06 oktober 2021

Twee asperges midden in de stad?

Motie: Twee asperges naast het gebouw Oranjehout?
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Planuitwerkingskader Bellevue.

Constaterende, dat:

  • de bewoners van het gebouw Oranjehout grote zorgen hebben over de impact van de ontwikkelingen aan de Bellevue-locatie op de leefbaarheid en hun woongenot;
  • deze bewoners de ontwikkeling als zeer ingrijpend beschouwen;
  • het voorliggende planuitwerkingskader in hun ogen weinig houvast biedt;
  • zij dit planuitwerkingskader als een blanco canvas zien, met enkel een paar zeer ruime kaders;

Overwegende, dat:

  • de bewoners van het gebouw Oranjehout daarnaast grote zorgen hebben over de participatie en hun mogelijkheden tot inspraak;

Roept het college op:

  • zich in te spannen voor de realisatie van een periodiek officieel overlegorgaan voor direct overleg tussen de initiatiefnemers en de bewoners van het gebouw Oranjehout, waarin de afhankelijkheden en manieren om te participeren in de planontwikkelingen besproken kunnen worden;
  • architektonische expertise te betrekken bij de beantwoording van de vraag of de torens qua beeld en uitstraling in verhouding zijn tot omliggende gebouwen, om zo de angst die sommige inwoners van het gebouw Oranjehout hebben, dat het Bellevue eruit komt te zien als twee ‘asperges’, te kunnen adresseren;
  • voor zover de mogelijkheden van de gemeente reiken, zich maximaal in te spannen voor het op orde zijn van voorzieningen als een huisarts, tandarts, scholen, speelvoorzieningen, voldoende groen en ruimte voor sport en recreatie, in dit gebied;
  • in de gaten te houden welke impact de inrichting van de Bellevue-locatie heeft op de verkeerssituatie op de Bezuidenhoutseweg en de singel;
  • de raad over de resultaten hiervan te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff  
CDA Den Haag 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.