkheid, rust en ruimte aan welzijnsorganisaties en welzijnswerkers.

Lees de motie hieronder:

Motie: Meerjaren subsidie in subsidieregelingen al mogelijk maken in 2023
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Beleidsplan professioneel welzijnswerk 2021-2024 ‘versterken en verbinden’.

Constaterende, dat:

  • Het college welwillend staat tegenover het mogelijk maken van meerjaren subsidies;
  • Er in het beleidsplan al voorzien is een meerjaren subsidie regeling;
  • Er nergens in de kadernota subsidiebeleid Den Haag 2020-2023 (RIS 305416) staat dat een meerjarenbeleid niet mogelijk is.

Overwegende, dat:

  • een meerjaren subsidie organisaties meer rust, meer continuïteit en meer ruimte biedt om langere termijn doelen en resultaten te behalen, en dit past bij wat het college wil met haar haar beleidsplan over het welzijnswerk in Den Haag.

Roept het college op:

  • in de eerste helft van 2022 al uitgezocht te hebben hoe een meerjaren subsidie kan worden opgenomen in de subsidieregelingen voor welzijn;
  • in de subsidieaanvragen voor 2023 al mogelijk te maken dat er een meerjaren subsidie aangevraagd kan worden;
  • in de eerste helft van 2022 de raad te informeren over de voortgang hiervan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.